Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đã ghi phổ IR, 1H-NMR, 13C-NMR , HSQC, HMBC của một số hợp chất và quy kết được tất cả các tín hiệu cộng hưởng của proton và cacbon có trong phân tử. Kết quả cho thấy các hợp chất chúng tôi tổng hợp đều có cấu tạo như dự kiến.

Đã ghi phổ IR, 1H-NMR, 13C-NMR , HSQC, HMBC của một số hợp chất và quy kết được tất cả các tín hiệu cộng hưởng của proton và cacbon có trong phân tử. Kết quả cho thấy các hợp chất chúng tôi tổng hợp đều có cấu tạo như dự kiến.

Tải bản đầy đủ - 0trang

[9]. A. Jphn Boulton and Alexander McKillop. (1991), Comprehensive Hetrocyliv

Chemistry. Vol. 3(2B), Perganon Press.

[10]. A. S. Karpov, T. J. J. Müller.(2003), Synthesis, pp. 2815-2826.

[11]. C.A. (1991),Vol. 114, 228935s, pp. 843.

[12]. C. A. (1991),Vol. 114, 247318j, pp. 769.

[13]. C. A(Klinge). (1997), Vol. 127, No. 24, 331500p, pp. 675.

[14]. C. A. (1993),Vol. 118, 254963b, pp. 893.

[15]. C.A. (1997), 126, 324486q, pp. 1302.

[16]. C. A. (Baumann). (1995), Vol. 123, 83384k, pp. 1048.

[17]. C.A. (1995), Vol. 123, 305114p, pp. 1487.

[18]. C.A. (Yamanoto). (1995), Vol. 123, 305114p, pp. 1487.

[19]. C. A. (Mikhailov). (1997), Vol. 126, 59960m, pp. 614.

[20]. C. A. (1997), Vol. 126, 194419g, pp. 133.

[21]. C. A. (1995), Vol. 123, 285109, pp. 1124.

[22]. C. A. (1995), Vol. 123, 274337 g, pp. 1345.

[23]. C. A. (Lopez- Garzon). (1995), Vol. 123, 159412r, pp. 1136.

[24]. C. A. (1998), Vol. 109, 63184c, pp. 569.

[25]. D. J. Brown, J.A. Hoskins. (1971), J. Chem, Soc(B), pp. 2214.70[26]. Donald G. Crosby. (2002), Organic Syntheses, 5, pp. 703.

[27]. Ellingboe, J. Med. (1990), Chem, 33:10:2892-2899.

[28]. J. A. Joule, G. F. Smith. (2002), Heterocylic Chemistry, JB-5444J.

[30]. M.S. Masoud. (2003), Molecules, 8, pp. 430-438.

[31]. M. G. Barthakur, M. Borthakur, P. Devi, C. J. Saikia, A. Saikia, U. Bora, A.

Chetia, R. C. Boruah.(2007), Synlett, pp. 223-226.

[32]. O. O. Stepaniuk, V. O. Matviienko, I. S. Kontratov, I. V. Vitruk, A. O.

Tolmachev.(2013), Synthesis, 45, pp. 925-930.

[33]. P. Zhichkin, D. J. Fairfax, S. A. Eisenbein.(2002), Synthesis, pp. 720-722.

[34]. Raul martos Calvente, Victor. A. De la Pena O’Shea, Fose M, Campos Martin

and Jose L.G. Fierro. ( 2003), Journal of Physical Chemistry A. V 107, N. 38,

pp. 7490-7495.

[35]. R.R. Hunt et al. J. Chem. Soc. (1959), pp. 525 (synth).

[36]. S. Furberg and J. Solbank. Acta Chem. Scand. N. 24. 1970, pp. 3230-3236.

[37]. S. Stoyanov, I. Petkov, L. Antonov, T. S. Stoyanova, P. Karagiannidis and P.

Aslanidis. (1990), Canadian Journal of Chemistry. 68(9), pp. 1482-1289.71PHỤ LỤC72Phổ 1H-NMR của hợp chất A273Phổ 1H-NMR của hợp chất A374Phổ 1H-NMR của hợp chất B17576Phổ 13C-NMR của hợp chất B177Một phần phổ HSQC của B17879Một phần phổ HMBC của B1Một phần phổ HMBC của B1

80Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đã ghi phổ IR, 1H-NMR, 13C-NMR , HSQC, HMBC của một số hợp chất và quy kết được tất cả các tín hiệu cộng hưởng của proton và cacbon có trong phân tử. Kết quả cho thấy các hợp chất chúng tôi tổng hợp đều có cấu tạo như dự kiến.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×