Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

10. Đào Thị Hảo và cộng sự (2007)‚ ‘‘Ứng dụng các phương pháp chẩn đoán

khác nhau để xác định sự nhiễm M.gallisepticum qua gây bệnh thực

nghiệm ở gà”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú Y, Tập XIV, số 6 năm 2007.

11. Đào Thị Hảo và cộng sự (2008)‚ ‘‘Nghiên cứu quy trình chế tạo kháng

nguyên M.G (Mycoplasma Gallisepticum) dùng để chẩn đốn bệnh viêm

đường hơ hấp mãn tính (CRD) ở gà”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú Y, Tập

XV, số 1, năm 2008.

12. Đào Thị Hảo và cộng sự (2010)‚ ‘‘Kết quả thử nghiệm và ứng dụng kháng

nguyên Mycoplasma Gallisepticum tự chế xác định tỷ lệ nhiễm bệnh hơ

hấp mãn tính tại một số cơ sở chăn ni cơng nghiệp”, Tạp chí chí khoa

học kỹ thuật Thú Y, Tập XVII, số 3, năm 2010.

13. Đào Thị Hảo và cộng sự (2010)‚ “Kết quả kiểm tra các đặc tính sinh hóa,

lựa chọn mơi trường ni cấy thích hợp giống vi khuẩn Mycoplasma

Gallisepticum”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú Y, Tập XVII, số 4, năm

2010.

14. Nguyễn Bá Hiên, Nguyễn Quốc Doanh, Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thị Kim

Thành, Chu Đình Tới (2008), Vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi, NXB

giáo dục, Hà Nội.

15. Hội chăn nuôi Việt Nam (2002), Cẩm nang chăn nuôi gia súc - gia cầm,

NXB Nông nghiệp.

16. Phạm Sỹ Lăng, Trương Văn Dung, (2002), Một số bệnh mới do vi khuẩn

và Mycoplasma ở gia súc,gia cầm nhập nội và biện pháp phòng trị, NXB

Nơng nghiệp

17. Lê Hồng Mận, (2003), Hướng dẫn kĩ thuật chăn nuôi gà công nghiệp,

NXB Lao động xã hội.5918. Phan Lục và cộng sự (1996). “Điều tra nghiên cứu tỷ lệ nhiễm

Mycoplasma Gallisepticum ở đàn gà cơng nghiệp các tỉnh phía bắc 19901994”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú Y, số 2, năm 1996.

19. Trần Kim Nhàn và cộng sự (2010), “Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình,

sinh trưởng và sinh sản của ba giống gà nhập nội (HW, Rid, Pgi) qua ba

thế hệ nhân thuần”, Báo cáo khoa học viện chăn nuôi 2009.

20. Nguyễn Ngọc Nhiên và cộng sự (1999),“Kết quả phân lập Mycoplasma

gây bệnh hơ hấp mãn tính ở gà”, Báo cáo khoa học Chăn Nuôi Thú Y

(1998-1999), phần Thú Y, Bộ Nơng Nghiệp và Phát Triển Nơng Thơn,

tr144-153.

21. Hồng Xn Nghinh và cộng tác viên (2000), “Nghiên cứu biến đổi bệnh

lý của biểu mơ khí quản gà trong bệnh hơ hấp mãn tính (CRD) qua kính

hiển vi điện tử quét”, Tạp chí khoa học kĩ thuật Thú Y, số 4, năm 2000.

22. Nguyễn Kim Oanh và ctv (1997), “Tỷ lệ nhiễm Mycoplasma

Gallisepticum ở các xí nghiệp chăn ni gia cầm trên địa bàn ngoài thành

Hà Nội”, Báo cáo khoa học Chăn Nuôi Thú Y (1996-1997), phần Thú Y,

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, tr252-255.

23. Nguyễn Vĩnh Phước và cộng tác viên (1985), “Điều tra cơ bản bệnh hô

hấp mãn tính của gà cơng nghiệp ở một số tỉnh phía nam”, Kết quả hoạt

động khoa học và kỹ thuật Thú Y 1975-1985, Trung tâm Thú Y Nam Bộ,

NXB Nông Nghiệp, tr171-180.

24. Trương Quang (2002), “Ảnh hưởng của bệnh CRD đến một số chỉ tiêu

kinh tế kỹ thuật của đàn gà Isa bố mẹ hướng thịt”,Tạp chí khoa học Kỹ

thuật khoa học Thú Y, Tập IX, số 4, năm 2002.

