Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BẠO CẠO KÃÚT QU KINH DOANH DËCH VỦ LỈU TRỤ

BẠO CẠO KÃÚT QU KINH DOANH DËCH VỦ LỈU TRỤ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trang 90Hàòng nàm, cäng ty âãưu láûp kãú hoảch chi phê sỉía chỉỵa

l 50.000.000â. Sang nàm 2005, cäng ty mún âọng sn gäù

thay cho thm lọt phng v ỉåïc tênh âënh phê sỉía chỉỵa

tàng lãn 30.000.000â cn nhỉỵng chi phê phaùt sinh thóm ngoaỡi

kóỳ hoaỷch thỗ õổa vaỡo chi phờ biãún âäøi. Màût khạc, khi thàm

d kiãún ca khạch hng v nhán viãn phủc vủ; cọ

khong 80% säú kiãún cho ràòng thêch sỉí dủng sn gäù

hån. Nhỉ váûy, qua kinh nghiãûm kinh doanh v nhu cáưu ngy

cng cao ca khạch hng, cäng ty dỉû kiãún säú lỉåüt phng

sỉí dủng tàng 12% so våïi nàm 2004. Mún biãút phỉång ạn

ny cọ âỉåüc lỉûa chn thỉûc hiãûn hay khäng, ta phán têch

củ thãø nhỉ sau:

Phán têch:

- Säú lỉåüt phng sỉí dủng tàng 12% m âån giạ phng

khäng thay âäøi, nghéa laì doanh thu tàng 12%.

- Âënh phê måïi: 495.849.134 + 30.000.000 = 525.849.134â

BẠO CẠO KÃÚT QU KINH DOANH DËCH VỦ LỈU TRỤ

Chè tiãu

1. Doanh thuDiãùn gii

2.786.806.991 x2. Biãún phê1,12

746.135.486 xGiạ trë

3.121.223.830

835.671.7441,12

3. Säú dỉ âm2.285.552.086phê

4. Âënh phê

525.849.134

5. Låüi nhûn

1.759.702.952

Chãch lãûch LN =1.759.702.952 -1.544.822.191= 214.880.761â

Chãnh lãûch SDÂP - Chãnh lãûch ÂP= 214.880.761âVáûy trong phỉång ạn ny, låüi nhûn tàng lãn chênh

bàòng chãnh lãûch giỉỵa sỉû gia tàng säú dỉ âm phê v sæûTrang 91gia tàng âënh phê nãn cäng ty thæûc hiãûn phỉång ạn ny s

cọ hiãûu qu cao.

5.4. Lỉûa chn phỉång ạn kinh doanh khi âënh phê, giạ

bạn v säú lỉåüt phng sỉí dủng thay âäøi:

Cäng ty kãút håüp âäưng thåìi 2 phỉång ạn: vỉìa hả giạ bạn

phng ng vỉìa tàng chi phờ quaớng caùo vỗ trong mọi trổồỡng

caỷnh tranh gay gàõt nhỉ hiãûn nay, cäng ty khäng nhỉỵng cọ

chênh sạch giạ linh âäüng m cn âáøy mảnh hoảt âäüng

qung cạo vãư cäng ty cng cạc sn pháøm dëch vủ nhàòm

thu hụt khạch lỉu trụ nhỉ tảo mäüt khäng khê nhảc vui

nhäün trỉåïc tiãưn snh cäng ty hồûc treo nhỉỵng dáy ân

nháúp nhạy xung quanh cạc cỉía säø âãø gáy sỉû chụ cho

khạch hng, âiãưu ny s háúp dáùn khạch hng âãún våïi “

Phỉång Âäng” nhiãưu hån. Do âọ, cäng ty hả giạ phng 5% v

tàng chi phê qung cạo lãn 6.000.000â, cäng ty ỉåïc tênh säú

lỉåüt sỉí dủng phng tàng lãn 8%. Ta phán têch củ thãø cho

phng Suite nhæ sau:

