Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2. Cơ cấu và diện tích các loại đất

Bảng 2. Cơ cấu và diện tích các loại đất

Tải bản đầy đủ - 0trang

sản xuất. (TS. Luyện Hữu Cử (2017).phân bố chủ yếu ở phần Tây Bắc của‘Bài giảng đánh giá đất’, Học việntờ bản đồ. Là địa hình thích hợp choNơng nghiệp Việt Nam)

Yếu tố địa hình để xác định bản đồnhiều loại cây trồng. Loại hình sử

dụng đất thường được áp dụng là 3địa hình tương đối cho xã được phân

3 cấp như sau:vụ: 3 lúa, 2 lúa + 1 màu hoặc 2 màu +Địa hình vàn cao (E1) có1 lúa.

- Địa hình vàn thấp (E3) có diện tíchdiện tích 29,84 ha chiếm 30,63% khu36,92 ha chiếm 37,90% khu vựcvực nghiên cứu, phân bố chủ yếu ởnghiên cứu, phân bố chủ yếu ở phíaphía Đơng Bắc của tờ bản đồ. Là địaNam và Tây Nam của tờ bản đồ. Làhình thích hợp cho nhiều loại câyđịa hình thích hợp trồng lúa. Loạitrồng. Loại hình sử dụng đất thườnghình sử dụng đất thường được áp-được áp dụng là 2 vụ màu.

- Địa hình vàn (E2) có diện tích 30,66dụng là 2 vụ lúaha chiếm 31,47% khu vực nghiên cứu,

Bảng 3. Địa hình tương đối trong khu vực nghiên cứu

STT

1

2

3Địa hình tương đối

Vàn cao

Vàn

Vàn thấp

TổngKý hiệu

E1

E2

E3Diện tích (ha)

29.84

27.49

40.09

97.42Cơ cấu (%)

30.63

28.22

41.15

100Địa hình của xã phân bố đồngĐộ dày tầng canh tác là độ sâu lớpđều. Địa hình vàn thấp chiếm diệnđất mặt, nó ảnh hưởng đến sự sinhtích lớn nhất là 40,09 ha chiếmtrưởng và phát triển của cây trồng. Nó41,15%.thể hiện khả năng cung cấp chất dinh3.2.3. Độ dày tầng canh tác (L)

ĐÁNH GIÁ ĐẤTdưỡng cho cây trồng và được điều tra,

Page 9xác định mang tính định lượng. Độ-Tầng canh tác trung bình (10 cm < Ldày tầng canh tác là chỉ tiêu quan< 20 cm) (L2) có diện tích 44,81 hatrọng trong việc xây dựng bản đồ đơnchiếm 46,00% khu vực nghiên cứu,vị đất đai. (TS. Luyện Hữu Cử (2017).phân bố chủ yếu ở phần trung tâm của‘Bài giảng đánh giá đất’, Học việntờ bản đồ, thích hợp trồng các cây hoaNơng nghiệp Việt Nam).

Khu vực nghiên cứu độ dày canh tácmàu và cây cảnh.

- Tầng canh tác mỏng ( L < 10 cm)được chia thành 3 cấp:(L3) có diện tích 25,99 ha chiếm- Tầng canh tác dày (L > 20 cm) (L1)

có diện tích 26,61 ha chiếm 27,32%

khu vực nghiên cứu, phân bố chủ yếu

ở phía Nam và Tây Nam của tờ bản

đồ. Là loại đất có độ phì nhiêu cao,

khá thích hợp với nhiều loại cây trồng

nhưng ưu tiên trồng lúa nước, nên tiến26,68% khu vực nghiên cứu, phân bố

chủ yếu ở phía Bắc và Tây Bắc của tờ

bản đồ. Có độ phì nhiêu kém, thích

hợp trồng các cây màu ngắn ngày.

( PGS. TS. Trần Văn Chính (2006).

‘Giáo trình thổ nhưỡng học’, Nhà

xuất bản nông nghiệp Hà Nội)hành luân canh tăng vụ hợp lý.

