Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. So sánh cấu tạo trong của rễ và thân non.

II. So sánh cấu tạo trong của rễ và thân non.

Tải bản đầy đủ - 0trang

IIIRễ (miền hút)

VỏThân nonBiểu bì - lông hút Vỏ

Thịt vỏTrụ giữa -> Bó mạch -> Mạch Xế

gỗp

RuộtMạchXe

râyn

kẽBiểu bì

Thịt vỏ Diệp lụcTrụ giữa -> Bó mạch-> Mạch gỗ

(ở trong)

RuộtMạch rây

(ở ngoµi)* Giống nhau giữa rễ (miền hút) và thân non

- Được cấu tạo bằng tế bào- Vỏ (biểu bì và thịt vỏ)

- Trụ giữa (mạch rây, mạch gỗ và ruột)

* Khác nhau giữa rễ (miền hút) và thân non

Rễ( miền hút)Thân nonBiểu bì có lơng hútBiểu bì khơng có lơng hútThịt vỏ khơng có diệp lụcThịt vỏ có diệp lụcMạch rây và mạch gỗ xếp xen

kẽMạch rây ở ngoài và mch g

trongChọn câu trả lời đúng về cấu tạo trong

của thân non.1.A Vỏ gồm thịt vỏ, ruột.

B - Vỏ gồm biểu bì, thịt vỏ, mạch

rây.

C - Vỏ gồm biểu bì, thịt vỏ.

D - Vỏ gồm biểu bì, mạch gỗ.

2. A - Vỏ có chức năng vận chuyển chất

hữu cơ.

B - Vỏ chứa chất dự trữ.

C - Vỏ vận chuyển nớc và muối3. A Trụ giữa gồm: mạch gỗ, mạch rây xếp

xen kẽ và ruột

B Trụ giữa gồm một vòng bó mạch (mạch

rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột.

C - Trụ giữa gồm biểu bì, 1 vòng bó mạch,

ruột.

D - Trụ giữa gồm thịt vỏ, 1 vòng bó mạch,

ruột.

4. A Trụ giữa: bảo vệ thân cây.

B Trụ giữa: dự trữ, tham gia quang hợp.

C Trụ giữa có chức năng vận chuyển chất

hữu cơ, nớc, muối khoáng hoà tan và chứaBi 15: CU TẠO TRONG CỦA THÂN NON

* Kiểm tra – đánh giá

Chän câu trả lời đúng cho cỏc cõu sau õy.

1. Cu tạo phần vỏ của thân gồm:

A - Vá gåm thÞt vỏ, ruột.

B - Vỏ gồm biểu bỡ, thịt vỏ, mạch

rây.

C - Vá gåm biĨu bì, thÞt vá.

D - Vá gåm biểu bỡ, mạch gỗ.

2. Chc nng phn v ca thõn non là:

A - Vá cã chøc năng vËn chuyÓn chÊt

hữu c¬.

B - Vá chøa chÊt dù trữ.

C - Vá vËn chuyển nc và muối

khoáng.Bi 15: CU TAO TRONG CUA THN NON

* Kiểm tra – đánh giá

3. Cấu tạo phần trụ gia ca thõn non gm:

A - Mạch gỗ, mạch rây xếp xen kẽ và ruột

B - Một vòng bó mạch (mạch rây ở ngoài,

mạch gỗ ở trong) và ruột.

C - Thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ và ruột.

D - Biểu bì, một vòng bó mạch và rt.

4. Chức năng phần trụ giữa của thân non là:

A - Trơ giữa: b¶o vƯ th©n c©y.

B - Trơ giữa: dù trữ, tham gia quang hỵp.

C - Trơ giữa cã chøc năng vËn chun chất hu

cơ, nc, muối khoáng hoà tan và chứa chất dù

trữ.

D - Trơ giữa cã chøc năng vËn chun nước vµVề nhà

- Đọc mục “Em có biết”

- Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK.

- Chuẩn bị bài cho tiết học sauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. So sánh cấu tạo trong của rễ và thân non.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×