Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở

VIỆT NAM 1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt NamHồ Chí Minh khẳng

định:Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại

cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự

tự do, bình đẳng, bác ái, đồn kết, ấm no trên quả

đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm

vui, hòa bình, hạnh phúc, nói tóm lại là nền cộng hòa thế

giới chân chính, xóa bỏ những biên giới tư bản chủ nghĩa

cho đến nay chỉ là những vách tường dài ngăn cản những

người lao động trên thế giới hiểu nhau và yêu thương

nhau”.I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở

VIỆT NAM 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về đặc trưng, bản chất

của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nama) Cách tiếp cận của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội- Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học của lý luận Mác – Lênin trước hết là từ u cầu tất

yếu của cơng cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam.

- Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội ở một phương diện nữa là đạo đức, hướng tới giá trị nhân đạo, nhân

văn mácxít.

- Bao trùm lên tất cả là Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ văn hóa.I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở

VIỆT NAM 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về đặc trưng, bản chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

b) Đặc trưng bản chất tổng quát của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam:

+ Hồ Chí Minh có quan niệm tổng quát khi coi chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội như là một chế độ xã

hội bao gồm các mặt rất phong phú, hoàn chỉnh, trong đó con người được phát triển tồn diện, tự do.

+ Hồ Chí Minh diễn đạt quan niệm của mình về chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trên một số mặt nào

đó của nó như: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở

VIỆT NAM 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về đặc trưng, bản chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

b) Đặc trưng bản chất tổng quát của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam:

Hồ Chí Minh quan niệm về chủ nghĩa xã hội ở nước ta bằng cách nhấn mạnh đó là một xã hội vì lợi ích của

Tổ quốc, của nhân dân.

+ Hồ Chí Minh nêu chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong ý thức, động lực của toàn dân dưới sự lãnh đạo của

Đảng Cộng sản Việt NamI. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở

VIỆT NAM 3. Quan điểm Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

a) Mục tiêuMục tiêu chung:

+ Ở Hồ Chí Minh, mục tiêu chung của chủ nghĩa xã hội và

mục tiêu phấn đấu của Người là một, đó là độc lập, tự do cho

dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.

+ Hồ Chí Minh quan niệm mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã

hội là nâng cao đời sống nhân dân.Mục tiêu cụ thể:Chế độ chính trị phải do

nhân dân lao động làm chủ,

Nhà nước là của dân, do dân

và vì

dân.Mục tiêu

chính trị

Nhà nước có hai chức năng: dân

chủ với nhân

dân, chuyên chính với kẻ thù của

nhân dânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×