- Doanh thu: 733 x 1,08 x 650.000 x 0,95 = 488.837.700â

- Biãún phê:102.505 x 733 x 1,08- Âënh phê måïi:= 81.147.058â6.000.000

x7 + 49.932.313 = 54.132.313â

10BẠO CẠO KÃÚT QU KINH DOANH PHNG SUITE

Chè tiãu

1. Doanh thuDiãùn gii

733 x 1,08 x2. Biãún phê617.500

102.505 x 733 x3. Säú dỉ âm

phê

4. Âënh phê1,08Giạ trë

488.837.700

81.147.058

407.690.642

54.132.313Trang 925. Låüi nhûn353.558.329Låüi nhûn trong phỉång ạn ny cao hån ban âáưu l

2.412.877â (353.558.329â - 351.145.452â) nãn phỉång ạn kãút

håüp âäưng thåìi vỉìa hả giạ bạn phng vỉìa tàng chi phê

qung cạo âỉåüc cäng ty lỉûa chn.

Trãn âáy l mäüt säú ỉïng dủng ca phán têch mäúi quan

hãû CVP âäúi våïi dëch vủ lỉu trụ m âãư ti õổa ra coù gừn

lióửn vồùi tỗnh hỗnh kinh doanh thổỷc tãú tải cäng ty. Hi vng

cäng ty cọ thãø xem xẹt, âạnh giạ v ỉïng dủng viãûc phán

têch ny vo qun l khäng chè riãng dëch vủ lỉu trụ m cn

âäúi våïi cạc dëch vủ khạc nhỉ kinh doanh nh hng, kinh

doanh lỉỵ hnh... âãø âem lải thnh cäng cho cäng ty trong

tỉång lai.Trang 93Kãút Lûn

Hoảt âäüng kinh doanh ca mäüt doanh nghiãûp gàõn

liãön våïi mäúi hãû chi phê - doanh thu - låüi nhûn. Hiãøu

v váûn dủng täút mäúi quan hãû ny âãø ra quút âënh

cho hoảt âäüng kinh doanh cọ nghéa hãút sỉïc quan

trng trong viãûc náng cao hiãûu qu hoảt âäüng. Tuy

nhiãn, viãûc phán têch mäúi quan hãû ny chè âỉåüc ỉïng

dủng nhiãưu trong doanh nghiãûp sn xút m cạc doanh

nghiãûp hoảt âäüng trong lénh vỉûc thổồng maỷi, dởch

vuỷ õióứn hỗnh laỡ kinh doanh khaùch saỷn thỗ chổa õổồỹc

chuù yù. Nóỳu nhaỡ quaớn lyù khaùch saỷn váûn duûng täút

viãûc phán têch mäúi quan hãû chi phê - doanh thu - låüi

nhûn âäúi våïi dëch vủ lỉu trụ trong váún âãư xạc âënh

säú lỉåüt phng ng bạn (cho thuó) bao nhióu thỗ õaỷt

hoỡa vọỳn, xaùc õởnh õồn giạ bạn (cho th) ca mäùi

phng ng theo thỉï hảng nhỉ thãú no sao cho ph

håüp våïi chi phê â b ra, âạp ỉïng kh nàng thanh toạn

ca khạch âãún lỉu trụ v thãø hiãûn âỉåüc cháút lỉåüng

ca dëch vủ. Phán têch mäúi quan hãû ny nãúu âỉåüc

váûn dủng phäø biãún åí cạc khạch sản s giụp cho nh

qun l tỗm õổồỹc nhổợng phổồng aùn kinh doanh hióỷu

quaớ nhỏỳt õóứ thu hụt khạch du lëch, lm cho ngnh cängTrang 94nghiãûp khäng khọi åí nỉåïc ta phạt triãøn hån nỉỵa trong

xu thãú häüi nháûp hiãûn nay.

