Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.6: Doanh số cho vay đối với các sản phẩm cho vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Lâm Thao giai đoạn 2015 – 2017

Bảng 2.6: Doanh số cho vay đối với các sản phẩm cho vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Lâm Thao giai đoạn 2015 – 2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cho vay theo chỉ

7định của Chính Phủ

Cho vay theo nghị55,613,9552,733,1347,082,38(2,88)94,82(5,65)89,2992,01154,29

1.408,6710,95

100165,94

1.684,219,86

.100150,35

1.978,357,6

10011,65

275,54107,55

119,56(15,59)

294,1490,61

117,4698,71

118,51định số

8

941/2010/NĐ-CP

Tổng(Nguồn: Phòng Quản lý tín dụng, Agribank chi nhánh Lâm Thao, 2018)70Bảng 2.6 cho thấy doanh số cho vay đối của các sản phẩm cho vay trung và

dài hạn tại chi nhánh có sự gia tăng đồng đều hàng năm. Cụ thể, tổng doanh số cho

vay trung và dài hạn năm 2016 tăng 275,54 tỷ đồng so với năm 2015, tương đương

với tỷ lệ tăng 19,56%. Doanh số cho vay trung và dài hạn năm 2017 tăng 294,14 tỷ

đồng so với năm 2016, tương đương với tỷ lệ tăng 17,46%. Tốc độ phát triển bình

quân của doanh số cho vay trung và dài hạn đối với các sản phẩm cho vay trong

giai đoạn 2015 – 2017 đạt 118,51%. Trong đó:

Doanh số cho vay từng lần trung và dài hạn có sự gia tăng không ngừng

trong cả giai đoạn.

Doanh số cho vay từng lần trung và dài hạn năm 2016 tăng 43,69 tỷ đồng,

tương đương với tỷ lệ tăng 18,43%. Doanh số cho vay từng lần trung và dài hạn

năm 2017 tăng 70,54 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng 25,12%. Tốc độ phát

triển bình quân của doanh số cho vay từng lần trung và dài hạn trong giai đoạn này

đạt 121,73%.

Doanh số cho vay theo dự án đầu tư trong thời gian này cũng gia tăng đồng

đều hàng năm.

Năm 2016, doanh số cho vay theo dự án đầu tư tăng 22,63tỷ đồng so với

năm 2015 tương đương với tỷ lệ tăng 18,11%. Năm 2017, doanh số cho vay theo

dự án đầu tư tăng 64,71 tỷ đồng so với năm 2016, tương đương với tỷ lệ tăng

43,85%. Tốc độ phát triển bình quân của doanh số cho vay theo dự án đầu tư trong

cả giải đoạn này đạt 130,35%.

Doanh số cho vay hợp vốn có sự tăng giảm thất thường.

Năm 2016 doanh số cho vay hợp vốn tăng 71,21 tỷ đồng, tương đương với tỷ

lệ tăng 42,32% so với năm 2015. Năm 2017 doanh số cho vay hợp vốn giảm 28,39

tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ giảm 11,85% so với năm 2016. Tốc độ phát triển

bình quân của doanh số cho vay hợp vốn trong cả giai đoạn đạt 112,01%.

Doanh số cho vay xây dựng mới, cải tạo sửa chữa, mua nhà ở và kinh doanh

bất động sản có sự tăng trưởng đều đặn hàng năm.

71Doanh số cho vay xây dựng mới, cải tạo sửa chữa, mua nhà ở và kinh doanh

bất động sản năm 2016 tăng 70,58 tỷ đồng so với năm 2015 tương đương tăng

18,72%. Doanh số cho vay xây dựng mới, cải thao sửa chữa, mua nhà ở và kinh

doanh bất động sản năm 2017 tăng 155,09 tỷ đồng so với năm 2016, tương đương

tăng 34,66%. Tốc độ phát triển bình quân của doanh số cho vay xây dựng mới, cải

tạo sửa chữa, mua nhà ở và kinh doanh bất động sản trong cả giai đoạn

đạt126,44%.

Doanh số cho vay dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cũng có sự gia tăng mạnh

mẽ về quy mơ vốn vào cuối giai đoạn.

So với năm 2015, doanh số cho vay dự án xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2016

tăng 62,07 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng 30,73%. So với năm 2016, doanh số

cho vay dự án xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2017 tăng 58,82 tỷ đồng tương đương

với tỷ lệ tăng 22,28%. Tốc độ phát triển bình quân của doanh số cho vay dự án xây

dựng cơ sở hạ tầng trong cả giai đoạn đạt 126,43%.

Doanh số cho vay mua ô tô tải nhỏ thay thế công nông phục vụ nông nghiệp,

nông thôn có sự sụt giảm.

