Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂNChồi nách

Chồi nách

gồm:

gồm mấy

- Chồi

lá.

loại?

- Chồi hoa.BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂNChồi láChồi hoaBÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

Nêu những điểm giống và khác nhau

Quan

sát

cấu

tạo

chồi

lá,

chồi

hoa

giữa chồi lá và chồi hoa?

Mô phân sinh

ngọnMầm

hoaMầm

láChồi láChồi hoaTiết 13 BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂNChồi hoa, chồi lá sẽ phát triển thành bộ

phận nào của cây ?Tiết 13 BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN2.Các loại thân:

Quan sát hình 13.3, em hãy cho biết có mấy loại thân?Tiết 13 BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN* Có 3 loại thân:

+ Thân đứng

+ Thân leo

+ Thân bòBÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂNQuan sát hình và cho biết thân đứng chia làm mấy dạng?

Đặc điểm của mỗi dạng?

21Thân cột:

cứng, cao,

khơng

cành

3

Thân cỏ:

mềm, yếu,

thấp

Thân gỗ: cứng, cao,

có cànhBÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN** Kể

Kể tên

tên một

một số

số cây

cây thân

thân gỗ

gỗ mà

mà em

em biết.

biết.

** Một

Một số

số cây

cây thân

thân gỗ

gỗBưởiPhượngMâyLimBàngXồiMítHoa sữaBÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

Thân cột : Cây cọBÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂNMột

Một số

số cây

cây thân

thân cỏ

cỏCà chuaTía tơNgơDiếp cáLá lốtHoa cúcBÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂNQuan sát hình và cho biết thân leo có mấy cách

leo ?

Thân leo: leo bằng thân quấn, tua cuốn…1Thân quấn2Tua cuốnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI 13. CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×