Âãø thỉûc hiãûn âãư ti ny, em õaợ õổồỹc sổỷ

hổồùng dỏựn nhióỷt tỗnh cuớa cọ giaùo Tráưn Häưng Ván v

ca cạc cä chụ, anh chë phng kãú toạn cäng ty. Song do

thåìi gian v kiãún thỉïc cn hản chãú nãn âãư ti ca em

s khäng trạnh khi thiãúu sọt. Kênh mong sỉû chè dáùn,

gọp ca cä v ca cạc cä chụ, anh chë phng kãú toạn

cäng ty âãø âãư ti em thỉûc hiãûn âỉåüc hon thiãûn

hån. Em chán thnh cm ån.Sinh viãn thỉûc hiãûn

Tráưn Thë Khạnh LyTrang 95TI LIÃÛU THAM KHO

1. Hỉåïng dáùn täø chỉïc kãú toạn qun trë trong cạc doanh

nghiãûp (1998), PTS. Phảm Vàn Dỉåüc, Nxb Thäúng kã, H Näüi.

2. Kãú toạn qun trë doanh nghiãûp, PGS. PTS. Âàûng VànThanh, Nxb Taìi chênh, H Näüi.

3. Kãú toạn qun trë v phán têch kinh doanh (1998), TS.

Phảm Vàn Dỉåüc, Nxb Thäúng kã, Tp HCM.

4. Kãú toạn qun trë (2001),Th.s Hunh Låüi - Th.s Nguùn

Khàõc Tám, Nxb Thäúng kã, H Näüi.

5. Kãú toạn qun trë vaì phán têch kinh doanh (Lyï thuyãút &

baìi táp) (2003), Th.s Nguùn Phụ Giang, trỉåìng Âải hc

Thỉång Mải, Nxb Ti chờnh, Haỡ Nọỹi.

6.Kóỳ toaùn quaớn trở vaỡ caùc tỗnh huọỳng cho nh qun l

(1999), PGS. PTS. Ngä Thãú Chi, Nxb Thäúng kã, H Näüi.

7. Kãú toạn qun trë (1999), trỉåìng âải hc Ti chênh Kãú toạn H Näüi, Nxb Ti chênh, H Näüi.

8. Kãú toạn - Cå såí ca cạc quyãút âënh kinh doanh,

WalterB.Meigs - Robert F.Meigs, Nxb Chênh trë quọỳc gia.

9. Giaùo trỗnh kóỳ toaùn quaớn trở (2004), PGS. TS. Nguùn

Minh Phỉång, Nxb Ti chênh, H Näüi.Trang 96Låìi Måí Âáưu

Trong cå chãú thë trỉåìng cảnh tranh gay gàõt, ngỉåìi

qun l phi âäúi màût våïi ráút nhiãưu váún âãư ca thë

trỉåìng...Mäüt trong nhỉỵng mäúi quan tám låïn âọ ca nh

qun l l chi phê, båíi låüi nhûn âảt âỉåüc cao hay

tháúp chëu nh hỉåíng trỉûc tiãúp ca nhỉỵng chi phê â

b ra. Do âọ váún âãư âỉåüc âàût ra l lm sao kiãøm

soạt âỉåüc cạc khon chi phê, tỉì âọ cọ nhỉỵng quút

âënh âụng âàõn trong hoảt âäüng sn xút kinh doanh

ca doanh nghiãûp. Phán têch mäúi quan hãû giỉỵa chi phê doanh thu - låüi nhuáûn laì mäüt cäng củ cọ nghéa vä