Bảng 5. Độ dày tầng canh tác trong khu vực nghiên cứu

STT

1

2

3Độ dày tầng canh tác

Ký hiệu Diện tích (ha)

Dày (L > 20 cm)

L1

26,61

Trung bình (10 < L < 20 cm)

L2

44,81

Mỏng (L < 10 cm)

L3

25,99

Tổng

97,42Cơ cấu (%)

27,32

46,00

26,68

100Đất có tầng canh trung bình có diệnmỏng có diện tích nhỏ nhất với 25,99tích lớn nhất với 44,81 ha, chiếmha, chiếm 26,68% phân bố ở phía Bắc46,00%, phân bố ở phía trung tâm khuvà Tây Bắc khu vực nghiên cứu.vực nghiên cứu. Đất có tầng canh tác

ĐÁNH GIÁ ĐẤTPage 103.2.4. Độ phì nhiêu (N)tiên trồng lúa, nên có những biện phápĐộ phì nhiêu là yếu tố quanthâm canh tăng vụ luân canh hợp lýtrọng đối với sự sinh trưởng và phát

triển của cây trồng. Nó là khả năng-Độ phì nhiêu trung bình (N2): có diệncủa đất đảm bảo những điều kiệntích 17,84 ha, chiếm 18,31% khu vựcthích hợp cho cây trồng đạt năng suấtnghiên cứu, phân bố ở phía Đơng Bắccao. Độ phì nhiêu là chỉ tiêu tổng hợpvà Nam của tờ bản đồ, thích hợp vớicác yếu tố hóa học của đất, do đó nókhá nhiều loại cây trồng, có thể trồngchỉ mang tính tương đối. Khi đánh giálúa, hoặc ln canh hoa màu, nên cóđộ phì nhiêu của đất phải xem xét đếnnhững biện pháp thâm canh tăng vụcác yếu tố quan trọng như: hàm lượngluân canh hợp lý và bón phân để duymùn, phản ứng đất, các chất dinhtrì và bổ sung.dưỡng. (TS. Luyện Hữu Cử (2017).-Độ phì nhiêu nghèo (N3): có diện tích‘Bài giảng đánh giá đất’, Học viện23,23 ha, chiếm 23,84% khu vựcNông nghiệp Việt Nam)

Yếu tố độ phì nhiêu để xác định bảnnghiên cứu, phân bố ở phía Tây Bắcđồ độ phì nhiêu của đất cho xã với tỷ

lệ 1:1000 được thành 3 cấp như sau:

-và bón phân để duy trì.của tờ bản đồ. Cần có các biện pháp

bón phân, đặc biệt là phân xanh, phân

chuồng kết hợp với bón vơi, nên tiếnĐộ phì nhiêu giàu (N1): có diện tíchhành trồng xen, trồng ln canh với56,35 ha, chiếm 57,85% khu vựccây họ đậu để tăng độ phì nhiêu chonghiên cứu, phân bố phần trung tâmđất để trồng lúa. (2, PGS. TS. Trầncủa tờ bản đồ, có ở những vùng đất doVăn Chính (2006). ‘Giáo trình thổhệ thống sơng Phan bồi đắp, thích hợpnhưỡng học’, Nhà xuất bản nôngvới rất nhiều loại cây trồng nhưng ưunghiệp Hà Nội)Bảng 4. Độ phì nhiêu của đất trong khu vực nghiên cứu

ĐÁNH GIÁ ĐẤTPage 11STT

1

2

3Độ phì nhiêu

Giàu

Trung bình

Nghèo

TổngKý hiệu

N1

N2

N3Khu vực nghiên cứu thuộc địa

phận xã Nhân Thịnh chủ yếu là đất

phù sa nên đất ở đây có độ phì nhiêuDiện tích (ha)

Cơ cấu (%)

59,81

61,40

17.84

18.31

19,77

20,29

97,42

100

Yếu tố thành phần cơ giới để xác

định bản đồ thành phần cơ giới cho xã

với tỷ lệ 1:1000 được thành 3 cấp nhưbiến động từ giàu, trung bình đếnsau:

- Thành phần cơ giới nặng (C1) diệnnghèo. Trong đó độ phì nhiêu giàu cótích 13,85 ha, chiếm 14,22% khu vựcdiện tích lớn nhất với 59,81ha chiếm

61,40% phân bố ở trung tâm khu vựcnghiên cứu, phân bố ở phía Tây Bắcnghiên cứu do có sự bồi đắp của sơng

Hồng. Độ phì nhiêu trung bình có

diện tích nhỏ nhất với 17.84 ha chiếm

18.31%.của tờ bản đồ. Đất có những đặc tính

lý, hóa học và sinh học khiến cây

trồng khó hấp thụ chất dinh dưỡng

trong đất và làm đất hơi khó khăn.

( PGS. TS. Trần Văn Chính (2006).3.2.5. Thành phần cơ giới (C)‘Giáo trình thổ nhưỡng học’, NhàThành phần cơ giới ảnh hưởng đến

vấn đề trao đổi khí, hấp thụ chất dinh

dưỡng và chế độ nước của cây trồng,

nó là yếu tố quan trọng trong việc

đánh giá khả năng thoát nước và giữ

nước của đất. Là một trong những chỉ

tiêu quyết định sự phân bố các loại

cây trồng. (TS. Luyện Hữu Cử (2017).

