Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

10. Nguyễn Duy Hoan, Bùi Đức Lũng, Nguyễn Thanh Sơn, Đồn XnTrúc (1999), Chăn ni gia cầm, giáo trình dùng cho cao học và NCS.

ngành chăn nuôi, Nhà xuất bản Nơng nghiệp

11. Nguyễn Mạnh Hùng, Hồng Thanh, Nguyễn Thị Mai, Bùi Hữu Đồn(1994), Chăn ni gia cầm, Nhà xuất bản Nông nghiệp - Hà Nội.

12. Hutt FB, Phan Cự Nhân dịch (1978), Di truyền học động vật, Nhà xuấtvản Khoa học Kỹ thuật - Hà Nội, tr. 349.

13. Kushner KF (1978), Những cơ sở di truyền học của việc sử dụng ưuthế lai trong chăn ni, Trích dịch cuốn “Những cơ sở di truyền và

chọn giống động vật” người dịch Nguyễn Ân, Trần Cừ, Nguyễn Mộng

Hùng, Lê Đình Lương, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật - Hà Nội.

14. Nguyễn Quý Khiêm, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Trọng Thiện, ĐặngĐình Tứ (2017), Kết quả chọn tạo dòng gà lơng màu TN phục vụ chăn

nuôi công nghiệp, Báo cáo khoa học công nghệ năm 2017, tr. 1 - 12

15. Lasley J.F. (1974), Di truyền học ứng dụngvào cải tạo gia súc, (NguyễnPhúc Giác Hải dịch), Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

16. Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân (1994), Cơ sở di truyền học, NXBGiáo dục.

17. Nguyễn Thị Mai, Bùi Hữu Đồn, Hồng Thanh (2009), Giáo trìnhChăn ni gia cầm, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.

18. Lê Hông Mận, Bùi Đức Lũng, Phạm Quang Hoán (1993), Nghieenncứu nhu cầu Protein trong thức ăn hỗn hợp gà Broiler nuôi tách trống

mái từ 1 đến 63 ngày tuổi, Thông tin gia cầm, số 1, tr. 17 - 29.

19. Trần Đình Miên, Nguyễn Kim Đường (1992), Chọn giống và nhângiống gia súc, Nhà xuất bản Nơng nghiệp - Hà Nội.

20. Trần Đình Miên, Nguyễn Văn Thiện (1995), Chọn giống vật nuôi, NXBNông nghiệp.

21. Phan Cự Nhân, Trần Đình Miên (1998), Di truyền học tập tính, NXBgiáo dục, Hà Nội.22. Vũ Ngọc Sơn, Nguyễn Huy Đạt, Trần Long (1999), Nghiên cứu khảnăng sản xuất của gà Hoa Lương Phượng, Báo cáo khoa học Chăn

nuôi Thú y 1998 - 1999, Huế 28 - 30/6, Phần Chăn ni gia cầm.

23. Nguyễn Hồi Tao, Tạ An Bình (1984), “Một số chỉ tiêu về tính năng sảnxuất và chất lượng trứng, thịt của gà Ri”, Tuyển tập công trình nghiên

cứu chăn ni (1969-1984), Nhà xuất bản Nơng nghiệp, Hà Nội.

24. Hồng Tuấn Thành, Dương xn Tuyển, Nguyễn Đình Tuấn, NguyễnĐức Thỏa, Nguyễn Văn Hiệu (2011), Kết quả chọn lọc tạo dòng gà

lơng màu hướng thịt LV4 tại Trại thực nghiệm chăn nuôi gia cầm

Thống Nhất- Đồng Nai. Báo cáo khoa học - Viện Chăn Nuôi - 11/2011,

Phần di truyền - giống vật nuôi.

25. Nguyễn Văn Thiện (1995), Di truyền số lượng- Giáo trình cao họcNơng nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp - Hà Nội, tr. 191 - 194.

26. Nguyễn Văn Thiện (2008), Thống kê sinh vật học ứng dụng tróng chănni, Nhà xuất bản Nơng nghiệp, Hà Nội.

27. Bùi Quang Tiến, Nguyễn Hoài Tao (1985), Kết quả nghiên cứu tạogiống gà Rhoderi, tr. 47 - 48.

28. Phùng Đức Tiến, Lê Tiến Dũng (2008), Nghiên cứu khả năng sinh sảncủa gà lai TP2 và khả năng cho thịt của tổ hợp lai giữa gà trống

SassoX4 với gà mái TP2, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, trường Đại học

Nông Nghiệp, Hà Nội.

29. Phùng Đức Tiến, Nguyễn Thị Mười, Lê Thu Hiền (2004), Kết quảnghiên cứu nhân thuần chọn lọc một số tính trạng sản xuất của gà Ai

Cập qua 6 thế hệ, Tuyển tập cơng trình Nghiên cứu khoa học - công

nghệ chăn nuôi gà, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội.

30. Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quý Khiêm, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn ThịMười, Đào Thị Bích Loan, Phạm Thùy Linh (2009), Chọn tạo 4 dòng gà

lơng màu hướng thịt TP1, TP2, TP3, TP4 qua 4 thế hệ. Báo cáo khoa

học - Viện Chăn Nuôi - năm 2010, Phần di truyền - giống vật nuôi.31. Phùng Đức Tiến và CS. (2010), Nghiên cứu chọn tạo và phát triển mộtsố giống gà lông màu hướng trứng và hướng thịt, Nhà xuất bản Nông

nghiệp Hà Nội, tr. 23 - 24.

32. Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quý Khiêm, Nguyễn Trọng Thiện, Đỗ ThịSợi, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Mười (2010), “Khả năng sản xuất

của gà ông bà Hubbar Redbro nhập nội và con lai của chúng”, Tạp chí

Khoa học Cơng nghệ - Viện Chăn nuôi, tr. 1 - 8.

33. Phùng Đức Tiến, Lê Thị Thu Hiền, Phạm Thùy Linh, Nguyễn QuýKhiêm, Đào Thị Bích Loan,Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Kim Oanh

(2017), Kết quả nghiên cứu chọn lọc nâng cao năng suất 3 dòng gà

lơng màu hướng thịt TP1, TP2 và TP4, Báo cáo khoa học công nghệ

năm 2017, tr.13 - 25.

34. Hồ Xuân Tùng (2009), Khả năng sản xuất của một số công thức laigiữa gà Lương Phượng và gà Ri để phục vụ chăn nuôi nông hộ, Luận

án Tiến sĩ nông nghiệp, tr. 91 - 98.

35. Đoàn Xuân Trúc, Lê Hồng Mận, Nguyễn Huy Đạt, Hà Đức Tính, TrầnLong (1993), Nghiên cứu các tổ hợp lai 3 máu của giống gà chuyên

dụng thịt cao sản Hybro HV 85, Tuyển tập công trình Nghiên cứu khoa

học Kỹ thuật Nơng nghiệp, Nhà xuất bản nơng nghiệp, Hà Nội.

36. Đồn Xn Trúc, Đỗ Thị Tính, Hà Đức Tính, Nguyễn Xuân Bỉnh, BùiVăn Điệp, Trần Văn Tiến, Trần Văn Phượng, Nguyễn Huy Đạt, Trần

Long (2004), Nghiên cứu chọn tạo hai dòng gà HB5 và HB7 của giống

gà chuyên thịt lông màu bán chăn thả HB 2000. Báo cáo khoa học chăn

nuôi thú y phần Chăn nuôi gia cầm, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội.

37. Trần Công Xuân,Vũ Xuân Dịu, Phùng Đức Tiến, Vương Tuấn Ngọc,Nguyễn Quý Khiêm, Đỗ Thị Sợi, Hoàng Văn Lộc (2004), Nghiên cứu

khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống dòng X44 ( Sasso) với

gà mái Lương Phượng Hoa, Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học

cơng nghệ chăn nuôi gà, Phần di truyền chọn tạo giống, Nhà xuất bản

Nông nghiệp Hà Nội.38. Trần Công Xuân và CS.(1997), “Kết quả nghiên cứu một số đặc điểmgà Tam Hoàng Jiangcul vàng”, Tuyển Tập cơng trình nghiên cứu Khoa

học và Động vật, tr. 94 - 108.

39. Quyết định số 10/2008 QĐ-TTg ngày 16/01/2008 của Thủ tướng Chínhphủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020.

40. Tổng cục thống kê (2017), thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2016về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm.

II.TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI41. Barlow R. (1981), "Experimental evidence for interation between heterosis andenvironment in animal", Animal breed, Abst 49.

42. Blyth J.S.S. and Sang J.H. (1960), "Survey of line crosses in a BrownLeghorn flock 1 egg production", Genet, Res. 1, pp. 408-421.

43. Card L.E. and Nesheim M.C., Production avicola, Ciencia Tecnica, LaHabana, 1970.

44. Chambers J.R, (1990), Genetic of growth and meat production inchicken, Poultry breeding and genetiCS., R.D. Cawforded Elsevier

Amsterdam.

45. Chambers J.R., D.E. Bernon and J.S. Gavora (1984), "Synthesis andparameters of new populations of meat-type chickens",

Theoz.Appl.Genet 69.

46. Ememrson, DA, 1997, “Commercial approaches to genetic selectionfor growth and feed conversion in dometic poultry”,poultry

science,1997, 76:8, 1121-1125;8 ref.

47. Gowe R.S. and RW. Fairfull (1985), "The direct response to long termselection for multiple traits in egg stocks and changes in genetic

parameters with selection", in Poultry GenetiCS. and breeding, Brit

Poultry, Sci. Symp, 18.48. Hull R.S. and Cole (1973), Selction and heterosis in cornell WhiteLeghorns a review with special consideration of interstrain Hybrids,

Animal Breed, Abst 41, pp. 103-118.

49. Marco A.S. (1982), Colaboradores, Manual genetic animal II and III,Edition Empress Lahabana.

50. Singh A, Singh R.P, Kumar J. 1988. Selection for improvingproductivity of broiler dam line, Indian Journal of Poultry Science, vol.

23, pp. 122 - 7.

51. Zanetti E., De Marchi M., Abbadi M., Cassandro M. 2011. Variation ofgenetic diversity over time in local Italian chicken breeds undergoing in

situ conservation, Poult Sci, vol. 90, no. 10, pp. 2195 - 201.PHỤ LỤC

Một số hình ảnh của đề tài

Hình 1: Cân gà lúc 01 ngày tuổiHình 3: Cân khối lượng trứngHình 2: Cân gà hàng tuầnHình 4: Thụ tinh nhân tạo cho gàHình 5: xếp trứng cá thểHình 6: Ấp trứngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×