Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

1 Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khái quát chung về Thuế GTGT và Thuế TTĐB

trị gia tăng đầu vào chỉ đươc khấu trừ và chuyển khấu trừ vào các kỳ tiếp theo cho đến

hết và không được xét hoàn.

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các dự án đầu tư sau:

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng

ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và

phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian

đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hồn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử

dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp cơ sở kinh doanh khơng được hồn thuế

giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo

pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo . Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế

của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được

hồn thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm

quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm tốn thì cơ quan thuế có thể sử dụng kết quả thanh tra,

kiểm tra, kiểm toán để quyết định việc hoàn thuế giá trị gia tăng và phải chịu trách

nhiệm về quyết định của mình.

Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo

phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp cơ sở kinh doanh không được

hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án

đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo và dự án đầu tư xây dựng nhà để bán

hoặc cho th mà khơng hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong

giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và

phải kết chuyển thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai

thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế giá trị

gia tăng được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế giá trị gia tăng phải nộp

của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được

khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hồn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu

tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mà chưa

được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế giá trị gia tăng đầu

vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo

phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại

địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở

chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh,

chưa đăng ký thuế thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào bù trừ với số thuế giá trị gia tăng

phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính, sau khi bù trừ nếu số thuế

giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư còn lại từ 300 triệu

đồng trở lên thì được hồn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư, trừ trường hợp cơ sở

kinh doanh khơng được hồn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa

được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo. Cơ sở kinh

doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng đối với dự án đầu tư.GVHD: Th.S Lê Huỳnh Phương Chinh35Khái quát chung về Thuế GTGT và Thuế TTĐB

Sau khi bù trừ nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới chưa

được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế giá trị gia tăng đầu

vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án

hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành

phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều

dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy

định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế tốn, có

tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý

dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương

nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất

các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu

tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số

thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành

lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế.

Dự án đầu tư được hoàn thuế giá trị gia tăng nêu trên là dự án đầu tư theo quy

định của pháp luật về đầu tư.

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số

thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối

với các trường hợp:

Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh khơng góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký

theo quy định của pháp luật. Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày

01/7/2016 của cơ sở kinh doanh nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ khơng góp đủ số

vốn điều lệ như đăng ký theo quy định của pháp luật thì khơng được hồn thuế.

Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư là dự án đầu tư của

cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh

chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa

được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có

điều kiện; chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh

doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện

để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà khơng cần phải có xác nhận, chấp thuận

dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

khơng bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động là dự án đầu

tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng trong q

trình hoạt động cơ sở kinh doanh bị thu hồi giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư

kinh doanh có điều kiện; bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành,

nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; bị thu hồi văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm

quyền về đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc trong

q trình hoạt động cơ sở kinh doanh không đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư

kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời điểm khơng hồn

thuế giá trị gia tăng được tính từ thời điểm cơ sở kinh doanh bị thu hồi một trong các

loại giấy tờ nêu trên hoặc từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phátGVHD: Th.S Lê Huỳnh Phương Chinh36Khái quát chung về Thuế GTGT và Thuế TTĐB

hiện cơ sở kinh doanh không đáp ứng được các điều kiện về đầu tư kinh doanh có

điều kiện.

Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng

7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài ngun,

khống sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo

dự án đầu tư.

Việc xác định tài nguyên, khoáng sản; trị giá tài nguyên, khoáng sản và thời

điểm xác định trị giá tài ngun, khống sản và chi phí năng lượng thực hiện theo quy

định tại khoản 11, điều 3 Nghị định 100/NĐ-CP và khoản 23, điều 4 Thông tư 130/TTBTC.

Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối

với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia

tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hồn thuế giá trị gia

tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa

được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo;

trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội

địa nếu sau khi bù trừ với số thuế phải nộp, số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được

khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh

doanh được hồn thuế.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế giá trị gia tăng đầu vào sử dụng

cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp khơng hạch tốn

riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của

hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế

giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hồn thuế liền trước đến kỳ đề nghị

hoàn thuế hiện tại.

Cơ sở kinh doanh khơng được hồn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập

khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn

hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn.

Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế

sản xuất hàng hóa xuất khẩu khơng bị xử lý đối với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái

phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế, gian lận thương mại trong thời

gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định

của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được

hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập,

hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng

nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh

doanh nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị

gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều

chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hồn. Việc kê khai,

tính nộp thuế trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư, bán tài sản của dự án đầu

tư hoặc chuyển đổi mục đích sản xuất, kinh doanh của dự án đầu tư thực hiện theo

hướng dẫn của Bộ Tài chính.GVHD: Th.S Lê Huỳnh Phương Chinh37Khái quát chung về Thuế GTGT và Thuế TTĐB

Trường hợp cơ sở kinh doanh sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định của

pháp luật về giải thể, phá sản thì đối với số thuế giá trị gia tăng đã được hoàn thực hiện

theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế; đối với số thuế giá trị

gia tăng chưa được hồn thì khơng được giải quyết hồn thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế giá

trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính thì phải nộp lại số thuế đã được hồn

vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế giá trị gia tăng

thì khơng phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng của tài sản bán

ra.