25. Trương Quang (2002), “Kết quả sử dụng vaccine Nobivac- M.G để phòng

bệnh CRD cho đàn gà Isa bố mẹ hướng thịt”,Tạp chí khoa học Kỹ thuật

khoa học Thú Y, Tập IX, số 2, năm 2002.

6026. Trương Hà Thái và cộng sự (2009), “Xác định tỷ lệ nhiễm Mycoplasma

Gallisepticum ở hai giống gà hướng thịt Ross 308 và Isa màu nuôi cơng

nghiệp ở một số tỉnh miền bắc”, Tạp chí khoa học và phát triển 2009, tập

7, số 3 của trường ĐHNN I Hà Nội.

27. Như Văn Thụ và cộng sự (2007), “sử dụng PCR và nested PCR để xác

định hiệu quả sử dụng kháng sinh phòng chống Mycoplasma trên gà”, Tạp

chí khoa học kỹ thuật Thú Y, Tập XIV, số 3 năm 2007.

28. Như Văn Thụ và cộng sự (2002), “tổng hợp thông tin khoa học kỹ thuật

chăn nuôi ”, số 5 năm 2002- Viện Chăn Ni.

29. Nguyễn Thị Tình và cộng sự (2009), “Quy trình gây tối miễn dịch cho gà

đẻ để chế kháng thể lòng đỏ dùng điều trị bệnh hơ hấp mãn tính (CRD) ở

gà”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú Y, Tập XVI, số 4 năm 2009.

30. Phạm Công Thiếu, Diêm Công Tuyên và cộng sự (2010), “bước đầu chọn

lọc nâng cao năng suất chất lượng gà H’ mông”. Khoa học công nghệ chăn

nuôi, 18, tr9-16.

31. Nguyễn Văn Thiện (2008), “thống kê sinh vật học ứng dụng trong chăn

nuôi”, NXB Nông nghiệp Hà Nội.

32. Nguyễn Hữu Vũ và Nguyễn Đức Lưu (2001), Một số bệnh quan trọng ở

gà, NXB Nông Nghiệp.

33. Công ty Vemedim (2009), Bệnh hô hấp trên gà: CRD và tụ huyết trùng,

Thông tin kỹ thuật, chuyên đề tháng 11/2009: Bệnh gia cầm.

34. Hồng Hà (2009), Chủ động phòng trị bệnh cho gà thả vườn

(http:/chonongnghiep.com/forum.aspx?g=posts&t=14 cập nhập ngày

25/11/2017).

II.Tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài35. Adler, Yamoto, M.(1961). Mycoplasma inocuum sp.n., asaprophyte from

chickens. J. Bact 82, 239.

6136. Eseldal, O.M., (1997). “Detection of antobiodies in checkens produced

against Mycoplasma gallisepticum by diferent serological tests”. XIth

iternational congress of the word veterrinary poutry Association.

37. Saif – Edin, M., (1997), “Situation of Mycoplasma infections in Egypt and

evaluation of different diagnostic techniques”, XIth iternational congress of

the word veterrinary poutry Association. . Hungarian branch of the word

veterinary poutry Association.

38. Hasegawa, M., Pandey, G.S., (1999), “The epidemiological survey of

certain poutry diseases in commercial breeding farms in Zambia”.

International journal of animal sciences. Letters. 297(3): 209-211.

39. Kojima A, Takahashi T, Kijima M, Ogikubo Y, Nishimura M, Nishimura

S, Harasawa R, Tamura Y, (1997), Detection of Mycoplasma in avian live

virus vắc-xins by polymerase chain reaction. Biologicals, 25 (4).

40. Mousa, S.A., Keleven, S.H., (1997), “Trials for control of Mycoplasma

gallisepticum in broiler chicken in Egypt”. Xith internation congress of the

word veterrinary poutry Association. Hungarian branch of the word

veterinary poutry Association.

41. Nelson, J.B. Coccobacilliform bodies aso- ciated with an infectionus fowl

coryza. Science 82: 43 - 44. 1935.

42. Vanroekel, H. and O. M. Oleisiuk. Chronic respiratory disease of

chickens. Proc. Book, A. V.M.A. 271-275. 1952.

43. Woese C.R, Maniloff J. Zablen L.B. (1980) Phylogenetic analysis of the

mycoplasma. Proc. Natl. Acad. Sci USA. 77 (1).62PHỤ LỤC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CƠNG TY TNHH ĐTK PHÚ THỌ VÀ MỘT SỐ

HÌNH ẢNH BỆNH TÍCH MỔ KHÁM63646566676869Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×