Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

59

PHỤ LỤC

Chương trình điều khiển mơ hình máy khuấy

// KET NOI CHAN

const int trig = 2;// chân trig của HC-SR04const int echo = 3;// chân echo của HC-SR04const int bom1, bơm 2 = 4;// chân rơle bơm 1,2const int khuay = 8;// chân đieu khien bom khuayconst int van = 10;// chân đieu khien van dien tu// KHAI BAO CHAN ARDUINO

void setup()

{

Serial.begin(9600);// giao tiếp Serial với baudrate 9600pinMode(trig, OUTPUT);// Chan Trig cua cb sieu ampinMode(echo, INPUT);// Chan Echo cua cb sieu ampinMode(bom12, OUTPUT);

pinMode(khuay, OUTPUT);

pinMode(van, OUTPUT);// Chan dieu khien relay 1 bom 1,2

// Chan dieu khien quay khuay

// Chan dieu khien dong mo van relay 3pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);// Chan den bao loi}

// CHUONG TRINH CHINH

void loop()

{

/* Gan bien gia tri*/

unsigned long thoigianfx; // bien do thoi gian phat xung

int dosau;// bien luu khoang cach/* In kết quả ra Serial Monitor */

Serial.print(dosau);

Serial.println("cm");60

delay(200);

/* Phát xung từ chân trig */

digitalWrite(trig,0);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trig,1);

delayMicroseconds(5);

digitalWrite(trig,0);

/* Tính tốn thời gian */

// Đo độ rộng xung HIGH ở chân echo.

thoigianfx = pulseIn(echo,HIGH);

// Tính khoảng cách đến vật.

dosau = int(thoigianfx /2/29.412);

/* Dieu khien qua trinh bom nguyen lieu*/

if (dosau <= 50)

{

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(10, LOW);

}

else if (distance < 30 and distance > 10 )

{

digitalWrite (8,HIGH);

digitalWrite (4,LOW);

digitalWrite (6,LOW);

digitalWrite (10,LOW);61

delay (20000);

digitalWrite (8,LOW);

digitalWrite (4,LOW);

digitalWrite (6,LOW);digitalWrite (10,HIGH);

digitalWrite (8,LOW);

digitalWrite (4,LOW);

digitalWrite (6,LOW);

}Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×