Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.9: Khả năng sinh lời của các khoán vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Lâm Thao trong giai đoạn 2015 – 2017

Bảng 2.9: Khả năng sinh lời của các khoán vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Lâm Thao trong giai đoạn 2015 – 2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.3. Đánh giáthực trạng hoạt động cho vay trung và giài hạn tại ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Lâm Thao

2.3.1. Kết quả đạt được

Một là, quy trình cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Lâm Thao đưc xây dựng tương đối chặt

chẽ.

Hai là, các sản phẩm cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh khá đa dạng và

phù hợp với nhu cầu của nhiều khách hàng.

Ba là, doanh số cho vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Lâm Thao

trong giai đoạn 2015 – 2017 có sự gia tăng qua các năm.

Bốn là, tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh được giữa vững ở mức 4%/năm, lợi nhuận

từ hoạt động cho vay trung và dài hạn của chi nhánh chiếm tỷ trọng cao trong tổng

lợi nhuận của giai đoạn 2015 – 2017.

2.3.2. Hạn chế

Nhìn chung, hoạt động cho vay trung và dài hạn tại NH No&PTNT VN, chi

nhánh Lâm Thao đã đạt được những kết quả khả quan. Doanh số cho vay tăng dần

theo các năm, các chỉ số tài chính cũng đang dần đạt chuẩn. Tuy nhiên, vẫn còn tồn

tại một số hạn chế nhất định, do những nguyên nhân khác nhau dẫn đến chất lượng

cho vay vẫn chưa được như mong muốn của Ban lãnh đạo chi nhánh. Những hạn

chế đó là:

- Cơng tác nâng cao chất lượng tín dụng được đặt lên hàng đầu

- Cơ cấu vay vốn chưa hợp lý

- Quy trình cho vay còn chưa chặt chẽ, đầy đủ

- Trình độ của cán bộ tín dụng còn hạn chế, cơng tác thẩm định tín dụng của

chi nhánh chưa đạt hiệu quả cao.

17- Lượng khách hàng mới trong giai đoạn tuy có chiều hướng tăng nhưng

chưa nhiều, do vậy ngân hàng cần chú trọng hơn đến hoạt động marketing.

2.3.3. Nguyên nhân

a, Từ phía các doanh nghiệp

Hạn chế về vốn

Hạn chế về năng lực quản lý

Số liệu tài chính của doanh nghiệp khơng trung thực

b, Từ phía chi nhánh

Năng lực chun mơn của cán bộ tín dụng còn hạn chế

Cơng tác thẩm định chưa được coi trọng

Việc quản lý, đôn đốc thu hồi nợ chưa được chặt chẽ

Chưa sửdụng tốt chiến lược Marketing ngân hang

c, Các nhân tố khách quan khác

Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường ngân hang

Môi trường pháp lý không thuận lợi

Hệ thống văn bản ban hành liên quan đến hoạt động ngân hàng chưa đồng bộ

và chưa phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế

Qua đó, có thể thấy hoạt động của chi nhánh Lâm Thaonói riêng và của các

Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung còn gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng

lớn đến kết quả kinh doanh18Chương 3:

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN

TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN,

CHI NHÁNH LÂM THAO

3.1. Phương hướng phát triển và mục tiêu của hoạt động cho vay trung và dài

hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Lâm Thao

trong giai đoạn tới

3.1.1. Mục tiêu phát triển

Tổng doanh số cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh đến năm 2020 đạt hơn

2.200 tỷ đồng/năm.

Hoạt động huy động vốn tạo lập trung và dài hạn tại chi nhánh đạt hơn 2.500

tỷ đồng/năm.

Đa dạng hoá và phát triển danh mục sản phẩm nâng số lượng sản phẩm cho

vay trung và dài hạn với số lượng lớn hơn 8 sản phẩm (hiện tại).

Tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức 3,5% - 4%/năm để đảm bảo chất

lượng cho hoạt động tín dụng.

3.1.2. Phương hướng phát triển của hoạt động cho vay trung và dài hạn

Thứ nhất, đẩy mạnh việc khai thác và phát triển tối đa lợi ích kinh tế từ các

sản phẩm cho vay trung và dài hạn.

Thứ hai, tiếp tục phát triển hệ thống giám sát và kiểm tra thông tin cho vay.

Thứ ba, nâng cao công tác huy động vốn trung và dài hạn hơn nữa.

Thứ tư, nâng cao năng lực và thái độ của cán bộ công nhân viên.193.2. Một số các giải pháp phát triển hoạt động cho vay trung và dài hạn tại

ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nơng thơn Việt Nam, chi nhánh Lâm

