Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong đó: - K : lượng hớt lưng.

Trong đó: - K : lượng hớt lưng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

45,66657,869,284710,420,31112,73

712,04

529,421,61212,93

530,78,80622,913139,85524,2142012,23

1

12,29

1

18,77

55,389

7,40732

34III. Tính toán profile trong tiết diện qua mặt trớc của dao :

Ta cần xác định chiều cao profile dao trong tiết diện qua mặt trớc

của dao để kiểm tra dao sau khi chế tạo có đạt yêu cầu hay không.

Có sơ đồ tính toán nh sau :

OdProfile chi tiết

I5 II

14hcmaxF

ichciE2T3

1'5'i'd4'2'Profile chi tiÕt trong tiÕt diƯn qua mỈ

t tr c dao3'Sơ đồ tính

Trong tiết diện mặt trớc đoạn profile cong cũng đợc thay thế bằng

một cung tròn thay thế đi qua 11 ®iĨm nh trong tiÕt diƯn chiỊu

trơc.()R * sin β

R − h * sin β

ci

h = TF = i

=

di

sin

sin1

5Từ sơ đồ ta có :

R * sin γ 

( R − hci ) * sin arcsin

 − γ 

 R − hci 

⇒ hdi =

sin γ

R * sin

= arcsin(

)

R hciở trên ta đã có :

Lập bảng tính toán

Điểm

hci

h'di

116203045,66657,869,28416,71

6

0

0

5,882

8,107

9,657liĐiểmhcih'dili0811,25

811,72

525,56911,91

412,41

326,8191012,40

112,92

428,120,31112,73

713,27

729,421,61212,93

530,722,9131313,48

5

13,55

4

20,96

03210,82 24,2

14

20

34

5

IV. Chọn kết cấu dao

Các thông số kết cấu dao đợc chọn theo Bảng 13-V (Trang 31Tập

2 HDTKDCC ) Thể hiện cụ thể trên bản vẽ chi tiÕt.

71

610,41570211570V. ThiÕt kÕ dìng20

403Dìng ®o dïng ®Ĩ kiĨm tra dao sau khi chế tạo, đợc chế tạo theo

cấp chính x¸c 7 víi miỊn dung sai H, h. Theo lt kích thớc bao và bị

bao.

Dỡng kiểm dùng để kiểm tra dỡng đo, đợc chế tạo theo cấp chính

xác 6 với miỊn dung sai Js , js. Theo lt kÝch thíc bao và bị bao.

Vật liệu làm dỡng : Thép lò xo 65.

Độ cứng sau nhiệt luyện đạt 62..65 HRC.

Độ nhám bề mặt làm việc R a 0,63àm. Các bề mặt còn lại đạt R a

1,25àm.

Kích thớc danh nghĩa của dỡng theo kích thớc profile dao trên mặt

trớc. Các kích thớc còn lại thể hiện trên bản vẽ chi tiết.1

7Tài liệu tham khảo

[1]. Đậu Lê Xin. Hớng dẫn thiết kế dụng cụ cắt kim loại. (Tài liệu th

viện).

[2]. Hớng dẫn thiết kế đồ án môn học dao cắt. (Tài liệu th viện).

[3]. Nguyễn Duy, Trần Thế Lục, Bành Tiến Long. Bài giảng Thiết kế

dụng cụ công nghiệp. Hà nội 2001.

[4]. GS.TS. Nguyễn Đắc Lộc, PGS.TS. Lê Văn Tiến, PGS.TS. Ninh Đức

Tốn, PGS.TS Trần Xuân Việt. Sổ tay Công nghệ Chế tạo máy. Nhà

xuất bản Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội 2003.1

8Mục Lục

Trang

Lời nói đầu

Phần I : Dao tiện định hình

1

I. Chi tiết gia công1II. Chọn Dao1III. Chọn các thông số của dao1IV. Tính toán chiều cao hình dáng prôphin dao

2

V.Phầnphụcủaprofindụngcụ4

VI. Thiết kế dỡng4VII. Điều kiện kỹ thuật của dao tiện định hình5Phần II : Dao phay lăn răng

I. Tính toán thiết kế dao

II. Điều kiện kỹ thuật của dao

Phần III : Dao phay định hình6

8

9I. Phân tích chi tiết và chọn dao9II. Tính toán profile dao trong tiết diƯn chiỊu trơc9III. TÝnh to¸n profile trong tiÕt diƯn qua mỈt tríc cđa dao11IV. Chän kÕt cÊu dao13V. ThiÕt kÕ dỡng13Tài liệu tham khảo14Mục lục

1

9615Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong đó: - K : lượng hớt lưng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×