Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

14. Thông tư số 34/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về

phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

15. Thơng tư số 124/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/7/2012 hướng dẫn thi

hành một số điều của Nghị định số 445/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của

Chính Phủ quy định chi tiết thi hành thi hành một số điều của Luật Kinh

doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/11/2011 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

16. Thông tư số 125/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/7/2012 hướng dẫn chế

độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm,

doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi

nhân thọ nước ngồi.

17. Thơng tư 151/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung

Thơng tư số 126/2008/TT-BTC ngày 2/12/2008 của Bộ Tài chính quy định

Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách

nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày

25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh tốn và

quyết tốn Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

18. Thơng tư số 101/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/7/2013 hướng dẫn việc

quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.

19. Thơng tư số 194/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/12/2014 sửa đổi, bổ

sung một số điều Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài

chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 445/2007/NĐ-CP

ngày 27/3/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành thi hành một số điều

của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ- CP ngày

28/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thơng tư số

125/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/7/2012 hướng dẫn chế độ tài

chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh

nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

nước ngồi;

20. Thơng tư số 195/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/12/2014 hướng dẫn đánh

giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm.

6721. Thông tư số 99/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/06/2015 hướng dẫn phát

hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

22. Thông tư số 50/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/05/2017 hướng dẫn thi

hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

23. Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc

ban hành bốn (04) chuẩn mực kế toán đợt 5.

Tiếng Việt

24. Phạm Thị Lan Anh (2007), Giáo trình bảo hiểm trong ngoại thương, NXB Hà Nội,

Hà Nội.

25. Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số

điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

của Bộ Tài chính.

26. Báo cáo số 1822/BC- UBKT12 của Ủy ban kinh tế - Quốc hội XII ngày 18/10/2010

về thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm.

27. Báo cáo số 403/BC – UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 12 ngày

21/11/2010 về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

28. Cam kết WTO 2006 của Việt Nam về lĩnh vực hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

29. Cục quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính (2012), “Một số vấn đề lý luận

cơ bản về cơ chế bảo vệ chủ hợp đồng”, Bản tin thị trường bảo hiểm toàn

cầu, (5), tr. 18–21.

30. Cục quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính (2012), “Phân tích và đánh giá mơ

hình quỹ bảo vệ chủ hợp đồng bảo hiểm của một số nước”, Bản tin thị trường

bảo hiểm toàn cầu, (6), tr. 16–21.

31. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính (2014), “Tổng quan thị trường bảo

hiểm”, Bản tin thị trường bảo hiểm toàn cầu, (22+23), tr.8–13.

32. Nguyễn Văn Định (2003), Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm, NXB Thống

kê, Hà Nội.

33. Đại học Ngoại thương (2003), Bảo hiểm Việt Nam -Thực trạng và giải pháp

phát triển.

6834. Phụ lục kèm theo tờ trình số 328/TTr-UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ quốc

hội về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011.

35. Hiền Pha (2005), “Xung quanh năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm Việt

Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế”, Tạp chí Tài chính, (5), tr.49–51.

36. Đồn Minh Phụng (2004), Có hay chưa mơi trường cạnh trạnh bình đẳng giữa các

doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam , Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế tốn,

11(16), tr. 25 – 27;

37. Hồ Sỉ Sà (2000), Giáo trình bảo hiểm, NXB Thống kê, Hà Nội.

38. Nguyễn Văn Thành (2008), “Có nên thành lập Quỹ bảo vệ người tham gia bảo

hiểm”, Tạp chí Tài chính, (7), tr. 35–38, 62.

39. Tờ trình số 328/TTr-UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 25/5/2010

về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011.

40. Nguyễn Thị Thủy 2012), Pháp luật bảo hiểm tài sản ở Việt Nam, NXB Thanh niên,

Hà Nội.

41. Đỗ Hữu Vinh (2008), Bảo hiểm và Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển

bằng đường biển, NXB Giao thông vận tải.

42. Nguyễn Viết Vượng (2006), Giáo trình kinh tế bảo hiểm, NXB Lao động, Hà Nội;

Tài liệu điện tử

43. Ngọc Lan (2014), Khi Chính phủ đi vay nóng, http://www.thesaigontimes.vn

/121952/Khi-Chinh-phu-di-vay-%E2%80%9Cnong%E2%80%9D.html,

truy cập ngày: 05/01/2017.

44. Quyết định về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm,

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/irt/37680598/Tin%20Qu%

E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20gi%C3%A1m%20s%C3%A1t?pers_id=

38816970&ite m_id=116494936&p_details=1, truy cập ngày: 01/02/2017.

45. Hồng Chi (2014), Doanh nghiệp phá sản, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm

vẫn được đảm bảo, http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-baohiem/2014-09-10/doanh-nghiep-bao-hiem-pha-san-quyen-loi-cua-nguoitham- gia-bao-hiem-van-duoc-bao-dam-1.aspx, truy cập ngày: 15/12/2016.

46. ChínhthứcramắtQuỹbảovệngườiđượcbảohiểm,http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=21770

92&i tem_id=142848971&p_details=1, truy cập ngày: 28/02/2017.

6947. Thị trường bảo hiểm năm 2014: Những điểm nhấn đáng chú ý, http://tapchi

taichinh.vn/Vang-Tien-te/Thi-truong-bao-hiem-nam-2014-Nhung-diemnhan-dang-chu- y/56864.tctc, truy cập ngày: 12/03/2017.

48. Kim Lan (2014), Nhiệt tình như đóng Quỹ bảo vệ người mua bảo hiểm,

http://tinnhanhchungkhoan.vn/bao-hiem/nhiet-tinh-nhu-dong-quy-bao-venguoi- mua-bao-hiem-102543.html, truy cập ngày: 02/4/2017.

49. 7965 công ty bảo hiểm phá sản người mua bảo hiểm nhân thọ có bí mất tiền khơng,

https://thebank.vn/posts/7965-cong-ty-bao-hiem-pha-san-nguoi-mua-baohiem-nhan-tho-co-bi-mat-tien-khong#sthash.RgA7PPZA.dpuf,truycậpngày 12/07/2017.

50. 12914 sửa đổi bổ sung một số điều về quy bảo vệ người được bảo hiểm,

https://thebank.vn/posts/12914-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-ve-quy-baove-nguoi-duoc-bao-hiem#sthash.QZIVRYR2.dpuf,

12/07/2017.70truycậpngàyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×