Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. KỸ THUẬT LẬP SỔ KẾ TOÁN MÁY

III. KỸ THUẬT LẬP SỔ KẾ TOÁN MÁY

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1. Lập sổ quỹ tiền mặt

Để lập được sổ quỹ tiền mặt kế toán tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Tại Sheet bên phải SKTM, kế toán đổi tên Sheet thành SQTM.

Bước 2: Tạo Form sổ theo mẫu.Bước 3: Nhập các cơng thức:

[1]=VLOOKUP(E2,BDMTK,7,0)Hàm này tìm kiếm số dư đầu kỳ bên Nợ. Trong đó: E2 là đối tượng tìm kiếm,

BDMTK là miền tìm kiếm, 7 là số thứ tự cột để lấy số liệu trên BDMTK, 0 là điều

kiện lấy số liệu (điều kiện tuyệt đối).

Để có miền tìm kiếm BDMTK ta làm như sau:

Vào BDMTK, bôi đen toàn bộ Bảng danh mục tài khoản (Click chuột vào ô trắng

giao giữa cột và hàng)→ Insert /Name/Difine/Tại ô Name in Work book gõ

BDMTK→Add→OK

[2]

[3]

[4]

[5]Tính tổng phát sinh thu trong kỳ

=SUM(F8:F2000)

Tính tổng phát sinh chi trong kỳ

=SUM(G8:G2000)

Tính số tồn cuối kỳ

=H5+F6-G6

=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!A3,"")

Công thức này lấy ngày ghi sổ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quanđến tiền mặt: “Nếu trên sổ kế toán máy tài khoản ghi nợ (E3) hoặc tài khoản ghi có

(F3) bằng E2(111) thì trên sổ kế tốn máy ta lấy ngày ghi sổ (A3), còn khơng thì bỏ

trống”.

39Lưu ý: Ta click chuột vào Sheet SKTM thì sẽ được cum từ SKTM!

[6]=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!B3,"")Công thức này lấy số chứng từ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến

tiền mặt: “Nếu trên sổ kế toán máy tài khoản ghi nợ (E3) hoặc tài khoản ghi có (F3)

bằng E2(111) thì trên sổ kế tốn máy ta lấy số chứng từ (B3), còn khơng thì bỏ

trống”.

[7]=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!C3,"")Cơng thức này lấy ngày chứng từ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan

đến tiền mặt: “Nếu trên sổ kế toán máy tài khoản ghi nợ (E3) hoặc tài khoản ghi có

(F3) bằng E2(111) thì trên sổ kế tốn máy ta lấy ngày chứng từ (C3), còn khơng thì

bỏ trống”.

[8]=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!D3,"")Cơng thức này lấy diến giải của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến

tiền mặt: “Nếu trên sổ kế toán máy tài khoản ghi nợ (E3) hoặc tài khoản ghi có (F3)

bằng E2(111) thì trên sổ kế tốn máy ta lấy diễn giải (D3), còn khơng thì bỏ trống.

[9]=IF(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3,IF(SKTM!F3=$E$2,SKTM!E3,""))Cơng thức này lấy tài khoản đối ứng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên

quan đến tiền mặt: “Nếu trên sổ kế toán máy tài khoản ghi nợ (E3) bằng E2(111) thì

trên sổ kế tốn máy ta lấy tài khoản ghi có(F3), nếu trên sổ kế tốn máy tài khoản

ghi có (F3) bằng E2(111) thì trên sổ kế tốn máy ta lấy tài khoản ghi nợ(E3), còn

khơng thì bỏ trống.

[10]=IF(SKTM!E3=$E$2,SKTM!I3,0)Cơng thức này lấy số tiền phát sinh thu (phát sinh nợ) của các nghiệp vụ kinh tế

phát sinh liên quan đến tiền mặt: “Nếu trên sổ kế toán máy tài khoản ghi nợ (E3)

bằng E2(111) thì trên sổ kế tốn máy ta lấy số tiền phát sinh(I3), còn khơng thì lấy

giá trị 0(Không).

Lưu ý: Đây là cột chứa dữ liệu dạng số nên nếu ta ra lệnh bỏ trống thì máy sẽ

khơng cộng tổng được. Vì vậy phải ra lệnh lấy giá trị 0 ở cuối câu lệnh.

