Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC LỤC

Lời cam đoan................................................................................................................ i

Lời cảm ơn .................................................................................................................. ii

Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ................................................................................... vi

PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1

1. Về tính cấp thiết của đề tài ................................................................................... 1

2. Tình hình nghiên cứu tài liệu liên quan ................................................................ 2

3. Mục tiêu .............................................................................................................. 4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 4

5. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 5

6. Kết cấu của luận văn ............................................................................................ 5

CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN

HÀNG THƢƠNG MẠI ............................................................................................. 6

1.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM VẾ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN

HÀNG THƢƠNG MẠI ......................................................................................... 6

1.1.1. Khái niệm thế chấp tài sản, quyền sử dụng đất và xử lý tài sản thế chấp là

quyền sử dụng đất trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại ................. 6

1.1.2. Đặc điểm về xử lý thế chấp quyền sử dụng đất trong hoạt động cho vay tại

ngân hàng thương mại ....................................................................................... 15

1.2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ

TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI NGÂN HÀNG

THƢƠNG MẠI .................................................................................................... 17

1.2.1. Đối với bên thế chấp ................................................................................ 17

1.2.2. Đối với bên nhận thế chấp ........................................................................ 17

1.2.3. Đối với bên giữ tài sản thế chấp ............................................................... 17

1.2.4. Đối với bên xử lý tài sản thế chấp ............................................................ 17

1.3. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG

ĐẤT ...................................................................................................................... 18

1.3.1. Nguyên tắc tôn trọng và ưu tiên thực hiện thỏa thuận của các bên ............ 19

iii1.3.2. Nguyên tắc xử lý tài sản phải khách quan, công khai, minh bạch ............. 20

1.3.3. Nguyên tắc đảm bảo thủ tục đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng và tiết kiệm ... 21

1.4. Ý NGHĨA CỦA VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG

ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ... 22

1.4.1. Đối với bên đi vay .................................................................................... 22

1.4.2. Đối với ngân hàng thương mại ................................................................. 24

1.5. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ

XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT

ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Ở VIỆT NAM ............... 25

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN

THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY

TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN ................ 31

2.1. THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM PHẢI

ĐƢỢC XỬ LÝ ĐỂ BÊN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ KHÁC VÀ

KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN ............................................................................... 32

2.1.1. Thực trạng quy định pháp luật về tài sản bảo đảm phải được xử lý để bên

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác ....................................................................... 32

2.1.2. Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về tài sản bảo đảm phải được xử lý

để bên bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác ............................................................ 35

2.2. THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ

LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG

CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

.............................................................................................................................. 37

2.2.1. Thực trạng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục xử lý tài sản thế c hấp

là quyền sử dụng đất trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại ..... 37

2.2.2. Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về trình tự, thủ tục xử lý tài sản

thế chấp là quyền sử dụng đất trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại

.......................................................................................................................... 47

2.3. THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHƢƠNG THỨC XỬ LÝ TÀI

SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO

VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN........ 50

2.3.1. Thực trạng quy định pháp luật về phương thức xử lý tài sản thế chấp là

ivquyền sử dụng đất trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại ............... 50

2.3.2. Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về phương thức xử lý tài sản thế chấp

là quyền sử dụng đất trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại ............... 57

2.4. THỰC TRẠNG XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG

ĐẤT THUỘC SỞ HỮU CHUNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH, VỢ CHỒNG VÀ

TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ

KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN ............................................................................... 59

2.4.1. Thực trạng xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất thuộc sở hữu

của hộ gia đình, vợ chồng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại

.......................................................................................................................... 59

2.4.2. Kiến nghị hoàn thiện xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất thuộc sở hữu

của hộ gia đình, vợ chồng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại ....... 64

2.5. CƠ SỞ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN

THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY

TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ................................................................... 65

2.6. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ

TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG

CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ................................................ 69

PHẦN KẾT LUẬN .................................................................................................. 72

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................ 74vDANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

BLDS:Bộ luật Dân sựNHTM:Ngân hàng thương mạiTCTD:Tổ chức tín dụngviPHẦN MỞ ĐẦU

1. VỀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Ngân hàng thương mại đã hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự phát

triển của nền kinh tế hàng hóa. Sự phát triển của hệ thống Ngân hàng thương mại đã có

tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hóa, ngược

lại nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh mẽ thì Ngân hàng thương mại cũng ngày được

hoàn thiện và trở thành những chế tài chính khơng thể thiếu được. Như vậy, một trong

những biện pháp bảo đảm tiền vay phổ biến hiện nay tại Ngân hàng thương mại là nhận

thế chấp tài sản, đây được coi là “chiếc phao” nhằm hạn chế những rủi ro tín dụng có

thể xảy ra, là điều kiện có tính tiên quyết đảm bảo cho sự vận hành một cách an toàn

trong hoạt động cho vay. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ có ý nghĩa và giá trị thực tiễn

khi bên cấp tín dụng thu hồi được khoản nợ trên cơ sở xử lý tài sản bảo đảm, nếu khơng

sẽ dẫn đến tình trạng nợ xấu kéo dài làm ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế. Bởi lẽ, hệ

thống ngân hàng và nền kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, ngân hàng là kênh

thu hút và cung cấp tiền cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong nền kinh tế.

Khi các giao dịch dân sự, thương mại được xác lập ngày càng nhiều thì các tranh

chấp ngày một gia tăng, hoạt động của hệ thống Ngân hàng thương mại cũng đang phải

đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, tình trạng nợ xấu kéo dài, đã và đang ảnh

hưởng không nhỏ đến việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, đến

lưu thơng dòng vốn vào nền kinh tế và tính an tồn, hiệu quả kinh doanh của chính các

Ngân hàng thương mại. Do đó, khi xác lập quan hệ thế chấp, các bên không chỉ quan

tâm đến giá trị tài sản đảm bảo mà còn quan tâm đến vấn đề xử lý tài sản bảo đảm, đặc

biệt đối với xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất.

Mặc dù, các quy định của pháp luật về xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng

đất không ngừng được sửa đổi, bổ sung đã góp phần tạo lập mơi trường pháp lý an tồn,

thuận lợi cho quá trình xử lý tài sản bảo đảm để bảo vệ ngân hàng khỏi những rủi ro ngày

càng đa dạng và phức tạp do sự thay đổi về môi trường kinh tế, xã hội. Nhưng, do những

chế định của pháp luật về quyền sử dụng đất và thế chấp quyền sử dụng đất khá phức

tạp, mang tính đặc thù cao và còn nhiều mâu thuẫn, bất đồng nên việc xử lý tài sản thế

chấp bằng quyền sử dụng đất đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Vì vậy, việc xây dựng,1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×