Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. y  2x 1

A. y  2x 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

LUYỆN THI VÀO 10 MƠN TỐN

A. 4, 10, 8

B. 3, 4 5

đều đúngTIẾP CẬN MÙA THI 2019 HIỆU

QUẢ

C. 2, 4, 5

D. Cả 3 đáp ánCâu 11: Cho tam giác ABC vuông tại A. Trong những khẳng định sau, khẳng định nào sai.

A. AB = BC. CosB

B. AB = BC.SinC

C. AC = AB.tanC D. AC = AB.cotCThS. NGUYỄN VĂN LỢISĐT: 0979545514Trang 43Câu 12: Cho tam giác ABC vuông tại C, Biết BC = 8cm, AC = 6cm. Số đo góc A bằng (làm tròn đến

độ):

A. 450

B. 300

C. 400

D. 530

Câu 13: Qua 3 điểm không thẳng hàng ta vẽ được:

A. 3 đường trònB. 2 đường trònC. 1 đường trònD. Khơng vẽ đượcđường tròn nào

Câu 14: Cho (O;6cm) và (I;4cm). Biết OI = 10cm. Hai đường tròn (O) và (I) có vị trí là:

A. Tiếp xúc ngồiB. Cắt nhauC. Tiếp xúc trongD. Khơng giao nhauCâu 15: Dây cung AB = 24cm của đường tròn (O;13cm) có khoảng cách đến tâm O là:

A. 8vmB. 7cmC. 6cmD. 5cmCâu 16: Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông cân cạnh 30cm là:

A. 52B. 53C. 152D. 103

với x ≥ 0, x ≠ 9II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Cho biểu thức P = 11 x  3 + 2 xx−9+x3x 1

x3a) Rút gọn biểu thức P

b) Tính giá trị của P khi x = 16.

Bài 2: (1,0 điểm) Cho hàm số y = −2x + m . Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm

có tung độ bằng 3 và vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được trên hệ trục Oxy.

Bài 3: (3,0 điểm) Cho đường tròn (O; R) và một điểm A nằm ngồi đường tròn. Từ A vẽ các tiếp

tuyến Ax, By với (O) (B, C là các tiếp điểm).

a) Chứng minh OA vng góc với BC.

b) Các đường thẳng AC và BO cắt nhau tại M. Chứng minh OM.AB = OB.AM

c) Gọi BD là đường kính của đường tròn (O). Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại E (E

khác D). Cho OA = 2R. Tính AD.AE theo R.(Bài 5: (0,5 điểm) Tìm x, y, z sao cho: x + y + z + 35 = 2 2y2x 1+3+4z+3)-------------- Hết-------------Thí sinh khơng được sử dụng tài liệu. Giám thị khơng giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ...............................................SBD:.......................................................................ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018

TX SƠN TÂY

Mơn thi: TỐNCS1: 26 ĐƯỜNG LÁNG ĐỐNG ĐAThời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)CS2: 16 TĂNG BẠT HỔ HOÀN

KIẾM CS3: BT1 LINH ĐÀM

HOÀNG MAIPhần I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

3  2x

Câu 1: Với giá trị nào của x thì căn thức

3

3

B. x >

A.

x≥

2

2Câu 2: Giá trị của biểu thức

A. 2 2 - 3 2  3có nghĩa

C. x ≤3D. x ≥−23

222

+ bằngB. 32D. 22 +3C. 3Câu 3: Với giá trị nào của m hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 4 là hàm số đồng biến

A. m > 0C. m ≠ 2B. m < 2D. m >2

Câu 4: Biết đồ thị hàm số y = ax + 7 đi qua điểm M(2 ; 11) thì hệ số a có giá trị bằng

A. a = 2B. a = 4C. a = -2D. a = 3Câu 5: Nếu 00 < x < 900, sinx = 3 thì cosx bằng

2

1

A.4B.1C.23

43

D.2Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H ∈BC). Cho biết BH = 9cm và CH = 15cm.

Diện tích tam giác ABC bằng

A. 125cm2B. 150cm2C. 120cm2D. Số khácCâu 7: Từ điểm A ở ngồi đường tròn (O; 3cm) kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (M,N là

các tiếp điểm). Góc tạo bởi hai tiếp tuyến là bao nhiêu bao nhiêu độ biết AO = 6cm.

