Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài liệu nước ngoài

Tài liệu nước ngoài

Tải bản đầy đủ - 0trang

37. McCandlish I. (1999), Speccific infection of dog. In: John Dunn, Textbook of

small animal medicine, pp. 921-926, W. B. Saunders, London, United Kingdom.

38. M. Ling, J.M. Norris, M. Kelman, M.P, Ward, (2012) Risk factors for death from

canine parvoviral-related disease in Australia.Vet Microbio 158 (3-4): 280-90.

39. Mochizuki M, San Gabriel M.C (1993), Comparison of polymerase chain

reaction with virus isolation and haemag glutination assays for the detection of

canine Parvoviruses infaecal specimens. Res Vet Sci 55, 60-3.

40. Schoeman, J. P., Goddard, A. and Leisewitz, A. L. (2013). Biomarkers in

canine Parvovirus enteritis, N Z Vet J.

41. Tattersall P, Cotmore S.F (1990), Handbook of Parvoviruses,1st ed (Edited by

Tijssen P), pp. 40-123.

42. Taylor C.R, Shi S.R, Barr N.J, Wu N (2002), Techniques of

immunohistochemistry: principles, pitfalls, and standardization. In: Dabbs DJ

editor. Diagnostic Immunohistochemistry, 4th ed.New York, NY: ChurchillLivingstone, pp. 3-43.

Tài liệu Internet

43. Đặc điểm chó Fox hươu là gì? https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B3_Ph

%E1%BB%91c

44. Đặc điểm chó Labrador là gì?

https://vi.wikipedia.org/wiki/Labrador45PHỤ LỤC

Một số hình ảnh chẩn đốn bệnh viêm ruột truyền nhiễm do

Parvovirus gây ra trên chó :

Hình 1. Bộ Kit test CPVHình

Tiến

hành

test

CPV

Hình

2. 3.

Lấy

mẫu

phân

test

CPVHình

tính

Hình5.4.Test

TestCPV

CPVdương

âm tính46Một số hình ảnh xét nghiệm máuHình 7. Xét nghiệm sinh hóa máuHình 6. Mẫu máu chó bị CPVHình 8. Mẫu máu sau li tâm trong 10 phút47Một số hình ảnh về triệu chứng lâm sàng của chó bị viêm ruột

truyền nhiễm do ParvovirusPhần phân tích thống kê

Descriptives

slhongcauNMeanStd. Deviation Std. Error95% Confidence Interval for Mean Minimum

Lower BoundUpper BoundMaximum184.162500.9440604.33377573.3732464.9517543.10005.3000287.0250001.0292161.36388286.1645547.8854465.50008.5000Total165.5937501.7593441.43983604.6562626.5312383.10008.5000Hình 9. Dịch nôn nhớ lẫn bọt màu vàng và máuDescriptives

slhb

NMeanStd. DeviationStd. Error95% Confidence Interval forMinimumMaximumMean

Lower BoundUpper Bound1810.112500.6424006.22712299.57544010.6495609.200010.90002815.0125002.94542621.041365412.55006217.47493811.100018.2000Total1612.5625003.2624888.815622210.82404214.3009589.200018.2000Descriptives

V(tb)hcau

NMeanStd. Deviation Std. Error95% Confidence Interval for MinimumMaximumMean

Lower BoundUpper Bound1847.6875003.84017761.357707844.47703150.89796942.300051.90002867.4750003.93437231.391010764.18578270.76421862.400072.3000Total1657.58125010.88658002.721645051.78020163.38229942.300072.3000NMeanDescriptives

GOT

Std.

Deviation

Std. Error

Interval for Minimum

Hình

10. Phân

lỗng95%

lẫn Confidence

máu

Mean

Lower Bound48Maximu

mUpper Bound18133.5237502.6859632.9496314131.278229135.769271130.9900139.41002828.7050008.22254222.907107721.83078335.57921719.980045.7700Total1681.11437554.449765013.612441252.100143110.12860719.9800139.4100NMeanStd. Deviation Std. ErrorDescriptives

GPT

95% Confidence Interval for MinimumMaximumMean

Lower BoundUpper Bound18132.6425001.4332954.5067464131.444235133.840765130.1400134.81002833.73000013.27730934.694237722.62989244.83010817.650054.7700Total1683.18625051.886491212.971622855.537890110.83461017.6500134.8100NMeanStd. Deviation Std. ErrorDescriptives

creatin

95% Confidence Interval for MinimumMaximumMean

Lower BoundUpper Bound1835.1125002.4286607.858661233.08208937.14291131.500038.300028109.03875017.40265296.152766994.489768123.58773287.3600133.4800Total1672.07562540.018009910.004502550.75153393.39971731.5000133.4800NMeanDescriptives

slbachcau

Std. Deviation Std. Error95% Confidence Interval for MinimumMaximumMean

Lower BoundUpper Bound184.725000.4862392.17191154.3184945.1315064.30005.50002811.7000003.73133451.31922608.58052614.8194747.500016.8000Total168.2125004.42506121.10626535.85455110.5704494.300016.8000NMeanStd. Deviation Std. ErrorDescriptives

tylebclympho

95% Confidence Interval for MinimumMaximumMean

Lower BoundUpper Bound1810.800000.8349508.295199710.10196411.4980369.800012.00002818.7275005.27133421.863698116.08055424.89444614.500029.1000Total1615.6437506.19020401.547551012.34522318.9422779.800029.100049Descriptives

tylebcmono

NMeanStd. Deviation Std. Error95% Confidence Interval for MinimumMaximumMean

Lower BoundUpper Bound181.625000.2375470.08398551.4264061.8235941.30001.9000283.4350002.3980647.84784393.8201687.8298322.80008.7000Total163.7250002.7228661.68071652.2740875.1759131.30008.7000MeanStd. Deviation Std. ErrorDescriptives

tylebachcauhat

N95% Confidence Interval for MinimumMaximumMean

Lower BoundUpper Bound1850.0875005.76973322.039908745.26388254.91111841.900057.10002861.2475008.50553393.007160465.17669679.39830462.300082.4000Total1661.18750013.44320773.360801954.02412068.35088041.900082.4000NMeanDescriptives

ure

Std. Deviation Std. Error95% Confidence Interval for MinimumMaximumMean

Lower BoundUpper Bound1813.0225001.1015541.389458212.10157813.94342211.520014.8000286.6812502.2005093.77799754.8415788.5209223.12009.1200Total169.8518753.6809006.92022527.89046111.8132893.120014.800050Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu nước ngoài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×