‘Bài giảng đánh giá đất’, Học việnxuất bản nông nghiệp Hà Nội)

- Thành phần cơ giới trung bình (C2)

diện tích 40,89 ha, chiếm 41,97% khu

vực nghiên cứu, phân bố ở phần trung

tâm và phía Đơng Bắc của tờ bản đồ.

- Thành phần cơ giới nhẹ (C3) có diện

tích 42,68 ha, chiếm 43,81% khu vực

nghiên cứu, phân bố ở phía Nam và

Tây Nam của tờ bản đồ. Nó những

đặc tính lý, hóa học và sinh học phùNơng nghiệp Việt Nam)

ĐÁNH GIÁ ĐẤTPage 12làm đất và chăm bón có năng suất

cao.

Bảng 6. Thành phần cơ giới của đất trong khu vực nghiên cứu

STTThành phần cơ giớiKý hiệuDiện tíchCơ cấu (%)1

2

3Nặng

Trung bình

Nhẹ

TổngC1

C2

C3(ha)

13.85

33.73

49.84

97,4214.22

34.62

51.16

100Đất của vùng nghiên cứu có thànhBản đồ đơn vị đất đai là bản đồ tổphần cơ giới nhẹ chiếm tỷ lệ cao nhấthợp của các bản đồ đơn tính. Mỗi đơnlà 49,84% với diện tích thực tế làvị bản đồ đơn vị đất đai chứa đựng51,16 ha. Đất có thành phần cơ giớiđầy đủ các thơng tin thể hiện trongnặng chiếm tỉ lệ nhỏ nhất là 14,22%các bản đồ đơn tính và phân biệt vớivới diện tích 13,85 ha, phân bố ở phíacác đơn vị khác bởi sự sai khác củaTây Bắc khu vực nghiên cứu. Vớicác chỉ tiêu phân cấp. Sau khi xâyđiều kiện này đất phù hợp với nhiềudựng được các bản đồ đơn tính liênloại cây trồng, vừa dễ làm đất lại cóquan tới các đặc tính và tính chất đấtnăng suất cao.đai, tiến hành chồng xếp các bản đồ3.3. Xác định các LMU, xây

dựng bản đồ đơn vị đất đai.đơn tính, kết quả xây dựng được bản

đồ đơn vị đất đai gồm 6 đơn vị đất

đai.Bảng 7. Các đặc tính và tính chất của các đơn vị đất đai

LMUSố khoanh đấtĐÁNH GIÁ ĐẤTĐặc tính, tính chất đất đai

Page 13Diện tíchGELNC(1)15,23,284,06

(ha)13113(2)25,26,2712,0723113(3)29,30,336,3513123(4)31,324,1423123(5)17,18,198,3721212(6)11,12,1613,2131212(7)2,3,4,5,9,108,2531322(8)20,21,22,2413,4813213(9)1,6,8,13,1421,7312331TỔNG97,423.4. Mơ tả các LMU, đề xuấtthấp, độ dày tầng canh tác dày, độ phìgiải pháp sử dụng LMU.nhiêu giàu, thành phần cơ giới nhẹ.

LMU này có chất lượng rất tốt, dễTrên tổng diện tích điều tra của

xã Nhân Thịnh là 97,42 ha, tơi xác

định được 9 đơn vị đất đai. Trong đó

LMU 9 có diện tích lớn nhất là 21,73

ha chiếm 22,31%, LMU 1 có diện

tích nhỏ nhất là 4,06 ha chiếm 4,17%.

*LMU1: G1; E3; L1; N1; C3

Bao gồm khoanh 15, 23, 28 với

tổng diện tích 9,82 ha chiếm 10,08% .

Nó có những đặc tính và tính chất đất

đai: Đất phù sa kiềm yếu, địa hình vàn

ĐÁNH GIÁ ĐẤTcanh tác, rất thích hợp cho nhiều loại

cây trồng. Ưu điểm là thành phần cơ

giới nhẹ, dễ làm đất, độ phì nhiêu giàu

thích hợp với rất nhiều loại cây trồng.

Biện pháp bền vững là bón phân cân

đối, duy trì việc tưới tiêu để bảo vệ độ

phì nhiêu cho đất. Thích hợp trồng 2

vụ lúa/ năm và cây màu.