So với năm 2015, doanh số cho vay mua ô tô tảinhỏ thay thế công nông phục

vụ nông nghiệp, nông thôn giảm 3,41 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ giảm 3,81%

vào năm 2016. Sang đến năm 2017, doanh số cho vay mua ô tô tả nhỏ thay thế

công nông phục vụ nông nghiệp, nông thôn giảm 5,39 tỷ đồng so với năm 2016,

tương đương giảm 6,26%. Tốc độ phát triển bình quân của doanh số cho vay mua ô

tô tải nhỏ thay thế công nông phục vụ nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015 –

2017 đạt 94,96%.

Về doanh số cho vay theo chỉ định của Chính Phủ cũng xảy ra sự suy giảm

hàng năm.

Năm 2016, doanh số cho vay theo chỉ định của Chính Phủ giảm hàng năm

giảm 2,88 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ giảm 5,18% so với năm 2015. Năm 2017,

doanh số cho vay theo chỉ định của Chính Phủ giảm 5,65 tỷ đồng tương đương với

72tỷ lệ giảm 10,71% so với năm 2016. Tốc độ phát triển bình quân của doanh số cho

vay theo chỉ định của Chính Phủ trong giai đoạn 2015 – 2017 đạt 92,01%.

Các khoản vay theo nghị định số 41/2010/NĐ-CP có doanh số biến động

theo chiều hướng khơng rõ ràng.

Các khoản vay theo nghị định số 41/2010/NĐ-CP năm 2016 có doanh số

tăng 11,65 tỷ đồng so với năm 2015, tương đương tăng 7,55%. Các khoản vay theo

nghị định số 41/2010/NĐ-CP năm 2017 có doanh số giảm 15,59 tỷ đồng so với

năm 2016, tương đương với tỷ lệ giảm 9,39%. Tốc độ phát triển bình quân của

doanh số các khoản cho vay này trong giai đoạn 2015 – 2017 đạt 98,71%.

Như vậy có thể thấy, trong giai đoạn này doanh số cho vay trung và dài hạn

của các sản phẩm vay tại Agribank chi nhánh Lâm Thao có sự phân bổ không đồng

đều về quy mô vốn cho vay, hầu như mới chỉ tập trung vào các sản phẩm như: Cho

vay từng lần, cho vay xây dựng dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và cho vay xây dựng

mới, cải tạo sửa chữa, mua nhà ở, kinh doanh bất động sản. Còn các sản phẩm khác

mặc dù có doanh số cho vay gia tăng tuy nhiện mức độ gia tăng còn tương đối thấp

hoặc một số sản phẩm có sự tụt giảm về doanh số cho vay qua các năm. Ngun

nhân:

Có đặc điểm là một huyện có nơng nghiệp phát triển, đời sống và kinh tế

phục thuộc vào nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nên nhu cầu sử dựng của

người dân đối với các sản phẩm cho vay từng lần, cho vay xây dựng dự án xây

dựng cơ sở hạ tầng và cho vay xây dựng mới, cải tạo sửa chữa, mua nhà ở, kinh

doanh bất động sản ngày càng tăng, đặc biệt là khi đời sống của người dân ngày

càng được nâng cao khiến cho quá trình cơng nghiệp hố - hiện đại hố cơ sở hạ

tầng đang ngày càng được đẩy mạnh, ngoài ra việc áp dụng khoa học kĩ thuật, tiến

hành cải tạo, đổi mới cơ sở vật chất trong hoạt động nông nghiệp và tiểu thủ công

nghiệp ngày càng được người dân chú trọng.

Mức lãi suất của các khoản cho vay theo chỉ định của Chính Phủ còn chưa

thực sự phù hợp với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lâm Thao, các thủ tục

73của khoản vay này còn khá là rườm rà với nhiều công đoạn và giấy tờ tương đối

phức tạp chính vì vậy mà chưa thực sự thu hút được các khách hàng. Ngoài ra trên

địa bàn huyện hầu là hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới được thành lập, một số

doanh nghiệp còn khơng phù hợp với các tiêu chí, điều kiện vay của các khoản vay

tại chi nhánh.

Các sản phẩm cho vay hợp vốn và sản phẩm cho vay theo Nghị định 41 có

sự gia tăng mạnh mẽ vào những năm đầu tuy nhiên đến cuối giai đoạn có sự sụt

giảm do trên địa bàn có một số các hợp tác xã bị giải thể hoặc một số hợp tác khi

vay vốn nhưng khi sử dụng vốn vay lại sai mục đích, sử dụng vốn kinh doanh thiếu

hiệu quả khiến cho một số khoản vay trở thành nợ xấu, nợ khó đòi chính vì thế đến

năm 2017 chi nhánh đã thắt chặt hoạt động cho vay này hơn để đảm bảo công tác

thu nợ và chất lượng cho vay, khiến cho doanh số cho vay các sản phẩm này tụt

giảm.