A. 300B. 600C. 900D. 450Câu 8: Hai đường tròn (O; 5cm) và (O’;3cm) có vị trí trí tương đối với nhau như thế nào nếu biết

OO’ = 8cm

A. Tiếp xúc trong

ThS. NGUYỄN VĂN LỢIB. Khơng giao nhau

SĐT: 0979545514Trang 45C. Tiếp xúc ngồiThS. NGUYỄN VĂN LỢID. Cắt nhauSĐT: 0979545514Trang 461Phần II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Cho biểu thức P =3+:1

x 1với x ≥0,x x−1≠ 1. x +1 

a) Rút gọn biểu thức P.

5

b) Tìm các giá trị của x để P =

4

c) Tìm giá

trị lớn

nhất

của

biểu

thức M

=x +12 1

.x −1 PBài 2 (2 điểm): Cho hàm số y = (4 – 2a)x

+ b.

a) Xác định giá trị của a để hàm số

nghịch biến trên R?

b) Xác định hàm số biết đồ

thị của hàm số là đường

thẳng song song với đường

thẳng y = 2x + 1 và đi qua

điểm C(-1; 2).

c) Vẽ đồ thị hàm số vừa xác định

được ở phần b) và tính diện tích

tam giác AOB (với A và B thứ

tự là giao điểm của đồ thị với

trục Ox và Oy).

Bài 3 (3, 5 điểm): Cho đường tròn (O;

R), đường kính AB. Gọi H là trung điểm

của OA. Qua H kẻ đường thẳng vng

góc với AB cắt (O) tại hai điểm C và D.

a) Tứ giác ACOD là hình gì?

Chứng minh ?

b) Qua điểm D kẻ tiếp tuyến

với đường tròn (O) cắt tia

OA tại M. Chứng minh MC

là tiếp tuyến của đường tròn

(O) tại C và tam giác MCD

là tam giác đều.

c) Tính chu vi và diện tích của

tam giác MCD theo R là bán

kính của đường tòn tâm O.d) Gọi N là trung điểm của HB,Thí

sinh

đường thẳng kẻ qua H vng

khơng

góc với CN cắt đường thẳng

được

CA tại E. Chứng minh A là

sử

trung điểm của CE.

dụng

tài

Bài 4 (0, 5 điểm): Cho ba số dương x, y, z

liệu.

thỏa mãn điều kiện xy + yz + zx = 1.

1 x2 .1Giám

z2 

thị

1 y2

1 y2 .(1+z2z)

T

khơng

+

1 x2

í

giải 1 x2 .1 y2 

.

1 z2

n

thích

ht

thêm.n

Họ và

g

tên thí

S

sinh: ..

=

...........

x.

...........

...........

.......S

BD:....

...........

...........

...........

...........

...........

H

......

ế

t

-ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018 HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

Mơn thi: TỐNCS1: 26 ĐƯỜNG LÁNG ĐỐNG ĐAThời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)CS2: 16 TĂNG BẠT HỔ HOÀN

KIẾM CS3: BT1 LINH ĐÀM

HOÀNG MAIBài 1: (1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau27. 321 72 :

b) 18 − 62 + 1 200

2

4

3 1 2

c)

−2

3 −1

a)Bài 2: (2,0 điểm) Cho biểu thức A = 1+x x −1:với x ≥ 0, x ≠11x −1

x −1a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm x để A =32c) Tìm các giá trị nguyên của x để A là số nguyên

Bài 3: (2,0 điểm) Cho hàm

sốy = (m − 2 )x +

m(m ≠ 2) có đồ thị là đường thẳng (d)a) Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) đi qua điểm A (0;5 )

b) Vẽ đồ thị hàm số đã cho với m = 3

c) Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng y = 2x + 3

Bài 4: (4,0 điểm) Cho đường tròn (O) đường kính AB = 10cm. C là điểm trên đường tròn (O) sao

cho AC = 8cm. Vẽ CH ⊥ AB(H ∈AB)a. Chứng minh ∆ABC vng. Tính độ dài CH và số đo BAC (làm tròn đến độ)

b. Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) cắt nhau tại D. Chứng minh OD ⊥ BC

c. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt BC tại E. Chứng minh: CE.CB = AH.A B

d. Gọi I là trung điểm của CH. Tia BI cắt AE tại F. Chứng minh: FC là tiếp tuyến của đường

tròn (O).

Bài 5: (0,5 điểm) Cho a, b, c là ba số thực không âm và thỏa mãn: a + b + c = 1. Chứng minh rằng:

ThS. NGUYỄN VĂN LỢISĐT: 0979545514Trang 497a  9 + 7b  9 + 7c  9 ≥ 10.

