Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ chế phản ứng:

Cơ chế phản ứng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Phân tích phổ

2.1. Hợp chất B1

Tinh thể dạng hình kim, màu trắng, sản phẩm được tinh chế lại trong dung

mơi DMF.Bảng 1 : Một số tín hiệu phổ IR tiêu biểu của hợp chất (B1) (ν , cm-1)

ChấtB1N-HC-HnoC-Hthơm321829183016C=O

1695,

1644C=Cthơm

C=N

1603

1537Kết quả phổ IR của hợp chất B1 cho thấy:

 So với phổ IR của hiđrazit (A3) trên phổ IR của (B1) khơng còn thấy xuất hiện vân hấp thụở 3494 cm-1 đặc trưng cho dao động hóa trị của liên kết N-H trong nhóm NH2.

 Các vân hấp thụ ở 3218cm-1 đặc trưng cho dao động hóa trị của liên kết N-H trong nhóm

NH vẫn còn.

 Các vân ở 2918 cm-1 là dao dao động hoá trị của C-H no.

 Hai vân ở khoảng 1603cm-1 – 1537cm-1 đặc trưng cho liên kết C=C và C=N.Như vậy vân đặc trưng cho nhóm C=O trong các phân tử hiđrazit N-thế

đều chuyển về vùng tần số cao hơn so với pic hấp thụ của nhóm C=O trong phân

tử hiđrazit chưa thế (xuất hiện ở 1650cm-1), phù hợp với sự liên hợp của nhóm này

với hợp phần thơm vừa ghép vào.

45Hình 5: Phổ IR của hợp chất B1

Trên phổ 1H-NMR ở vùng trường mạnh nhất xuất hiện 2 pic hấp thụ có

cường độ bằng 3 dạng singlet với độ chuyển dịch hóa học δ H = 2,36ppm. Dựa vào

cường độ, hình dạng và độ chuyển dịch của vân phổ chúng tơi quy kết tín hiệu này

cho 6 nguyên tử H4a và H6a của hai nhóm CH3.Ở vùng trường yếu nhất xuất hiện 1 pic hấp thụ có cường độ là 1, độ

chuyển dịch hóa học δH = 11,64 ppm dạng singlet là tín hiệu của proton H9.46Tín hiệu của proton H7 có cường độ là 2, độ chuyển dịch hóa học δH =

5,06 ppm dạng singlet.Tín hiệu của proton H10 có cường độ là 1, độ chuyển dịch hóa học δH =

7,92 ppm dạng singlet.Ở vùng thơm:- Tín hiệu của proton H5 có cường độ là 1, độ chuyển dịch hóa học δ H = 6,31 ppm

dạng singlet.

- 3 tín hiệu của các proton H12 , H13 và H14 có cường độ đều bằng 1. Proton H 12 và

H14 đều ở dạng doublet do sự tương tác spin-spin giữa các proton, độ chuyển dịch

hóa học lần lượt là δH = 6,91 ppm và δH = 7,82 ppm. Pronton H13 ở dạng doubletdoublet độ dịch chuyển hóa học δH = 6,62 ppm.47H4a, H6aH7

H10

H14H5

H12

H13H948Hình 6: Phổ 1H-NMR của B1

 Trên phổ 13C-NMR kết hợp với phổ 2 chiều HSQC và HMBC chúng tơi quy

kết các tín hiệu như sau:

 Ở vùng trường yếu nhất xuất hiện 1 pic ở 134,35 ppm là của cacbon C 2 của dị vòng

pirimiđin.

 Ở vùng trường yếu, trong khoảng 148,95 – 167,97 ppm xuất hiện 3 pic của 3

cacbon tứ cấp: C8 ở 167,97ppm, C4 và C6 ở 156,59 – 158,56pp, C11 ở 149,0ppm.

 Trong khoảng 105,24 – 145,33 ppm, xuất hiện 5 pic của 5 cacbon kề nối đôi:

C5 ở 105, 3 ppm, C13 ở 112,25 ppm, C12 ở 114,0 ppm, C10 ở 134,41 ppm và C14 ở

145,2 ppm.

 Còn ở vùng trường mạnh nhất, xuất hiện 2 pic ở 19,58 – 24,58 ppm là của hai

cacbon CH3, C4a và C6a.

 Ở vùng trường mạnh, xuất hiện pic ở 46,10 ppm là của cacbon C7.4950C13

C4, C6

C8

C2C14 C10

C11C12C4a, C6aC5C7Hình 7: Phổ 13C-NMR của B1

Điều đặc biệt, trên phổ NMR, các proton và cacbon ở bộ phận mạch hở đều

cho hai bộ tín hiệu và phân tách khá rõ rệt cả trên phổ 1H-NMR cũng như trên phổ

3C-NMR với tỉ lệ cường độ khoảng 3:1. Các proton và cacbon còn lại trong phântử cũng thường cho hai bộ tín hiệu nhưng thường ở rất gần nhau. Về mặt lý

thuyết, hai bộ tín hiệu này có thể ứng với hai dạng cấu trúc sinh ra do sự hỗ biến

“xeto – enol”:51Song cũng có thể hai bộ tín hiệu này ứng với hai cấu dạng syn và anti hình

thành ở liên kết –CO – NH –:Đối với các hiđrazit – N thế mà chúng tôi tổng hợp được, trên phổ HMBC luôn

xuất hiện điểm giao giữa tín hiệu của proton linh động ở trên (tín hiệu này ln

xuất hiện ở trường yếu nhất) với tín hiệu của ngun tử cacbon trong nhóm imin

>C=N-. Điều này cũng có nghĩa là proton và cacbon phải có pic giao phải ở cách

nhau không quá 3 liên kết. Như vậy, các hiđrazit của chúng tôi không tồn tại ở dạng

“enol” và việc quy kết phổ gắn với cấu trúc “xeto” là hợp lý. Qua tìm hiểu một số

dãy hiđrazit – N thế tương tự, chúng tôi kết luận rằng hai cấu dạng này ứng với hai

đồng phân cấu dạng syn và anti hình thành ở liên kết – CO – NH –.5253H10 H14H12

H5

H13H7H4a, H6aC4a, C6aC7C5

C13

C12C10

C14Hình 8: Phổ HSQC của B1

Phổ hai chiều HSQC (DMSO; δ, ppm) cho thấy sự tương tác giữa H

với C tại vị trí C mà H gắn vào: H4a,6a → C4a,6a; H7 → C7; H5 → C5; H13 → C13;

H12 → C12; H10 → C10; H14 → C14.54H10 H14H9C4a, C6aC7C5

C13

C12C10

C14

C11

C4, C6

C8

C255H13

H5H7H4a, H6aTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ chế phản ứng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×