Doanh số cho vay các dự án đầu tư mặc dù tăng tuy nhiên không đáng kể

nhiều, nguyên nhân là do các dự án cho vay hầu như có quy mơ nhỏ và chi nhánh

còn chưa chủ động trong việc tiếp cận, tìm kiếm và thu hút các dự án đầu tư tiến

hành vay vốn.

Sản phẩm cho vay mua ô tô tải thay thế công nông chưa thực sự thu hút

khách hàng về điều kiện cho vay và lãi suất so với một số ngân hàng cạnh tranh

khách thực hiện sản phẩm cho vay phương tiện vận tải, chính vì thế doanh số cho

vay của sản phẩm này có sự suy giảm hàng năm.

Bên cạnh đó có thể thấy, trong những năm qua, cơ cấu cho vay trung và dài

hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tương đối đa

dạng về cá sản phẩm vay, điều đó đã cho thấy với uy tín phát triển lâu năm,

Agribank đã chú trọng tới việc nghiên cứu phát triển đồng đều sản phẩm phục vụ

khách hàng. Tính đến hết ngày 31/12/2017, cơ cấu cho vay trung và dài hạn của các

sản phẩm tại chi nhánh Lâm Thao sẽ được phản ánh như sau

74700

600

500

400

300

200

100

0o

Chg

ừn

t

y

vao

Chn

lầeo

th

y

vadựánu

đầ

o

Chyh

vao

Chn

vố

p

,

XD

y

vah

kindoh

anSo

ChyX

vaDHT

CS

o

Ch

o

Chym

vauao

he

t

y

vao

ot

chnh

địo

Chh

ín

cheo

th

y

va

ph0

/2

411CP

ĐN

0/Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017Sản phẩm cho vay từng lần: Chiếm 17,76% tổng vốn cho vay trung và dài

hạn.

Sản phẩm cho vay theo dự án đầu tư: Chiếm 10,73% tổng vốn cho vay trung

và dài hạn.

Sản phẩm cho vay hợp vốn: Chiếm 10,67% tổng vốn cho vay trưng và dài

hạn.

Sản phẩm cho vay xây dựng mới, cải tạo sửa chữa, mua nhà ở và kinh doanh

bất động sản: Chiếm 30,46% tổng vốn cho vay trung và dài hạn.

Sản phẩm cho vay dự án xây dựng cơ sở hạ tâng: Chiếm 16,32% tổng vốn

cho vay trung và dài hạn.

Sản phẩm cho vay mua ô tô tải nhỏ thay thế công nông trong sản xuất nông

nghiệp, nông thôn: Chiếm 4,08% tổng vốn cho vay trung và dài hạn.

Sản phẩm cho vay theo chỉ định của Chính Phủ: Chiếm 2,38% tổng vốn cho

vay trung và dài hạn.

Sản phẩm cho vay theo nghị định số 41/2010/NĐ-CP: Chiếm 2,38% trong

tổng số vốn vay trung và dài hạn.

75Mặc dù có cơ cấu phẩn bổ vốn cho vay trung và dài hạn tương đối đa dạng

cho các sản phẩm vay nhưng cơ cấu phân bổ này còn chưa thực sự đồng đều, và

mới chỉ tập trung và một số sản phẩm nhất định. Nguyên nhân:

Chi nhánh chưa chú trọng tới việc khai thác đồng đều các sản phẩm cho vay

trung và dài hạn, cán bộ cơng nhân viên thường muốn hồn thành chỉ tiêu tín dụng

đề ra hàng năm của bản thân mà chỉ tập trung vào giới thiệu một số sản phẩm

truyên thống hoặc một số sản phẩm với giá trị cho vay tương đối lớn.

Một số sản phẩm vay thủ tục và quy trình còn rườm rà, mất thời gian nên

một số các khách hàng vẫn còn tỏ ra e ngại trong việc lựa chọn sử dụng tại chi

nhánh.

Các chính sách quảng bá cho các sản phẩm còn chưa đồng đều và thường

xuyên, các chính sách bị lệ thuộc vào sự chỉ huy triển khai của Agribank Việt Nam.

Do cán bộ, nhân viên tại chi nhánh còn thiếu kinh nghiệm, tuổi đời non trẻ

nên việc chăm sóc, tư vấn và tìm kiếm khách hàng còn hời hợt, gặp nhiều thiếu sót,

thái độ phục vụ chưa tốt nên nhiều khách hàng đã lựa chọn sử dụng dịch vụ của các

ngân hàng cạnh tranh.