[11]=IF(SKTM!F3=$E$2,SKTM!I3,0)Công thức này lấy số tiền phát sinh chi (phát sinh có) của các nghiệp vụ kinh tế

phát sinh liên quan đến tiền mặt: “Nếu trên sổ kế toán máy tài khoản ghi có (F3)

bằng E2(111) thì trên sổ kế tốn máy ta lấy số tiền phát sinh(I3), còn khơng thì lấy

giá trị 0 (Không).

[12]

[13]=H5+F8-G8

=H8+F9-G9Công thức này tính số tiền tồn sau nghiệp vụ 1

Công thức này tính số tiền tồn từ sau nghiệp vụ 2

40Sau khi lập xong các công thức, dùng lệnh lọc AutoFilter để loại bỏ các

dòng trống theo trình tự sau: bơi đen dòng tồn cuối kỳ (dòng 7) sau đó vào

data/Filter/AutoFilter, nhấp chuột vào mũi tên ở dòng diễn giải chọn Nonblanks413.2. Lập sổ tiền gửi ngân hàng

Để lập sổ tiền gửi ngân hàng kế toán cũng phải trải qua 3 bước

Bước 1: Tại Sheet bên phải SQTM đổi tên Sheet thành STGNH

Bước 2: Tạo Form sổ theo mẫu:Bước 3: Lập các công thức

[1]

[2]=VLOOKUP(E2,BDMTK,7,0)

=SUM(F8:F2000)42[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]=SUM(G8:G2000)

=H5+F6-G6

=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!A3,"")

=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!B3,"")

=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!C3,"")

=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!D3,"")

=IF(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3,IF(SKTM!F3=$E$2,SKTM!E3,""))

=IF(SKTM!E3=$E$2,SKTM!I3,0)

=IF(SKTM!F3=$E$2,SKTM!I3,0)

=H5+F8-G8

=H8+F9-G9Sau khi lập xong sổ tiền gửi ngân hàng chúng ta cũng tiến hành lệnh AutoFilter để

loại bỏ các dòng trống giống như sổ quỹ tiền mặt433.3. Lập sổ chi tiết các tài khoản[1]=VLOOKUP(E2,BDMTK,7,0)[2]=VLOOKUP(E2,BDMTK,8,0)[3]=SUM(F9:F2000)[4]=SUM(G9:G2000)[5]=MAX(H6+F7-G7-I6,0)[6]=MAX(I6+G7-F7-H6,0)[7]=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!A3,"")[8]=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!B3,"")[9]=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!C3,"")[10]=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!D3,"")[11]=IF(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3,IF(SKTM!F3=$E$2,SKTM!E3,""))[12=IF(SKTM!E3=$E$2,SKTM!I3,0)[13]=IF(SKTM!F3=$E$2,SKTM!I3,0)[14]=MAX(H6+F9-G9-I6,0)[15=MAX(I6+G9-F9-H6,0)[17]=VLOOKUP(E2,BDMTK,3,0)[16]Tại ô này chứa đựng 1 List các tài khoản từ 111 đến 911 bao gồm cả tài

khoản chi tiết và tài khoản tổng hợp, để tạo list cần trải qua các bước:

Bước 1: vào bảng danh mục tài khoản bôi đen cột SHTK -> vào Insert -> name

-> define sau đó vào Names in workbook đánh SHTK -> ok.

Bước 2: Quay trở lại cột E2.

Bước 3: Kích chuột vào Data -> Validation -> Settings --> Allow -> kích chuột

vào mũi tên Chọn List --> Source: đánh vào =SHTK -> OK443.4. Lập sổ chi tiết nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa:[1]Tạo list[13]=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!A3,"")[2]=VLOOKUP(E2,BDMTK,3,0)[14]=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!B3,"")[3][15]=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!C3,"")[4]=VLOOKUP(E2,BDMTK,5,0)

=VLOOKUP(E2,BDMTK,7,0

)[16]=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!D3,"")[5])[17][6]=SUM(G9:G2000)[18]=IF(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3,

IF(SKTM!F3=$E$2,SKTM!E3,""))

=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!

