Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC LỤC

Lời cam đoan .................................................................................................................... i

Lời cảm ơn ...................................................................................................................... ii

Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ...................................................................................... vi

PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ............................................................................. 1

2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ....................................................... 2

3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI .............................................. 4

4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........... 4

4.1. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 4

4.2. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 5

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ GIÁ TRỊ ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI ......... 5

6. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI ........................................................................... 5

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO

HIỂM ............................................................................................................................. 6

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO

HIỂM ............................................................................................................. 7

1.1.1. Khái niệm quỹ bảo vệ người được bảo hiểm ....................................... 7

1.1.2. Đặc điểm của quỹ bảo vệ người được bảo hiểm .................................. 8

1.1.2.1. Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được thành lập bắt buộc theo quy định

pháp luật .............................................................................................................. 8

1.1.2.2. Nghĩa vụ trích nộp quỹ bảo vệ người được bảo hiểm không thuộc về đối

tượng được quỹ chi trả ........................................................................................ 8

1.1.2.3. Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm chỉ thực hiện chi trả cho người được

bảo hiểm khi chủ thể kinh doanh bảo hiểm phá sản hoặc mất khả năng thanh

toán ...................................................................................................................... 9

1.1.2.4. Hoạt động đầu tư của quỹ bảo vệ người được bảo hiểm không đặt mục

tiêu lợi nhuận lên hàng đầu................................................................................. 9

1.1.3. Vai trò của quỹ bảo vệ người được bảo hiểm ................................... 10

1.1.3.1. Bảo vệ bên mua bảo hiểm, đặc biệt là bên mua bảo hiểm không

chuyên nghiệp .................................................................................................. 10

iii1.1.3.2. Duy trì niềm tin của cơng chúng vào thị trường bảo hiểm .................. 11

1.1.3.3. Góp phần thúc đẩy cạnh tranh giữa các thị trường bảo hiểm trong và

ngoài nước ......................................................................................................... 11

1.1.3.4. Góp phần tạo mơi trường pháp lý bình đẳng cho hoạt động kinh doanh

giữa các doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng trên thị trường tài chính ........ 12

1.1.3.5. Góp phần cung ứng vốn cho phát triển kinh tế - xã hội....................... 12

1.1.4. Sự khác biệt giữa quỹ bảo vệ người được bảo hiểm với quỹ dự phòng

và bảo hiểm tiền gửi .................................................................................. 13

1.1.4.1. Cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng quỹ dự phòng ......................... 13

1.1.4.2. Cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng bảo hiểm tiền gửi .................. 17

1.1.5. Một số kinh nghiệm lập pháp về quỹ bảo vệ người được bảo hiểm ... 20

1.1.5.1. Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm ở các nước Châu Âu ....................... 20

1.1.5.2. Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm ở Trung Quốc ................................. 21

1.1.5.3. Những bài học rút ra khi áp dụng tại Việt Nam .................................. 23

1.2. CƠ SỞ CỦA VIỆC QUY ĐỊNH VỀ QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO

HIỂM ........................................................................................................... 24

1.2.1. Cơ sở lý luận của việc quy định về Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm .............. 24

1.2.2. Cơ sở thực tiễn của việc quy định về quỹ bảo vệ người được bảo hiểm ............ 25

1.3. Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐIỀU CHỈNH BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI

QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM .............................................. 27

1.3.1. Ý nghĩa của việc điều chỉnh bằng pháp luật đối với nguồn hình thành

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm .............................................................. 28

1.3.2. Ý nghĩa của việc điều chỉnh bằng pháp luật đối với sử dụng quỹ bảo vệ

người được bảo hiểm ................................................................................. 29

1.3.3. Ý nghĩa của việc điều chỉnh bằng pháp luật đối với quản lý quỹ bảo vệ

người được bảo hiểm ................................................................................. 30

CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO

HIỂM VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN ................................................................... 33

2.1. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THÀNH, QUẢN

LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM ............... 33

2.1.1. Quy định pháp luật về nguồn hình thành quỹ bảo vệ người được bảo

hiểm.......................................................................................................... 33

iv2.1.1.1. Trích nộp hàng năm theo tỷ lệ phần trăm trên phí bảo hiểm áp dụng đối

với tất cả các hợp đồng bảo hiểm gốc của các doanh nghiệp bảo hiểm và chi

nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài .................................. 34

2.1.1.2 Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư của quỹ bảo vệ người được bảo hiểm . 38

2.1.1.3 Số dư năm trước của quỹ bảo vệ người được bảo hiểm chuyển sang

năm sau ............................................................................................................. 42

