Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC

BẢO HIỂM

Ngày nay hoạt động kinh doanh bảo hiểm là không thể thiếu ở mỗi quốc gia và

ngày càng phát huy được vị thế của mình, bởi cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công

nghệ, khoa học kỹ thuật và thơng tin thì rủi ro của con người xuất hiện nhiều hơn và nhu

cầu về an toàn của họ cũng càng lớn hơn. Ngành kinh doanh bảo hiểm đã chứng minh

được vai trò của mình trong đời sống kinh tế- xã hội như khắc phục hậu quả tài chính,

góp phần bảo tồn vốn sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống cho bên mua bảo hiểm

hoặc đối tượng được thụ hưởng khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra1; góp phần cung ứng

vốn cho phát triển kinh tế2; tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại,... Việc đa dạng hóa

sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm được các doanh nghiệp bảo hiểm đẩy mạnh nhằm đáp

ứng nhu cầu được an tồn về tài chính ngày càng cao của cá nhân, tổ chức trong xã hội,

đồng thời cũng diễn ra quá trình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc

tìm kiếm thị phần. Để thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh và đặc biệt là để bảo vệ

người tham gia bảo hiểm, các cơ chế giám sát bảo hiểm được luật các quốc gia quy định

khá chặt chẽ và ngày càng hoàn thiện. Điều này xuất phát từ đặc thù đối tượng của hoạt

động kinh doanh bảo hiểm là rủi ro.

Các doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực khác đã ln xây dựng cho mình

một chiến lược rủi ro để đối mặt với môi trường cạnh tranh khốc liệt. Là một loại hình

kinh doanh gắn với rủi ro, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm càng phải bảo vệ

chính mình và khách hàng của mình trước các rủi ro. Ngoài những quy định về điều kiện

thành lập, quy định bắt buộc các doanh nghiệp bảo hiểm trích tiền Ký quỹ, dự phòng

nghiệp vụ, quỹ dự trữ, thì việc thành lập quỹ bảo vệ người được bảo hiểm là giải pháp

Trong năm 2014, tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền bảo hiểm của toàn thị trường bảo hiểm Việt Nam ước

là 18.552 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 2013. Trong đó, số tiền của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 8.199

tỷ đồng, tăng 3,9% so với năm 2013; số tiền của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là 10.353 tỷ đồng, tăng

4,2% so với năm 2013. (Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính (2014), Thị trường bảo hiểm năm

2014: Những điểm nhấn đáng chú ý, http://tapchitaichinh.vn/Vang-Tien- te/Thi-truong-bao-hiem-nam-2014Nhung-diem-nhan-dang-chu-y/56864.tctc, truy cập ngày: 10/02/2017.

2

Theo số liệu thống kê từ Cục giám sát, quản lý bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính Việt Nam thì năm 2014, tổng doanh

thu phí bảo hiểm tồn thị trường ước đạt 52.680 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2013. Trong đó, doanh thu phí

bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 25.250 tỷ đồng, tăng 10,5%; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 27.430 tỷ

đồng, tăng 17,9%. Xét trên khía cạnh kinh tế, chắc chắn các công ty bảo hiểm cần đầu tư trở lại nền kinh tế tiền

phí bảo hiểm này để sinh lời như kinh doanh bất động sản, mua trái phiếu Chính phủ, mua cổ phiếu doanh nghiệp,

góp vốn vào các doanh nghiệp, cho vay theo Luật tổ chức tín dụng, gửi tiền tại các tổ chức tín dụng. Theo Cục

Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính (2014), Thị trường bảo hiểm năm 2014: Những điểm nhấn đáng chú

ý , xem tại http://tapchitaichinh.vn/Vang-Tien-te/Thi-truong-bao- hiem-nam-2014-Nhung-diem-nhan-dang-chuy/56864.tctc, truy cập ngày 10/02/2017.

16mà một số quốc gia lựa chọn để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm ở mức

tốt nhất, góp phần ổn định, phát triển lành mạnh thị trường bảo hiểm.