-------------- Hết-------------Thí sinh khơng được sử dụng tài liệu. Giám thị khơng giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ...............................................SBD:.......................................................................ThS. NGUYỄN VĂN LỢISĐT: 0979545514Trang 50LUYỆN THI VÀO 10 MƠN TỐN

TIẾP CẬN MÙA THI 2019 HIỆU

QUẢ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018

HUYỆN PHÚ THỌ

Mơn thi: TỐNCS1: 26 ĐƯỜNG LÁNG ĐỐNG ĐAThời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)CS2: 16 TĂNG BẠT HỔ HOÀN

KIẾM CS3: BT1 LINH ĐÀM

HOÀNG MAIBài 1: (2,0 điểm) Rút gọn các biểu thức sau

a)(5)20 − 3 +45b)5  3  −  2  3 x −1Bài 2: (2,0 điểm)

a) Tính giá trị của biểu thức A =

b) Rút gọn biểu thức B =  1xx+222c)2

25 + 1 3 −5tại x = 16.x −1 

x

với x > 0.

:

+

x+1 x+ x

c) Tìm x để B = 2

Bài 3: (2,0 điểm) Cho hàm

sốy = x + 3 (d1)a) Hàm số đồng biến hay nghịch biến trên R. Vẽ đồ thị hàm số trên hệ trục tọa độ Oxy.

b) Xác định hàm sốy = ax + b (d2 ) . Biết (d2) song song với (d1) và cắt trục hồnh tại điểm

hồnh độ bằng 2.

Bài 4: (4,0 điểm) Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngồi đường tròn, từ A vẽ tiếp tuyến AB với

đường tròn (B là tiếp điểm). Kẻ đường kính BC của đường tròn (O). AC cắt đường tròn (O) tại D

(D khác C).

2a) Chứng minh: BD ⊥ AC và AB = AD.AC

b) Từ C vẽ dây CE // OA, BE cắt OA tại H. Chứng minh H là trung điểm của BE và AE là tiếp

2x

tuyến của đường tròn (O).

c) Chứng minh góc: OCH = OAC .

d) Tia OA cắt đường tròn (O) tại F. Chứng minh FA.CH = HF.CALUYỆN THI VÀO 10 MƠN TỐN

Bài 5: (0,5 điểm) Giải phương trình 3x 1+−3=0TIẾP CẬN MÙA THI 2019 HIỆU

QUẢ-------------- Hết-------------Thí sinh khơng được sử dụng tài liệu. Giám thị khơng giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………………………………………….LUYỆN THI VÀO 10 MƠN TỐN

TIẾP CẬN MÙA THI 2019 HIỆU

QUẢ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018

HUYỆN PHÚ XUN

Mơn thi: TỐNCS1: 26 ĐƯỜNG LÁNG ĐỐNG ĐAThời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)CS2: 16 TĂNG BẠT HỔ HOÀN

KIẾM CS3: BT1 LINH ĐÀM

HOÀNG MAIBài 1: (3,0 điểm)

1) Rút gọn các biểu thức sau5

a) 45 + 3 8 − 44

9−x 5  3 1 5 

2b)+2x6x9

− 6(x ≥ 0; x ≠ 9)

x3

x3

1

4x20

x5

2) Tìm x biết:

+

+

9x − 45 =

43

c)Bài 2: (2,5 điểm) Cho hàm số

a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số đã cho

b) Đồ thị hàm số cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại A và B. Tính chu vi tam giác OAB (Oy=−1x + 1(d)

là gốc tọa

3

độ)

c) Xác định hàm số y = ax + b (d. Biết (d’) song song đường thẳng (d) và cắt trục tung tại')

điểm có tung độ bằng 2.

Bài 3: (1,5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ AH vng góc với BD (H thuộc BD) biết

HD = 3,6cm và HB = 6,4cm.

a) Tính AH.

b) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.

Bài 4: (2,5 điểm) Từ điểm A nằm ngồi đường tròn (O; R) vẽ hai tiếp tuyến Ax, By với đường tròn

(B,C là các tiếp điểm). H là giao điểm của AO và BC.

a) Chứng minh AO là đường trung trực của BC, và OH.OA = R2

b) Kẻ đường kính BE của đường tròn (O), đường thẳng AE cắt đường tròn (O) tại F. Chứng

minh AH.AO = AE.AFCI

4x

c) Kẻ dây CD vng góc với BE tại K, CD cắt AE tại I. Tính 2 12x  13

CD

Bài 5: (0,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P = 2019 −

-------------- Hết-------------ThS. NGUYỄN VĂN LỢISĐT: 0979545514Trang 53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. y  2x 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×