Thao

3.2.1. Nhóm giải pháp đa dạng hố các hình thức huy động vốn trung và dài hạn

3.2.1.1. Tăng cường huy động vốn trung và dài hạn

3.2.1.2. Thực hiện tốt chiến lược khách hàng, tích cực tìm kiếm, khai thác khách

hàng để mở rộng tín dụng

3.2.1.3. Phát triển các trung tâm dịch vụ và tư vấn đầu tư

3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn

3.2.2.1. Hồn thiện chính sách cho vay

3.2.2.2. Đơn giản hoá các thủ tục cho vay trung và dài hạn

3.2.2.3. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư

3.2.2.4. Nâng cao trình độ của cán bộ và sử dụng cán bộ một cách hợp lý

a. Đối với cán bộ hoạch định chính sách

b. Đối với cán bộ quản lý điều hành hoạt động cho vay

3.2.3. Nhóm giải pháp khác

3.2.3.1. Nâng cao chất lượng thông tin

3.2.3.2. Luôn dự báo các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động cho vay trung và dài hạn

3.2.3.3. Nâng cao cơng tác kiểm tra, kiểm sốt

3.2.3.4. Ngăn ngừa và giải quyết dứt điểm nợ quá hạn20C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ1. Kết luận

Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng và vay vốn trung và dài hạn trên địa

bàn huyện Lâm Thao của người dân đang ngày càng gia tăng bởi đặc điểm cuẩ

huyện là có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp nông thôn và tiểu thủ công nghiệp.

Được thành lập từ lâu đời và là một tỏng bốn ngân hàng trụ cột của nền kinh tế, với

lợi thế là một ngân hàng Nhà nước, có mạng lưới rộng khắp, sản phẩm vay đa

dạng, các nội dung vay vốn đều hướng trọng tâm tới phát triển nông nghiệp, nông

thôn, trong nhiều năm trở lại đây Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nơng thơn

Việt Nam nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thơn chi nhánh

Lâm Thao nỏi riêng ln đóng góp vài trò to lớn của mình với q trình sản xuất

kinh doanh, phát triển kinh tế, hạ tầng nông nghiệp nông thơn bằng nhiều sản phẩm

tiện ích trong đó phải kể tới các sản phẩm cho vay trung và dài hạn. Với sự tin

tưởng và hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân và khách hàng trên địa bàn

huyện, trong năm qua hoạt động cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh đã gặt hái

được nhiều thành công như: Doanh số cho vay có sự gia tăng đồng đều hàng năm,

các loại sản phẩm thì đa dạng và phong phú, tỷ lệ nợ quá hạn được duy trì ở mức

4% và lợi nhuận từ hoạt động cho vay trung và dài hạn luôn chiếm tỷ trọng cao

trong tổng doanh thu trước thuế của chi nhánh. Tuy nhiên bên cạnh những thành

cơng gặt hái được thì hoạt động cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh còn gặp

nhiều hạn chế như: Nguồn vốn tạo lập cho vay trung và dài hạn còn khiêm tốn, cơ

cấu cho vay các sản phẩm trung và dài hạn còn chưa đồng đều, khả năng thu nợ có

phần sụt giảm, tỷ lệ nợ quá hạn có xu hướng tăng và sự hài lòng của khách hàng

còn chưa cao. Chính vì vậy em để hồn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động cho

vay trung và dài hạn của mình, thì Agribank chi nhánh Lâm Thao cần phải có21những biện pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại để phát triển hơn nữa sản

phẩm cho vay trung và dài hạn của mình..

Qua quá trình nghiên cứu đề tài: “Hoạt động cho vay trung và dài hạn tại

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thơn Việt Nam, chi nhánh Lâm Thao”,

bài khóa luận đã đạt được một số kết quả cơ bản sau đây:

- Về lý luận:Bài khóa luận đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về hoạt

động cho vay trung và dài hạn của các ngân hàng thương mại..

- Về thực trạng: Khóa luận đã nghiên cứu và đưa ra những đánh giá về thực

trạng của hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát

triển Nơng thơn Việt Nam, chi nhánh Lâm, từ đó thấy được các ưu nhược điểm của

hoạt động này. Trên cơ sở đó, khóa luận tìm đã tìm ra những nguyên nhân dẫn đến

những tồn tại trong hoạt động cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh, làm cơ sở đề

ra các giải pháp đối với Agribank chi nhánh Lâm Thao

- Về giải pháp: Khóa luận đã đưa ra hệ thống các giải pháp hoàn thiện và

nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Agribank, chi nhánh

Lâm Thao. Các giải pháp này thực sự cần thiết và có tính thực tiễn cao. Tuy nhiên,

để áp dụng tốt các giải pháp này để mang lại hiệu quả tốt nhất thì đòi hỏi chi nhánh,

Hội sở chính và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

cần phải phối hợp cùng nhau thực hiện, giải quyết và hỗ trợ nhau hơn nữa.

Tuy nhiên trong khn khổ có hạn, khóa luận chỉ khảo sát tổng quan và đưa

ra những giải pháp sơ lược cho vấn đề được nghiên cứu. Những nghiên cứu trên

đây tuy sơ sài song cũng rất hy vọng làm cho bức tranh hoạt động cho vay trung và

dài hạn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lâm Thao sáng sủa thêm phần nào, góp

phần nhỏ bé vào sự nghiệp phát triển chung toàn hệ thống ngân hàng.

Hy vọng rằng trong thời gian tới, trên cơ sở vận dụng đường lối chính sách của

Đảng và Nhà nước cùng với các kinh nghiệm rút ra từ hoạt động thực tiễn, Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu trong hoạt

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.9: Khả năng sinh lời của các khoán vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Lâm Thao trong giai đoạn 2015 – 2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×