*LMU2: G2; E3; L1; N1; C3

Bao gồm khoanh 25, 26, 27với tổng

diện tích 12,07 ha. Nó có những đặcPage 14tính và tính chất đất đai: Đất phù sa

trung tính ít chua, địa hình vàn thấp,

độ dày tầng canh tác dày, độ phì nhiêu

giàu, thành phần cơ giới nhẹ.

LMU này có chất lượng tốt, rất*LMU4: G2; E3; L1; N2; C3

Bao gồm khoanh 31, 32 với tổng

diện tích 4.14 ha chiếm 4,25 % , phân

bố ở phía Nam khu vực nghiên cứu.

Nó có những đặc tính và tính chất đấtthích hợp cho nhiều loại cây trồng.đai: Đất phù sa trung tính ít chua, địaBiện pháp bền vững là khử chua, kếthình vàn thấp, độ dày tầng canh táchợp tưới tiêu, bón phân cân đối vàdày, độ phì nhiêu trung bình, thànhtăng chất lượng hữu cơ đẻ bảo vệ độphần cơ giới nhẹ.

LMU này có chất lượng khá, rấtphì tiềm tàng của đất. Thích hợp trồngthích hợp cho nhiều loại cây trồng.2 vụ lúa hoặc trồng chuyên màu.Biện pháp bền vững là khử chua, kết

hợp tưới tiêu, bổ sung hàm lượng

*LMU3: G1; E3; L1; N2; C3

Bao gồm khoanh 29, 30, 33 với

tổng diện tích 6,35 ha chiếm 6,52% .

Nó có những đặc tính và tính chất đất

đai: Đất phù sa kiềm yếu, địa hình vàn

thấp, độ dày tầng canh tác dày, độ phì

nhiêu trung bình, thành phần cơ giới

nhẹ.

LMU này có chất lượng khá tốt, rấtNPK và các nguyên tố vi lượng.

Thích hợp trồng 2 vụ lúa/ năm.

*LMU5: G2; E1; L2; N1; C2

Bao gồm các khoanh đất 17, 18, 19

với tổng diện tích là 8,37 ha. Nó có

những đặc tính và tính chất đất đai:

Đất phù sa trung tính ít chua, địa hình

vàn cao, độ dày tầng canh tác trungthích hợp cho nhiều loại cây trồng.bình, độ phì nhiêu giàu, thành phần cơƯu điểm là thành phần cơ giới nhẹ, dễgiới trung bình.

LMU này có chất lượng khá. Ưulàm đất. Biện pháp bền vững là kết

hợp tưới tiêu, bổ sung hàm lượng

NPK và các nguyên tố vi lượng.

Thích hợp trồng 2 vụ lúa/ năm.điểm là có độ nhiêu giàu. Có tiềm

năng sử dụng đất đa dạng, một năm

trồng được 2- 3 vụ với các loại rau mà

và cây ăn quả. Biện pháp sử dụng làĐÁNH GIÁ ĐẤTPage 15bón phân cân đối, tưới tiêu hợp lí để

* LMU7: G3; E1; L3; N2; C2

Bao gồm khoanh đất 2, 3, 4,5, 9, 10bảo vệ đọ phì tiềm tàng của đất.

*LMU6: G3;E1;L2;N1;C1

Bao gồm các khoanh đất 11,12,16

với tổng diện tích là 13,21 ha, phân bố

ở phía Tây Bắc khu vực nghiên cứu.

Nó có những đặc tính và tính chất đất

đai: Đất phù sa chua, địa hình vàn

cao, độ dày tầng canh tác trung bình,với tổng diện tích 8,25 ha chiếm

8,47% , phân bố ở phía Tây Bắc khu

vực nghiên cứu. Nó có những đặc tính

và tính chất đất đai: Đất phù sa chua,

địa hình vàn cao, độ dày tầng canh tác

mỏng, độ phì nhiêu trung bình, thànhđộ phì nhiêu giàu, thành phần cơ giớiphần cơ giới trung bình.

LMU này có chất lượng kém,thíchnặng.

LMU này có chất lượng khá. Đahợp với trồng lúa. Đất phù sa chua, độdạng được các loại cây trồng. Thành

phần cơ giới nặng, đất phù sa chua rất

khó canh tác tuy nhiên LMU này đất

có độ phì nhiêu giàu. Biện pháp cải

tạo là bón vơi khử chua kết hợp tưới

tiêu hợp lí, duy trì và tăng cường

lượng chất hữu cơ để bảo vệ độ phìdày tầng canh tác mỏng, vì vậy cần

phải có biện pháp cải tạo là bón phân

khử chua, cày bừa, cung cấp thêm lân,

đạm, kali, các nguyên tố vi lượng để

tăng độ phì nhiêu của đất.

