Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Chọn kết cấu dao

IV. Chọn kết cấu dao

Tải bản đầy đủ - 0trang

1570211570V. ThiÕt kÕ dìng20

403Dìng ®o dïng ®Ĩ kiĨm tra dao sau khi chế tạo, đợc chế tạo theo

cấp chính xác 7 víi miỊn dung sai H, h. Theo lt kÝch thớc bao và bị

bao.

Dỡng kiểm dùng để kiểm tra dỡng đo, đợc chế tạo theo cấp chính

xác 6 với miền dung sai Js , js. Theo luËt kÝch thíc bao và bị bao.

Vật liệu làm dỡng : Thép lò xo 65.

Độ cứng sau nhiệt luyện đạt 62..65 HRC.

Độ nhám bề mặt làm việc R a 0,63àm. Các bề mặt còn lại đạt R a

1,25àm.

Kích thớc danh nghĩa của dỡng theo kích thớc profile dao trên mặt

trớc. Các kích thớc còn lại thể hiện trên bản vẽ chi tiết.1

7Tài liệu tham khảo

[1]. Đậu Lê Xin. Hớng dẫn thiết kế dụng cụ cắt kim loại. (Tài liệu th

viện).

[2]. Hớng dẫn thiết kế đồ án môn học dao cắt. (Tài liệu th viện).

[3]. Nguyễn Duy, Trần Thế Lục, Bành Tiến Long. Bài giảng Thiết kế

dụng cụ công nghiệp. Hà nội 2001.

[4]. GS.TS. Nguyễn Đắc Lộc, PGS.TS. Lê Văn Tiến, PGS.TS. Ninh Đức

Tốn, PGS.TS Trần Xuân Việt. Sổ tay Công nghệ Chế tạo máy. Nhà

xuất bản Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội 2003.1

8Mục Lục

Trang

Lời nói đầu

Phần I : Dao tiện định hình

1

I. Chi tiết gia công1II. Chọn Dao1III. Chọn các thông số của dao1IV. Tính toán chiều cao hình dáng prôphin dao

2

V.Phầnphụcủaprofindụngcụ4

VI. Thiết kế dỡng4VII. Điều kiện kỹ thuật của dao tiện định hình5Phần II : Dao phay lăn răng

I. Tính toán thiết kế dao

II. Điều kiện kỹ thuật của dao

Phần III : Dao phay định hình6

8

9I. Phân tích chi tiết và chọn dao9II. Tính toán profile dao trong tiết diện chiều trục9III. Tính toán profile trong tiết diện qua mặt tríc cđa dao11IV. Chän kÕt cÊu dao13V. ThiÕt kÕ dìng13Tµi liƯu tham kh¶o14Mơc lơc

1

96152

0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Chọn kết cấu dao

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×