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC

BẢO HIỂM

1.1.1. Khái niệm quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Theo pháp luật về Kinh doanh bảo hiểm của nhiều nước trên thế giới, khi một

chủ thể kinh doanh bảo hiểm mất khả năng thanh toán hoặc bị phá sản, thơng thường có

hai cơ chế bảo vệ người được bảo hiểm:

- Người được bảo hiểm được ưu tiên nhận tiền bồi thường hoặc được hồn phí

bảo hiểm từ tài sản thanh lý của chủ thể kinh doanh bảo hiểm mất khả năng thanh toán

hoặc bị phá sản. Với cơ chế này, cho phép người được bảo hiểm được ưu tiên nhận

tiền bồi thường khi thanh lý tài sản đầu tư từ quỹ dự phòng nghiệp vụ, Ký quỹ hoặc từ

toàn bộ tài sản của chủ thể kinh doanh bảo hiểm này. Tuy nhiên, cơ chế này bộc lộ

nhược điểm là khó có thể chi trả đầy đủ các khoản nợ đối với tất cả các hợp đồng bảo

hiểm mà chủ thể kinh doanh bảo hiểm mất khả năng thanh toán hoặc bị phá sản đã ký

kết trước đó.

- Quy định cơ chế bảo vệ người được bảo hiểm khi người được bảo hiểm không

nhận được đầy đủ tiền bồi thường từ chủ thể kinh doanh bảo hiểm mất khả năng thanh

tốn hoặc phá sản thì việc chi trả hỗ trợ phần còn thiếu cho họ được đảm bảo thanh toán

bởi một quỹ do các chủ thể kinh doanh bảo hiểm đóng góp hàng năm theo quy định của

pháp luật. quỹ đó là quỹ bảo vệ người được bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam.

Như vậy, có thể hiểu quỹ bảo vệ người được bảo hiểm là quỹ do các chủ thể kinh

doanh bảo hiểm theo quy định pháp luật của từng quốc gia có quy định Quỹ bắt buộc

phải đóng góp để giải quyết vấn đề chi trả cho người được bảo hiểm trong hạn mức luật

định khi có chủ thể kinh doanh bảo hiểm mất khả năng thanh toán hoặc phá sản. Mục

tiêu cơ bản của quỹ này là nhằm bảo vệ người được bảo hiểm khi chủ thể kinh doanh

bảo hiểm mất khả năng thanh tốn hoặc phá sản và khơng đủ khả năng chi trả các khoản

nợ hay tiếp tục thực hiện hợp đồng bảo hiểm như đã ký kết.

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm là quỹ được thành lập nhằm bảo vệ quyền lợi

của người được bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm bị mất khả năng

thanh toán hay phá sản. Trong đó, người được bảo hiểm được hiểu theo quy định tại

Khản 7 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm là “tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm

7DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Văn bản pháp luật

1.Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (Luật số 24/2000/QH10) ngày 09/12/2000.2.Luật số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (có hiệu lực ngày 01/7/2011)3.Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 (Luật số 06/QH13) ngày 18/6/2012.4.Luật Phá sản 2014 (Luật số 51/2014/QH13) ngày 19/6/2014.5.Nghị định số 109/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/8/2005 về việc sửa đổi, bổ

sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999.6.Nghị định số 45/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/3/2007 quy định chi tiết thi

hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.7.Nghị định số 46/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/3/2007 quy định chế độ tài

chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.8.Nghị định số 114/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/11/2008 hướng dẫn chi tiết

thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh

doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khốn và tài chính khác.9.Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ về phát hành trái

phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính

quyền địa phương.10. Nghị định số 123/2011/NĐ –CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết

thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh

doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2007/NĐCP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Luật Kinh doanh bảo hiểm.

11. Nghị định số 98/2013/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 28/8/2013 quy định về xử phạt

vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

12. Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 16/2/2015 quy định chi tiết

một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý,

thanh lý tài sản .

13. Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định

chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

6614. Thông tư số 34/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về

phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

15. Thơng tư số 124/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/7/2012 hướng dẫn thi

hành một số điều của Nghị định số 445/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của

Chính Phủ quy định chi tiết thi hành thi hành một số điều của Luật Kinh

doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/11/2011 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

16. Thơng tư số 125/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/7/2012 hướng dẫn chế

độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm,

doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi

nhân thọ nước ngồi.

17. Thơng tư 151/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung

Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 2/12/2008 của Bộ Tài chính quy định

Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách

nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày

25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và

quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

18. Thông tư số 101/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/7/2013 hướng dẫn việc

quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.

19. Thông tư số 194/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/12/2014 sửa đổi, bổ

sung một số điều Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài

chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 445/2007/NĐ-CP

ngày 27/3/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành thi hành một số điều

của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ- CP ngày

28/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư số

125/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/7/2012 hướng dẫn chế độ tài

chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh

nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

nước ngoài;

20. Thơng tư số 195/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/12/2014 hướng dẫn đánh

giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm.

67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×