*LMU8: G1; E3; L2; N1; C3

Bao gồm khoanh đất 20, 21, 22,

24với tổng diện tích 13,48 ha chiếmnhiêu cho đất.13,84%, phân bố ở phía trung tâm

khu vực nghiên cứu. Nó có nhữngLMU này có chất lượng kém,thíchđặc tính và tính chất đất đai: Đất phùhợp với trồng lúa. Đất phù sa chua, độsa chua, địa hình vàn cao, độ dày tầngdày tầng canh tác mỏng, vì vậy cầncanh tác mỏng, độ phì nhiêu trungphải có biện pháp cải tạo là bón phânbình, thành phần cơ giới trung bình.khử chua, cày bừa, cung cấp thêmĐÁNH GIÁ ĐẤTPage 16lân, đạm, kali, các nguyên tố vi lượngmỏng, độ phì nhiêunghèo, thànhđể tăng độ phì nhiêu của đất.phần cơ giới nhẹ.

LMU này có chất lượng kém, thích

hợp với trồng lúa. Độ dày tầng canh*LMU9: G1; E2; L3; N3; C3tác mỏng, độ phì nhiêu nghèo, vì vậy

cần phải có biện pháp cải tạo là cày

bừa, cung cấp thêm lân, đạm, kali các

nguyên tố vi lượng để tăng độ phì

nhiêu của đất.Bao gồm khoanh 1, 6,7, 13, 14 với

tổng diện tích21,73 ha chiếm22,31% . Nó có những đặc tính và

tính chất đất đai: Đất phù sa kiềm yếu,

địa hình vàn, độ dày tầng canh tác4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ4.1. Kết luận.

- Nhìn chung với vị trí địa lý, điều kiện

tự nhiên và môi trường của xã Nhân

Thịnh đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi

cho việc phát triển kinh tế xã hội. Đất

đai, khí hậu và nguồn nước mặt thuận

ĐÁNH GIÁ ĐẤTlợi, thích hợp cho việc phát triển sản

xuất nơng nghiệp. Hạn chế là nguồn

nhân lực tuy dồi dào nhưng trình độ

chun mơn kỹ thuật còn hạn chế, chưa

đáp ứng được yêu cầu của các ngành

phi nông nghiệp.

- Trên cơ sở xác định được 5 bản đồ

đơn tính bao gồm: Bản đồ đất; Bản đồ

địa hình tương đối; Bản đồ độ dàyPage 17-tầng canh tác; Bản đồ độ phì nhiêu;- Cần áp dụng các mơ hình nơng nghiệpBản đồ thành phần cơ giới.cho phù hợp với các đơn vị đất đai.

- Phát triển các cây hoa màu, đặc biệtTrên tổng diện tích điều tra của xã

Nhân Thịnh là 97,42 ha, tơi xác định

được 9 đơn vị đất đai. Trong đó LMU

9 có diện tích lớn nhất là 21,73 ha

chiếm 22,31%, LMU 1 có diện tíchcây họ đậu để cải tạo nâng cao tính

chất của đất cùng với cây cơng nghiệp

ngắn ngày khác.

- Cần đầu tư cải tạo loại đất phù sa ở

đây để tận dụng tối đa nguồn dinhnhỏ nhất là 4,06 ha chiếm 4,17%.dưỡng từ đất.

-Biện pháp sử dụng bền vững đối với

tất cả các LMU là kết hợp tưới tiêu

hợp lý và bón phân cân đối, phải duy

trì và tăng cường lượng chất hữu cơ

để bảo vệ độ phì tiềm tàng của đất.4.2. Kiến nghị.

- Kiến nghị tiếp tục đánh giá bổ sung để

bản đồ đơn vị đất đai của xã hoàn

thiện và đưa vào sử dụng phục vụ cho

sản xuất nông nghiệp.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1, PGS. TS. Trần Văn Chính (2006). ‘Giáo trình thổ nhưỡng học’, Nhà xuất bản

nông nghiệp Hà Nội.

2, TS. Luyện Hữu Cử (2017). ‘Bài giảng đánh giá đất’, Học viện Nông nghiệp

Việt Nam.

3, Nguyễn Thị Nga. ‘ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 UBND xã Nhân Thịnh

– huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam’, Luận văn, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

ĐÁNH GIÁ ĐẤTPage 18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2. Cơ cấu và diện tích các loại đất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×