Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Yªu cÇu cÇn ®¹t

I. Yªu cÇu cÇn ®¹t

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.Néi dung sinh ho¹t

- Lớp trưởng nhận xét sao.

- GV nhn xột ỏnh giỏ chung.

* u im:

* Nhợc điểm:

3. Phơng híng tn 2

- Phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm trên

- Thực hiện đúng nội quy trường lớp.

- Hát đầu giờ, cuối giờ. Vệ sinh trường lớp,vệ sinh cá nhân sạch sẽ

- Trong lớp chăm chú nghe giảng, hăng say phát biểu

- Ở nhà luyện đọc thật nhiều, viết bài, làm bài đầy đủ ở nhà.

******************************************************************

Th ứ b ảy ngày 15 tháng 9 năm 2018

Tiết 1:

Tập làm văn

VIẾT ĐƠN (18)

I. Mục tiêu:

- Bước đầu viết được đơn xin vào Đội TNTP Hồ Chí Minh d ựa theo m ẫu

đơn của bài Đơn xin vào Đội (SGK tr.9).

* Hình thành và phát triển năng lực :NL ngôn ngữ, NL văn học, NL thẩm mĩ

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên : Mẫu đơn xin vào Đội VBT.

2. Học sinh : Mẫu đơn xin vào Đội VBT.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động :

-Hát bài hát: Đội ca

-Bài hát này nói về điều gì ?Giới thiệu bài hơm nay.

2. Hình thành kiến thức :

Bài 1:

-YCHS suy nghĩ cá nhân, sau đó thảo luận nhóm 2 để biết hình th ức của m ẫu

đơn xin vào Đội TNTPHCM dựa vào mẫu đơn đã học

-YC đại diện nhóm trả lời: Lá đơn cần trình bày nh ư th ế nào?

+ Mở đầu phải ghi tên Đội...

+ Địa điểm, ngày tháng năm.

+Tên của đơn.

+Tên người, hoặc tổ chức nhận đơn.

+Họ tên, ngày tháng năm sinh của người viết đ ơn.

+Lí do viết đơn.

+Lời hứa khi đạt nguyện vọng.+Chữ kí, họ tên người viết đơn.

*Thực hành viết đơn:

- Gv quan sát giúp đỡ hs.

- Gọi 5 hs đọc đơn xin vào Đội TNTPHCM

- Gv nhận xét biểu dương những hs làm bài tốt.

3. Ứng dụng.

-Yêu cầu 1HS nêu lại hình thức của mẫu đơn xin vào Đội TNTPHCM.

- Khi viết đơn em cần chú ý điều gì?

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

=======================

Tiết 2:

Thủ cơng

GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (tiết 2)

I. Mục tiêu:

- Biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói.

- Gấp được tàu thuỷ hai ống khói. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu

thuỷ tương đối cân đối.

* Với HS khéo tay: Gấp được tàu thuỷ hai ống khói. Các nếp gấp thẳng, phẳng.

Tàu thuỷ cân đối.

* Hình thành và phát triển năng lực : NL sáng tạo, tự chủ; NL làm việc nhóm.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên : Một cái tàu thủy đã gấp bằng giấy khổ lớn đủ để HS quan sát.

2.Học sinh: Giấy thủ cơng. Bút chì, kéo.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động :

-Hát Em đi chơi thuyền.

-Giới thiệu bài

2.Thực hành kĩ năng:

a.Hướng dẫn thực hành gấp tàu thuỷ hai ống khói

-Em hãy nêu lại các bước làm tàu thủy hai ống khói

-GV nhận xét và chốt lại:

. Bước1: Gấp cắt tờ giấy hình vng

. Lấy điểm giữa và 2 đường dấu giữa hình vng

. Bước 2 : Gấp thành tàu thuỷ 2 ống khói

b.Thực hành gấp tàu thuỷ 2 ống khói .

-Cho hs gấp tàu thủy 2 ống khói

- GV quan sát HD hs còn lúng túng.

c. Trưng bày sản phẩm

-HS trưng bày sản phẩm.

- Nhận xét tuyên dương em làm bài tốt, nhắc nhở nh ững em còn ch ậm.