cng quan trng, nọ khäng chè giuùp doanh nghióỷp õaùnh

giaù tọứng quaùt quaù trỗnh kinh doanh vaỡ caùc nhỏn tọỳ õaợ

aớnh hổồớng õóỳn tỗnh hỗnh thổỷc hiãûn låüi nhûn m

cn l phỉång phạp phán têch nhàòm cung cáúp nhỉỵng

dỉỵ liãûu mang tênh dỉû bạo phủc vủ cho quaù trỗnh ra

quyóỳt õởnh cuớa nhaỡ quaớn trở doanh nghiãûp. Nọ cn l

cå såí âãø âỉa ra cạc quút âënh lỉûa chn nhỉ: lỉûa

chn dáy chuưn sn xút, chiãún lỉåüc sn xút,

âënh giạ sn pháøm, cung cáúp dëch vủ mọỹt caùch tọỳt

nhỏỳt cho khaùch haỡng...Vỗ vỏỷy coù thóứ noùi phán têch

mäúi quan hãû CVP chênh laì phán têch cå cáúu chi phê hay

nọi cạch khạc l nhàòm phán têch ri ro tỉì cå cáúu chi

phê ny. Dỉûa trãn nhỉỵng dỉû bạo vãư khäúi lỉåüng (säú

lỉåüng) hoảt âäüng âãø cäng ty âỉa ra cå cáúu chi phê cho

ph håüp âãø âảt âỉåüc låüi nhûn cao nháút.Trang 97Háưu hãút cạc doanh nghiãûp sn xút cọ thãø phán

têch mäúi quan hãû CVP v ỉïng dủng viãûc phán têch ny

trong viãûc ra cạc quyãút âënh kinh doanh. Tuy nhiãn trong

lénh væûc kinh doanh dëch vủ, váún âãư phán têch CVP

chỉa âỉåüc cạc nh quaớn lyù chuù yù õóỳn. Chờnh vỗ vỏỷy,

trong thồỡi gian thỉûc táûp tải cäng ty cäø pháưn Phỉång

Âäng, em â nghiãn cỉïu v thỉûc hiãûn âãư ti: ”Phántêch mäúi quan hãû chi phê - doanh thu - låüi

nhuáûn cuía dëch vủ lỉu trụ tải cäng ty cäø

pháưn Phỉång Âäng”. Näüi dung âãư ti gäưm 3

pháưn chênh sau:

Pháưn I:Cå såí l luáûn vãö phán têch mäúi quan hãû chi

phê - doanh thu - låüi nhuáûn trong doanh nghiãûp.

Pháön II:Phán têch mäúi quan hãû vãö chi phê - doanh thu

- låüi nhuáûn ca dëch vủ lỉu trụ tải cäng ty cäø pháưn

Phỉång Âäng.

Pháưn III: ỈÏng dủng phán têch mäúi quan hãû chi phê doanh thu - låüi nhûn ca dëch vủ lỉu trụ tải cäng ty

cäø pháưn Phỉång Âäng.

Do kiãún thỉïc cn hản chãú nãn âãư ti ca em chàõc

chàõn cn ráút nhiãưu thiãúu sọt, mong cä giạo hỉåïng

dáùn gọp âãø âãư ti em âỉåüc hon thiãûn hån. Em

chán thnh cm ån.

Sinh viãn thỉûc hiãûnMỦC LỦCTrang 98LÅÌI MÅÍ ÂÁƯUPHÁƯN I

CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN VÃÖ PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CHI

PHÊ-DOANH THU-LÅÜI NHÛN TRONG DOANH

NGHIÃÛP

I. MÄÜT SÄÚ KHẠI NIÃÛM CÅ BN VÃƯ PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CHI

PHÊ - DOANH THU - LÅÜI NHÛN...........................................................1

1. Chi phê:.............................................................................................1

1.1. Khại niãûm vãư chi phê:................................................................1

1.2. Phán loải chi phê theo cạch ỉïng xỉí:....................................11.2.1. Biãún phê (Chi phê khaí biãún)..........................................2

1.2.2. Âënh phê (Chi phê báút biãún)...........................................4

1.2.3. Chi phê häùn håüp:............................................................6

1.3. YÏ nghéa cuía viãûc phán biãût chi phê thaình biãún phê, âënh

phê vaì chi phê häùn håüp:................................................................9

2. Sn lỉåüng:...................................................................................10

3. Låüi nhûn:................................................................................10

4. Säú dỉ âm phê (SDÂP):...............................................................10

5. T lãû säú dỉ âm phê:................................................................116. Kãút cáúu chi phê:..................................................................11

II. NGHÉA V CẠC GI THIÃÚT SỈÍ DỦNG KHI PHÁN TÊCH MÄÚI

QUAN HÃÛ CVP TRONG DOANH NGHIÃÛP..............................................12

1. YÏ nghéa cuía viãûc phán têch mäúi quan hãû CVP trong doanh

nghiãûp:..............................................................................................12

