Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH VÀ KIẾN NGHỊ QUA THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH KIÊN GIANG

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH VÀ KIẾN NGHỊ QUA THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH KIÊN GIANG

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC LỤC

Lời cam đoan ........................................................................................................................ i

Lời cảm ơn ........................................................................................................................... ii

Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ........................................................................................... vi

Danh mục các bảng............................................................................................................ vii

PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ........................................................................... 1

2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU LIÊN QUAN ......................................... 3

3. MỤC TIÊU ................................................................................................................ 4

3.1. Mục tiêu chung ...................................................................................................... 4

3.2. Mục tiêu cụ thể....................................................................................................... 4

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU......................................................... 5

4.1. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................ 5

4.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................... 5

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................................ 6

6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN ................................................................................... 7

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH VẬN

TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH................................ 8

1.1. KHÁI QUÁT VỀ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ

THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH ............................................................................................ 8

1.1.1. Khái niệm về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định .......8

1.1.2. Đặc điểm kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định...... 12

1.1.3. Phân loại kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tơ theo tuyến cố định ...... 14

1.1.4. Vai trò của hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến

cố định ........................................................................................................................ 16

1.2. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ KINH DOANH VẬN TẢI

HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH .............................. 17

1.2.1. Khái niệm pháp luật kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến

cố định ........................................................................................................................ 17

1.2.2. Đặc trưng của pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo

tuyến cố định ............................................................................................................... 18

iii1.2.3. Nội dung pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến

cố định ........................................................................................................................ 19

1.2.2.1. Quy định về chủ thể kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến

cố định................................................................................................................... 20

1.2.2.2. Quy định về chủ thể kinh doanh dịch vụ bến bãi ..................................... 23

1.2.2.3. Quy định đặc thù về quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải hành

khách theo tuyến cố định ...................................................................................... 29

1.2.2.4. Quan hệ pháp lý giữa doanh nghiệp kinh doanh vận tải và doanh nghiệp

kinh doanh bến bãi ................................................................................................ 32

1.2.2.5. Ràng buộc pháp lý giữa dịch vụ kinh doanh vận tải với các dịch vụ bổ

trợ khác ................................................................................................................ 33

1.3. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG ĐƯỜNG BỘ

CỦA SINGAPORE VÀ VƯƠNG QUỐC BỈ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO

VIỆT NAM .................................................................................................................. 36

1.3.1. Vận tải hành khách bằng đường bộ của Singapore ........................................... 36

1.3.2. Quản lý vận tải hành khách bằng đường bộ ở Vương quốc Bỉ......................... 37

1.3.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.................................................................. 39

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH

KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH VÀ KIẾN NGHỊ QUA THỰC

TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH KIÊN GIANG ................................................................. 42

2.1. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH

BẰNG XE Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH ............................................................ 42

2.1.1. Quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến

cố định ........................................................................................................................ 42

2.1.2. Quy định về trình tự, thủ tục cấp phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô

tô theo tuyến cố định ................................................................................................... 43

2.1.3. Quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh

vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định ................................................... 45

2.1.4. Quy định về kiểm tra, giám sát và xử lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách

bằng xe ô tô theo tuyến cố định .................................................................................. 47

2.2. THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH

KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH TẠI TỈNH KIÊN GIANG .... 49

iv2.3. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH VẬN TẢI

HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH .............................. 52

2.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe

ô tô theo tuyến cố định ................................................................................................ 52

2.3.2. Định hướng hoàn thiện pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

theo tuyến cố định ....................................................................................................... 53

2.3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách để tạo lập môi

trường kinh doanh bình đẳng thuận lợi cho các doanh nghiệp ........................... 53

2.3.2.2. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động ...................... 55

2.3.3. Kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách

bằng xe ô tô theo tuyến cố định .................................................................................. 55

2.3.3.1. Hoàn thiện pháp luật kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo

tuyến cố định ......................................................................................................... 55

2.3.3.2. Các giải pháp hỗ trợ ................................................................................ 58

KẾT LUẬN ...................................................................................................................... 64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................... 65vDANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

BLDS:Bộ luật Dân sựLGTĐB:Luật Giao thông đường bộGTVT:Giao thông vận tảiHTX:Hợp tác xãviDANH MỤC CÁC BẢNG

Số hiệu bảngTên bảngTrangBảng 1.1Quy Chuẩn điều kiện phân loại Bến xe khách24Bảng 1.2Chu kỳ đăng kiểm chất lượng xe khách35Bảng 2.1Dự báo khối lượng hành khách luân chuyển phân theo phương thức

vận tảivii49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH VÀ KIẾN NGHỊ QUA THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH KIÊN GIANG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×