3. Ứng dụng:

- Các em vừa học bài gì?

- Gọi HS nhắc lại quy trình gấp tàu thủy hai ống khói.

- Theo em khi gấp các em cần chú ý điều gì?

4.Sáng tạo:

-Hãy trang trí cho chiếc tàu thủy 2 ống khói của mình đẹp h ơn.………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

========================

Tiết 3

Kĩ năng sống

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

(Giáo án riêng)

========================

Tiết 4

Thể dục

ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG C Ơ BẢN.

TRỊ CHƠI “ NHĨM BA NHĨM BẢY”

I .Mục tiêu:

- Biết cách đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang ch ạy.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia được trò chơi.

*Hình thành và phát triển năng lực : NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề và NL

sáng tạo.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên :Sân trường sạch và mát.Còi

2.Học sinh: Trang phục gọn gàng, sạch sẽ.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

Nội dung

Định

Phương pháp tổ chức

lượng

1- Khởi động:

5-7’

- Nghe HS báo cáo

* Ổn định: -báo cáo sĩ số

phổ

biến

- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo



nhiệm vụ giáo án

án: Hôm nay các em ôn lại kỹ thuật



đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh



chuyển sang chạy; chơi trò

chơi:“Nhóm ba nhóm bảy”

GV

* Khởi động: Tập đ.tác xoay cổ tay, 6 -> 8 - Cho HS khởi

cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay,

lần

động

nhanh 



tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao

gọn và trật tự



đùi...



* Kiểm tra bài cũ:

Gọi vài em tập lại động tác đi theo 1 -> 2

GV

lần

nhịp 1-> 4 hàng dọc.

2- Thực hành kĩ năng

25-27’



* Ôn luyện kỹ thuật đi theo vạch 15-18’



kẻ thẳng.



- Giảng giải và làm mẫu

- GV giảng giải



+ Kỹ thuật đi theo vạch kẻ thẳng.

và làm mẫu cho

GV

HS xem và tập

theo kĩ thuật



động tác





GV

- Toàn lớp tập luyện kĩ thuật đi

theo vạch kẻ thẳng.

- Từng hàng tập luyện kĩ thuật

- Gọi vài em tập cá nhân

*- Ôn luyện Đi nhanh chuyển sang

chạy.

- GV giảng giải và làm mẫu cho HS

xem kĩ thuật đi và chạy.4->5

lần

3 -> 4

lần

1 -> 2

lần- GV quan sát và

trực tiếp sửa

sai cho HS để

HS tập đúng và

chuẩn kĩ thuật

động tác1 lần-GV giảng giải

và làm mẫu cho

HS xem; Đồng

thời giúp HS

sửa sai khi tập



đi nhanh

chuyểnsangchạy

3->4

***

-Tồn lớp tập luyện kĩ thuật động lần

GV

2->3

tác.

-Từng hàng tập kĩ thuật theo lần

1->2

nhóm.

lần

- HS luyện tập cá nhân kĩ thuật.

3.Hình thành kiến thức:Trò

7-9’

- GV hướng dẫn

chơi: “Nhóm ba nhóm bảy”

cách thức chơi

1 lần để HS nắm và

Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi

Cho HS chơi thử

biết cách chơi

Tiến hành trò chơi

4.Ứng dụng:

3-5’

-Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng

1 lần - GV cho HS thả

cơ thể, để cơ thể mau hồi phục

6 -> 8 lỏng và nghỉ ngơi



-Củng cố : Hơm nay các em vừa

lần

tích cực



được ơn nội dung gì? (Rèn luyện

Cho hs nhắc lại nội



tư thế và kĩ năng vận động cơ 2 -> 3 dung vừa được ôn



lần

bản)

luyện.

- Nhận xét tiết học và nhắc nhở

-Nhận xét, giao bài

GV

các em về cần tập lại kĩ thuật đã

cho HS về tập

học thật nhiều lần

luyện ở nhà.

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………Kí duyệt

Ngày ……..tháng……..năm 2018

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Yªu cÇu cÇn ®¹t

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×