Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thành tựu về tài chính

Thành tựu về tài chính

Tải bản đầy đủ - 0trang

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢCGVHD: T.S NGUYỄN THANH LIÊM90QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢCGVHD: T.S NGUYỄN THANH LIÊM2.1 Phân tích Dupont91QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢCGVHD: T.S NGUYỄN THANH LIÊM2.1.1 Phân tích ROA Phân tích lợi nhuậnTa có thể thấy lợi nhuận biên giảm và có xu hướng ổn định. Tốc độ tăng trưởng

trung bình của lợi nhuận ròng biên là 2,2%/năm trong giai đoạn 2001-2010. Chênh lệch giữa

lợi nhuận gộp với 2 chỉ tiêu lợi nhuận ròng biên và lợi nhuận hoạt động biên lớn, nhưng

đang có khuynh hướng giảm. Lợi nhuận hoạt động cũng như lợi nhuận ròng thấp có thể là

dấu hiệu của việc đầu tư vào các dự án mới chưa hợp lí hoặc BreadTalk đang chịu gánh nặng92QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢCGVHD: T.S NGUYỄN THANH LIÊMvề chi phí. Để hiểu rõ phần này chúng ta sẽ đánh giá phần chi phí và doanh thu thuần của

BreadTalk.

 Phân tích doanh thu thuần và chi phí

-Doanh thu tăng với tốc độ bình qn là

41,1%/năm trong giai đoạn 2001-2010.-Chi phí tăng với tốc độ bình quân

32,3%/năm, đây là nguyên nhân khiến

cho lợi nhuận biên của BreadTalk ở mức

thấp trong khi doanh thu tăng rất cao.

 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sảnVòng quay tổng tài sản ổn định và có xu

hướng giảm, điều này có được là do

BreadTalk đang duy trì một mức đầu tư

vào hàng tồn kho và phải thu khách hàng

thấp. Bên cạnh đó, BreadTalk cũng sử

dụng nhiều tài sản ngắn hạn hơn tài sản dài

hạn để tạo ra doanh thu, tức là tốc độ lưu chuyển vốn lưu động cao.

Vòng quay tổng tài sản của BreadTalk cao

hơn mức trung bình ngành trong giai đoạn

2001-2010, là do vòng quay vốn lưu động,

vòng quay hàng tồn kho, vòng quay nợ phải

thu đều ở mức cao hơn trung bình ngành, tuy

nhiên số vòng quay vốn lưu động và số vòng

quay hàng tồn kho đang có khuynh hướng

giảm. Điều này cho thấy BreadTalk có nỗ lực

trong việc quản lý khoản phải thu và hàng tồn

kho để thu được kết quả cao, nhưng cuối giai đoạn này thì việc quản lý khơng hiệu quả đã

làm cho các chỉ tiêu này có xu hướng giảm.

93QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢCGVHD: T.S NGUYỄN THANH LIÊMKết luận:

Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) có khuynh hướng giảm, tăng trưởng ở mức trung bình

-1%/năm và duy trì khá ổn định trong giai đoạn 2004-2010. Nguyên nhân là do tỷ suất lợi

nhuận có khuynh hướng ổn định, tăng trưởng bình qn ở mức 2,2%/năm. Đồng thời vòng

quay tổng tài sản cũng có xu hướng ổn định và tăng trưởng bình quân ở mức -6,7%/năm.

Bên cạnh đó ROA của BreadTalk cũng thấp hơn so với mức trung bình ngành (0,12),

chứng tỏ BreadTalk chưa tận dụng tối đa tài sản đầu tư để tạo ra lợi nhuận.

2.1.2 Phân tích ROE

 Phân tích hệ số nhân vốn chủHệ số nhân vốn chủ đang có khuynh hướng

tăng. Có nghĩa là BreadTalk gia tăng sự tài trợ

bằng nợ. Hệ số này cũng đang cao hơn mức

trung bình ngành. Có thể giai đoạn từ 20042010, BreadTalk bắt đầu trở thành một tập

đoàn lớn đa quốc gia nên việc tiếp cận với

nguồn vốn vay cũng dễ dàng hơn.

Kết luận:

Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) có

khuynh hướng giảm, tăng trưởng ở mức

trung bình 1,2%/năm và duy trì khá ổn định

trong giai đoạn 2004 – 2010. Nguyên nhân là

do ROA có khuynh hướng giảm, tăng trưởng

ở mức trung bình -1%/năm. Đồng thời số

nhân vốn chủ sở hữu tăng trưởng bình qn ở

mức 2,3%/năm.

Bên cạnh đó ROE của BreadTalk cao hơn so với mức trung bình ngành (0,21), chứng tỏ

BreadTalk đã tận dụng được đòn bẩy tài chính để khuếch đại ROE, tăng lợi nhuận thu được

từ 1 đồng vốn chủ sở hữu khi đầu tư.

94QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢCGVHD: T.S NGUYỄN THANH LIÊM2.2 Phân tích khối và chỉ số95QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢCGVHD: T.S NGUYỄN THANH LIÊM96Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thành tựu về tài chính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x