H3,"")[7]=SUM(H9:H2000)[19]=IF(SKTM!E3=$E$2,SKTM!G3,0)[8]=SUM(I9:I2000)[20]=IF(SKTM!E3=$E$2,SKTM!I3,0)[9]=SUM(J9:J2000)[21]=IF(SKTM!F3=$E$2,SKTM!G3,0)[10]=IF(K8>0,L8/K8,0)[22]=IF(SKTM!F3=$E$2,SKTM!I3,0)[11]=K6+G7-I7[23]=K6+G9-I9[12]=L6+H7-J7[24]=L6+H9-J9=VLOOKUP(E2,BDMTK,6,0453.5. Lập sổ chi phí sản xuất kinh doanh1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!A3,"")

=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!B3,"")

=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!C3,"")

=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!D3,"")

=IF(TKGN=$E$3,SKTM!I3,"")

=IF(AND(LEFT(SKTM!E3,3)=$E$2,LEFT(SKTM!F3,3)=$F$6,STPS,0)

=IF(AND(LEFT(SKTM!E3,3)=$E$2,LEFT(SKTM!F3,3)=$G$6,STPS,0)

=IF(AND(LEFT(SKTM!E3,3)=$E$2,LEFT(SKTM!F3,3)=$H$6,STPS,0)

=IF(AND(LEFT(SKTM!E3,3)=$E$2,LEFT(SKTM!F3,3)=$I$6,STPS,0)

=IF(SUM(F8:I8)>0,0,E8)

=IF(I8>0,TKGC,"")

=IF(TKGC=$E$2,TKGN,"")

=IF(TKGC=$E$2,STPS,0)

Tạo list danh sách các tài khoản

=vlookup(E2,BDMTK,3,0)463.6. Lập sổ nhật ký thu tiền1=IF(TKGN=$E$3,SKTM!A3,"")2=IF(TKGN=$E$3,SKTM!B3,"")3=IF(TKGN=$E$3,SKTM!C3,"")4=IF(TKGN=$E$3,SKTM!D3,"")5=IF(TKGN=$E$3,SKTM!I3,"")6=IF(AND(LEFT(SKTM!E3,3)=NKTT!$E$3,LEFT(SKTM!F3,3)=NKTT!$F$6,STPS,0)7=IF(AND(LEFT(SKTM!E3,3)=NKTT!$E$3,LEFT(SKTM!F3,3)=NKTT!$G$6,STPS,0)8=IF(AND(LEFT(SKTM!E3,3)=NKTT!$E$3,LEFT(SKTM!F3,3)=NKTT!$H$6,STPS,0)9=IF(SUM(F9:H9)>0,0,E9)10=IF(I9>0,TKGC,"")473.7. Lập sổ nhật ký chi tiền1=IF(TKGN=$E$3,SKTM!A3,"")2=IF(TKGN=$E$3,SKTM!B3,"")3=IF(TKGN=$E$3,SKTM!C3,"")4=IF(TKGN=$E$3,SKTM!D3,"")5=IF(TKGN=$E$3,SKTM!I3,"")6=IF(AND(LEFT(SKTM!E3,3)=NKTT!$E$3,LEFT(SKTM!F3,3)=NKTT!$F$6,STPS,0)7=IF(AND(LEFT(SKTM!E3,3)=NKTT!$E$3,LEFT(SKTM!F3,3)=NKTT!$G$6,STPS,0)8=IF(AND(LEFT(SKTM!E3,3)=NKTT!$E$3,LEFT(SKTM!F3,3)=NKTT!$H$6,STPS,0)9=IF(SUM(F9:H9)>0,0,E9)10=IF(I9>0,TKGN,"")483.8. Lập sổ Nhật ký chung[1]

[2]

[3]

[4]=SKTM!A3

=SKTM!B3

=SKTM!C3

=SKTM!D3[5]

[6]

[7]=SKTM!E3

=SKTM!F3

=SKTM!I33.9. Lập bảng cân đối tài khoản=SUMIF(TKGHICO,A5,STPS

[1]=VLOOKUP(A5,BDMTK,3,0)[5])[2]=VLOOKUP(A5,BDMTK,7,0) [6]=MAX(C5+E5-D5-F5,0)[3]=VLOOKUP(A5,BDMTK,8,0) [7]=MAX(D5+F5-C5-E5,0)49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. KỸ THUẬT LẬP SỔ KẾ TOÁN MÁY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x