Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thí nghiệm đo điện trở phân cực

Thí nghiệm đo điện trở phân cực

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Tổng thời gian cấp dòng: 50s.

+ Độ lớn dòng áp vào Iapp: 100µA.Hình 3.12 Thiết bị Solatron Z3000 thiết lập hệ đo ăn mòn

3.2.4 Khảo sát sự carbonate hóa của mẫu bột SSC

Mục đích của khảo sát này là nhằm đánh giá mức độ bị carbonate của mẫu ximăng siêu sunphat. Đây là thông số quan trong liên quan trực tiếp đến tính ổn định

chất lượng của xi-măng trong khi bảo quản sau quá trình sản xuất.

Mẫu bột SSC được đưa vào buồng carbonate hóa trong 28 ngày, sau đó đo

MKN và so sánh với mẫu bột SSC bảo quản trong mơi trường khơng khí bình

thường.

Mẫu được nung ở 1000oC, lưu 1h đến khối lượng không đổi, từ sự giảm khối

lượng tính ra MKN.Hình 3.13 Lò nung Nabertherm thí nghiệm MKN

Lượng MKN tính bằng phần trăm theo cơng thức sau:

%MKNm 1m 2 m100Trong đó:

m1: khối lượng mẫu và chén trước khi nung, tính bằng gram.

m2: khối lượng mẫu và chén sau khi nung, tính bằng gram.

m: khối lượng mẫu lấy để phân tích, tính bằng gram.CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN

4.1 Kết quả đo MKN mẫu bột xi-măng trong mơi trường carbonate hố cưỡng

bức

Biểu đồ trên hình 4.1 thống kê các kết quả đo mất khi nung của mẫu bột ximăng khi lưu trong buồng carbonate cưỡng bức.%MKN

14,00

11,7512,00

9,5310,00

7,658,006,3

5,126,00

4,003,992,00

0,00Khơng khíBuồng CO2Khơng khíBuồng CO2Khơng khíBuồng CO2

7 ngày14 ngày28 ngàyHình 4.1 Kết quả đo mất khi nung của mẫu bột SSC

Kết quả đo MKN cho thấy quá trình carbonate hóa xảy ra trong buồng CO 2

cao hơn hẳn khi để ở ngồi khơng khí. Ta thấy rằng, lượng %MKN của mẫu bột

trong buồng CO2 là đáng kể và liên tục tăng theo thời gian cho đến 28 ngày. Trong

đó lưu ý hàm lượng CO2 trong buồng đã được cố định là 5,68% gấp khoảng 142 lần

so với nồng độ CO2 lý thuyết ở trong khơng khí (0,04%). Điều này chứng tỏ ximăng siêu sunphat có biểu hiện hút ẩm cũng như bị carbonate hố khi để trong

khơng khí và trong buồng CO2. Nếu theo lý thuyết với 1% Ca(OH) 2 trong cấp phối

xi-măng thì biểu hiện carbonate hố có thể làm thay đổi 0,76% khối lượng. Như vậy

quá trình carbonate hóa với mẫu bột SSC đang diễn ra khá tốt. Tuy vậy nhìn chung

có thể nói điều này khơng có lợi khi sản xuất sử dụng loại xi-măng này. Nếu lượng

vơi trong cấp phối thành phần bị carbonate hố thì có khả năng mơi trường kiềm

cần thiết cho q trình hồ tan phản ứng của xỉ bị ảnh hưởng. Hay nói khác đi phẩm

chất của xi- măng bị suy giảm theo thời gian. Từ kết quả thí nghiệm này có thể nói

việc bảo quảnxi-măng siêu sunphat sau khi nghiền trộn cần được chú ý, nhằm đảm bảo khả năng

cách li với khơng khí để tránh bị hút ẩm cũng như bị carbonate hoá.

4.2 Kết quả đo bề dày lớp carbonate hóa bằng chất chỉ thị màu

Hình 4.2 và 4.3 sau đây trình bày các ảnh chụp sự thay đổi màu của chất chỉ

thị khi quét lên mặt gãy của mẫu vữa sau khi bảo quản trong mơi trường carbonate

hố cưỡng bức (nồng độ CO2 trung bình là 5,68±0,69%, độ ẩm trung bình 77±9%,

nhiệt

độ trung bình 30±1oC.).NBNBAA2Hình 4.2 Ảnh chụp xác đinh bề dày lớp carbonate hóa sau 7 ngày bằng dung

dịch phenolphtalein

Có thể thấy, ở giai đoạn đầu (sau 7 ngày), q trình carbonate hóa chưa diễn ra

mạnh mẽ, độ dày trung bình của lớp carbonate hóa vào khoảng 0,5-1,5mm. Ta thấy,

trong mơi trường NB lớp carbonate hóa dày hơn so với hai mơi trường còn lại.

Trong mơi trường NBA, bề dày của lớp carbonate hóa dường như bé hơn so với hai

mơi trường kia.NBA

A2

NB

Hình 4.3 Ảnh chụp xác đinh bề dày lớp carbonate hóa sau 28 ngày bằng dung

dịch phenolphtaleinTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thí nghiệm đo điện trở phân cực

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×