2. Cạc gi thiãút sỉí dủng khi phán têch mäúi quan hãû CVP:.......13

III. NÄÜI DUNG PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CVP TRONG DOANH

NGHIÃÛP.................................................................................................13

1. Phán têch âiãøm ha väún:............................................................13

1.1. Khại niãûm âiãøm ha väún:...................................................13

1.2. nghéa ca viãûc phán têch âiãøm ho väún:......................14

1.3. Phỉång phạp xạc âënh âiãøm ha väún:..............................141.3.1. Xạc âënh âiãøm ha vọỳn bũng phổồng trỗnh hoỡa

vọỳn:.....................................................................................14

1.3.2. Xaùc õởnh õióứm hoaỡ vọỳn bàòng t lãû säú dỉ âm

phê:.......................................................................................15

1.3.3. Xạc âënh âiãøm ha väún bàòng âäư thë:.....................16

+ Âäư thë låüi nhûn:......................................................................17

1.4. Phán têch âiãøm ho väún trong mäúi quan hãû våïi giạ bạn:

.........................................................................................................17

1.5. Phán têch âiãøm hoaì väún trong mäúi quan hãû våïi kãút cáúu

hng bạn:.......................................................................................18

2. Xạc âënh doanh thu an ton v t lãû doanh thu an ton:.........19Trang 99

3. Phán têch ân báøy kinh doanh:....................................................19

3.1. Khại niãûm ân báøy kinh doanh:...........................................20

3.2. ỈÏng dủng ca ân báøy kinh doanh:...................................21

3.3. nghéa ca ân báøy kinh doanh:........................................21

IV. MÄÜT SÄÚ ỈÏNG DỦNG CA PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CVP.....21

1. Phán têch sn lỉåüng tiãu thủ cáưn thiãút âãø âảt mỉïc li

mong mún:......................................................................................21

2. Lỉûa chn phỉång aïn kinh doanh khi caïc yãúu täú thay âäøi:. 22

2.1. Lỉûa chn phỉång ạn kinh doanh khi biãún phê v sn

lỉåüng thay âäøi:............................................................................22

2.2. Lỉûa chn phỉång ạn kinh doanh khi âënh phê v sn

lỉåüng thay âäøi:............................................................................23

2.3. Lỉûa chn phỉång ạn kinh doanh khi âënh phê, giạ bạn v

sn lỉåüng thay âäøi:.....................................................................24

2.4. Lỉûa chn phỉång ạn kinh doanh khi âënh phê, biãún phê,

giạ bạn, sn lỉåüng thay âäøi:.....................................................25

3. Âënh giạ bạn sn pháøm:.............................................................25

V. ÂÀÛC ÂIÃØM CA HOẢT ÂÄÜNG KINH DOANH DU LËCH NH

HỈÅÍNG ÂÃÚN PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CVP..................................26

PHẦN A.................................................................................................30

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG

ĐÔNG...................................................................................................30

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY............30

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY................................32

1. Chức năng:...............................................................................32

2. Nhiệm vụ:..................................................................................32

III. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA

CÔNG TY...........................................................................................33

1. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty:..........33

2. Những thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh hiện nay

của công ty:..................................................................................352.1. Thuận lợi:..........................................................................35

2.2. Khó khăn:.........................................................................36

IV. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY. .37

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý:.....................................37

2. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ

phận:..............................................................................................38

V. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY...................40

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty:...........40

1.1. Mô hình tổ chức công tác kế toán:..............................401.2. Nhiệm vụ từng thành viên trong phòng kế toán:. .41

2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty:.............................42

PHÁƯN B.................................................................................................46

PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CHI PHÊ - DOANH THU - LÅÜI NHÛN