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các chương trình; dự án sử dụng nguồn vốn

hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) khơng hồn lại hoặc viện trợ khơng hoàn lại, viện

trợ nhân đạo được quy định như sau:

Chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước

ngồi chỉ định việc quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính

thức (ODA) khơng hồn lại được hồn số thuế giá trị gia tăng đã trả cho hàng hóa, dịch

vụ mua tại Việt Nam để phục vụ cho chương trình, dự án;

Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ khơng hồn lại, tiền viện trợ nhân

đạo của tổ chức, cá nhân nước ngồi để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương

trình, dự án viện trợ khơng hồn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hồn số

thuế giá trị gia tăng đã trả cho hàng hóa, dịch vụ đó.

Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp

luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được

hồn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ

thanh tốn ghi giá thanh tốn đã có thuế giá trị gia tăng.

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc

giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngồi cấp được hồn thuế đối với

hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh. (Điều này được hướng dẫn

cụ thể bởi Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2014 quy định về hoàn thuế

giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngồi, người Việt Nam ở nước ngồi

mang theo khi xuất cảnh).

Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan có thẩm

quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều

ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

5.2 Điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT

Căn cứ Điều 19 Thông tư số 16/VBHN-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2015

Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng theo

hướng dẫn tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo

phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy

phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm

quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ

kế toán theo quy định của pháp luật về kế tốn; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo

mã số thuế của cơ sở kinh doanh.GVHD: Th.S Lê Huỳnh Phương Chinh38Khái quát chung về Thuế GTGT và Thuế TTĐB

Các trường hợp cơ sở kinh doanh đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên Tờ khai thuế

giá trị gia tăng thì khơng được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số

thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau.

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và

các văn bản hướng dẫn thi hành.

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

1. Khái quát chung

1.1 Khái niệm

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu , thu trên một số hàng hóa , dịch vụ

thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm số

27/2008/QH12 nhằm mục tiêu điều tiết thu nhập, hướng dẫn tiêu dùng. Thuế được cấu

thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hóa, sử

dụng dịch vụ.

1.2 Vai trò

Thơng qua việc thu thuế tiêu thụ đặc biệt để nhằm ổn định và tạo nguồn thu cho

ngân sách nhà nước

Thuế tiêu thụ đặc biệt là công cụ để nhà nước điều tiết thu nhập của người tiêu

dùng một cách hợp lý , góp phần thực hiện công bằng xã hội: những người tiêu dùng

nhiều các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì nộp thuế nhiều hơn người

tiêu dùng ít hoặc không phải nộp thuế nếu không tiêu dùng các hàng hóa, dịch vụ đó.

Thuế tiêu thụ đặc biệt là cũng là công cụ rất quan trọng để nhà nước thực hiện

chức năng hướng dẩn sản xuất và điều tiết tiêu dùng xã hội.

1.3 Đặc điểm

Thuế tiêu thụ đặc biệt có đối tượng chịu thuế hẹp , chỉ tập trung điều tiết một số mặt

hàng và dịch vụ nhất định được coi là cao cấp và không thiết yếu, không được Nhà

nước khuyến khích tiêu dùng như thuốc hút, rượu, bia, xăng dầu. Danh mục đối tượng

chịu thuế tiêu thụ đặc biệt có sự khác nhau tùy theo quan điểm của mỗi quốc gia. Mỗi

nhà nước sẽ đề ra những chủ trương, chính sách khác nhau trong việc hướng dẫn sản

xuất, tiêu dùng và trong lĩnh vực điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư ở từng giai

đoạn phát triển kinh tế, xã hội và phong tục tập quán của mỗi nước.

Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt cao vì thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế

suất cố định hoặc thuế suất tỉ lệ và thường cao hơn so với thuế suất của các loại thuế

gián thu khác nhằm hướng dẫn tiêu dùng hợp lý, điều tiết thu nhập của những đối tượng

có sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ đặc biệt, từ đó tăng nguồn thu cho ngân sách nhà

nước.

Thuế tiêu thụ đặc biệt thường chỉ được thu một lần ở khâu sản xuất hoặc nhập khẩu.

Điều này có nghĩa cùng một mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, khi luân chuyển qua

khâu lưu thông sẽ không bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt.

2. Người nộp thuế

Điều 4 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và

kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.GVHD: Th.S Lê Huỳnh Phương Chinh39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×