2.1.2. Quy định pháp luật về sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm ..... 42

2.1.2.1. Các trường hợp sử dụng quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm ................ 42

2.1.2.2. Nguyên tắc chi trả của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm ................... 45

2.1.2.4. Thủ tục sử dụng quỹ bảo vệ người được bảo hiểm .............................. 48

2.1.3. Quy định pháp luật về quản lý, điều hành quỹ bảo vệ người được bảo

hiểm.......................................................................................................... 50

2.1.3.1. Hội đồng quản lý quỹ người được bảo hiểm ........................................ 51

2.1.3.2. Ban điều hành quỹ bảo vệ người được bảo hiểm ................................. 52

2.1.3.3. Ban kiểm soát quỹ bảo vệ người được bảo hiểm ................................. 53

2.2. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG QUY ĐỊNH VỀ QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI

ĐƯỢC BẢO HIỂM VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN ............................... 54

2.2.1. Hạn chế trong quy định về trường hợp sử dụng quỹ quy định tại Điều

97 Luật Kinh doanh bảo hiểm và kiến nghị hoàn thiện ............................... 55

2.2.2. Hạn chế trong quy định về hạn mức chi trả của quỹ bảo vệ người được

bảo hiểm và kiến nghị hoàn thiện............................................................... 56

2.2.3. Hạn chế trong quy định về chức năng của quỹ bảo vệ người được bảo

hiểm và kiến nghị hoàn thiện ..................................................................... 58

2.2.4. Hạn chế trong quy định về đầu tư nguồn tiền nhàn rỗi của quỹ bảo vệ

người được bảo hiểm và kiến nghị hoàn thiện ............................................ 59

2.2.5. Hạn chế trong quy định về thời điểm ngưng trích nộp quỹ bảo vệ người

được bảo hiểm và kiến nghị hoàn thiện ...................................................... 60

KẾT LUẬN .................................................................................................................. 64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................... 66vDANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

AIV:Hiệp hội Bảo hiểm Việt NamBC:Báo cáoBTC:Bộ tài chínhCP:Chính phủNĐ:Nghị địnhNXB:Nhà xuất bảnQĐ:Quyết địnhQH:Quốc hộiTT:Thơng tưTTr:Tờ trìnhUBTVQH:Ủy ban thường vụ quốc hộiUBKT:Ủy ban kinh tếWTO:Tổ chức Thương mại thế giớiDN:Doanh nghiệpviPHẦN MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Việt Nam bước sang một thời kỳ

phát triển mới. Sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường đã đem lại nhiều thành tựu

kinh tế - xã hội to lớn cho đất nước. Nhiều lĩnh vực kinh tế được đẩy mạnh, đời sống

nhân dân cũng ngày càng được nâng cao. Trong quá trình phát triển đó, bảo hiểm đã và

đang chứng tỏ được vai trò tích cực của mình đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh

nói riêng cũng như với cuộc sống nói chung. Đồng thời, kinh doanh bảo hiểm cũng đã

thật sự trở thành một ngành kinh doanh giàu tiềm năng phát triển, thu hút rất nhiều lao

động. Thông qua việc hình thành hệ thống đại lý bảo hiểm so với các quốc gia khác trên

tế giới.

Việt Nam ngành bảo hiểm nước ta mới bắt đầu phát triển từ cách đây khoảng gần

25 năm khi thế độc quyền kinh doanh bảo hiểm được xóa bỏ theo Nghị định

100/1993/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 18/12/1993 về Kinh doanh bảo hiểm.

Đến khi Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (có hiệu lực 01/4/2001) ra đời, đã tạo đột

phá thị trường bảo hiểm nước ta có sự chuyển biến mạnh mẽ , phát huy vai trò lá chắn

kinh tế, từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển và ổn định nền kinh tế trong nước,

thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Các doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam trong quá trình mở cửa và hội nhập đã

khơng ngừng đẩy mạnh thực hiện đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu

cầu ngày một cao của người dân, đồng thời tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Một mặt,

các doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường hiệu quả kinh doanh thông qua việc tái cấu trúc

hoạt động và tập trung vào những sản phẩm bảo hiểm mũi nhọn. Mặt khác, các doanh

nghiệp này cũng luôn chú trọng công tác đảm bảo về mặt tài chính, tạo tâm lý an toàn

đối với các khách hàng và cơ quan quản lý, giám sát bảo hiểm.

Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực thì thực trạng quy định pháp luật

về kinh doanh bảo hiểm cũng đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế nhất định, nhất là những

quy định về bảo vệ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm, gây cản trở khơng ít cho sự

phát triển của thị trường bảo hiểm. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bị tác

động bởi khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực, việc một doanh nghiệp bảo hiểm mất

khả năng thanh tốn hoặc bị phá sản trong mơi trường cạnh tranh là điều có thể xảy ra.

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×