2.2.4.2. Doanh số thu nợ của hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Lâm Thao

Bên cạnh doanh số cho vay thì doanh số thu nợ cũng là một chỉ tiêu vô cùng

quan trọng cho thấy khả năng thu nợ của bất kỳ một ngân hàng nào, đồng thời là cơ

sở để xác định dư nợ của các khoản vay. Không giống như vay ngắn hạn, khả năng

thu hồi của các khoản vay ngắn hạn tương đối nhanh thường là trong vòng một

năm, đối với các khoản vay trung và dài hạn thì khả năng thu hồi nợ hàng năm

phục thuộc vào khả năng hoàn trả gốc đều đặn mỗi năm trong quá trình vay hoặc

khả năng trả gốc theo thoả thuận của khách hàng trên hợp đồng tín dụng. Do đó

doanh số thu hồi nợ của các khoản vay hàng năm là doanh số của các các năm76trước nước. Và doanh số thu nợ của hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được thể hiện thông qua bảng sau:77Bảng 2.7: Doanh số thu nợ vay trung và dài hạn đối với các sản phẩm tại Agribank chi nhánh Lâm Thao giai

đoạn 2015 – 2017

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

1

2

3Sản phẩm vay

Cho vay từng lần

Cho vay theo dự án đầu tư

Cho vay hợp vốn

Cho vay xây dựng mới, cảiNăm 2015

DS cho

DS thuTỷ lệNăm 2016

DS cho

DS thuTỷ lệNăm 2017

DS cho

DS thuTỷ lệvay

237,12

124,94

168,27nợ

233,40

117,81

156,09thu

nợ

98,43%

94,29%

92,76%vay

280,81

147,57

239,48nợ

278,51

136,13

218,74thu

nợ

99,18%

92,25%

91,34%vay

351,35

212,28

211,09nợ

350,89

192,47

191,73thu

nợ

99,87%

90,67%

90,83%tạo sửa chữa, mua nhà ở và

4kinh doanh BĐS

Cho vay dự án xây dựng376,94350,9793,11%447,52411,0191,84%602,61543,2590,15%5CSHT

Cho mua vay ô tô tải nhỏ thay201,98186,9992,58%264,05249,5594,51%322,87307,5795,26%thế công nông phục vụ nông

6nghiệp, nông thơn

Cho vay theo chỉ định của89,5287,4297,65%86,1182,9196,28%80,7276,7995,14%7Chính Phủ

Cho vay theo nghị định số55,6154,5098,01%52,7352,3999,35%47,0846,8299,45%8

941/2010/NĐ-CP

Tổng154,29

1.408,67143,47

1.330,6592,99%

94,46%165,94

1.684,21155,87

1.585,1093,93%

94,12%150,35

1.978,35141,65

1.851,1894,21%

93,57%(Nguồn: Phòng Quản lý tín dụng, Agribank chi nhánh Lâm Thao, 2018)78Bảng 2.7 cho thấy tổng doanh số thu hồi nợ và khả năng thu hồi nợ tại chi

nhánh trong giai đoạn 2015 – 2017 đều có sự suy giảm và không thể thu hồi đúng

doanh số đã cho vay. Nguyên nhân của sự suy giảm về khả năng thu hồi doanh số

nợ tại chi nhánh là do::

Việc thẩm định các khoản vay, khách hàng vay trung và dài hạn còn chưa

thực sự chính xác, điều này bắt nguồn chủ yếu từ năng lực của thẩm định viên..

Lãi suất của các khoản vay tiêu dùng này được áp dụng cũng còn cao, vì vậy

tạo ra sức ép trả nợ gốc và lãi cho các khách hàng vay, một số khoản vay đã rơi vào

tình trạng nợ xấu kéo dài.

Cán bộ tín dụng cũng chưa thực sự theo sát khách hàng vay và các khoản vay

trung và dài hạn. Vì vậy khả năng nắm bắt thông tin về năng lực của khách hàng

còn kém. Cơng tác đơn đốc, thu hồi nợ lãi và gốc còn chưa sát sao.

2.2.4.3. Dư nợ cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Lâm Thao

Sau khi thu hồi nợ, phần nợ còn lại sẽ được gọi là dự nợ tín dụng. Dư nợ tín dụng

cho thấy các khoản vay trung và dài hạn của các khách hàng tại chi nhánh còn phải

hồn trả bảo nhiêu để chấm dứt hợp đồng tín dụng. Và dư nợ cho vay trung và dài

hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Lâm

Thao sẽ được phản ánh qua bảng sau:79Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.6: Doanh số cho vay đối với các sản phẩm cho vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Lâm Thao giai đoạn 2015 – 2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×