CA DËCH VỦ LỈU TRỤ TẢI CÄNG TY CÄØ PHÁƯN PHỈÅNG ÂÄNG 46

I. ÂÀÛC ÂIÃØM DËCH VỦ LỈU TRỤ CA CÄNG TY..............................46Trang 100

II. TÄØ CHỈÏC XỈÍ L THÄNG TIN PHỦC VỦ CHO PHÁN TÊCH MÄÚI

QUAN HÃÛ CVP CA DËCH VỦ LỈU TRỤ TẢI CÄNG TY.....................47

1. Ngưn ti liãûu sỉí dủng âãø phán têch mäúi quan hãû CVP ca

dëch vủ lỉu trụ:...............................................................................47

1.1. Ngưn ti liãûu vãư chi phê ca dëch vủ lỉu trụ:..............47

1.2. Ngưn ti liãûu vãư doanh thu ca dëch vủ lỉu trụ:.........56

2. Xỉí l thäng tin chi phê phủc vủ cho phán têch mäúi quan hãû

CVP ca dëch vủ lỉu trụ tải cäng ty:............................................56

2.1. Nguyãn váût liãûu âàût phoìng:................................................56

2.2. Chi phê hoa qu âàût phng:..................................................58

2.3. Chi phê nhán cäng trỉûc tiãúp:................................................58

2.4. Phủ tuìng thay thãú:...............................................................60

2.5. Chi phê nhiãn liãûu:..................................................................60

2.6. Kháúu hao TSCÂ:.......................................................................60

2.7. Chi phê sỉía chỉỵa ti sn:....................................................61

2.8. Chi phê âiãûn, nỉåïc:...............................................................61

2.9. Chi phê âiãûn thoải:................................................................61

2.10. Giàût l:.................................................................................62

2.11. Chi phê vãû sinh:....................................................................62

2.12. Chi phê khạc:.........................................................................62

2.13. Chi phê bạn hng v qun l doanh nghiãûp:....................62

3. Phán bäø âënh phê vaì biãún phê cho cạc loải phng:...............64

Táûp håüp cạc kãút qu tênh toạn trãn vo bng sau:.....................65

III. PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CVP CA DËCH VỦ LỈU TRỤ TẢI

CÄNG TY.................................................................................................66

1. Xem xẹt cạc gi thiãút khi phán têch mäúi quan hãû CVP ca

dëch vủ lỉu trụ:...............................................................................66

Âãø phán têch CVP, trỉåïc hãút phi xem xẹt cạc gi thiãút trong

phán têch CVP cọ âỉåüc tho mn våïi âàûc âiãøm hoảt âäüng

kinh doanh lỉu trụ ca cäng ty hay khäng:......................................66

Tỉì nhỉỵng gi thiãút âỉåüc tho mn trãn âáy, ta tháúy viãûc

phán têch CVP ca dëch vủ lỉu trụ tải cäng ty cäø pháưn Phỉång

Âäng l cọ thãø thỉûc hiãûn âỉåüc.................................................67

2. Xạc âënh SDÂP, t lãû SDÂP, låüi nhûn ca dëch vủ lỉu trụ:

.........................................................................................................67

Qua bng phán têch trãn, ta cọ cạc nháûn xẹt sau:.......................67

3. Phán têch âiãøm ha väún ca dëch vủ lỉu trụ:....................69

3.1. Phán têch doanh thu ho väún chung ca dëch vủ lỉu trụ: 69

3.2. Phán têch doanh thu v sn lỉåüng ho väún cho tỉìng loải

phng:.............................................................................................71

4. Phán têch ân báøy kinh doanh ca dëch vủ lỉu trụ:................73

Ân báøy kinh doanh l mäüt cäng củ thãø hiãûn nhỉỵng tạc

âäüng ca chi phê, sn lỉåüng tiãu thủ, doanh thu âãún låüi

nhûn ca cäng ty. Âäü låïn ân báøy kinh doanh âỉåüc xạc âënh

bàòng cäng thỉïc:..............................................................................73

Âäü låïn...............................................................................................73

ÂBKD...................................................................................................73Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BẠO CẠO KÃÚT QU KINH DOANH DËCH VỦ LỈU TRỤ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×