Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

trung và dài hạn tại chi nhánh quá đó hiểu sâu hơn về những nguyên nhân chính

dẫn đến hiệu quả của hoạt động cho vay trung và dài hạn.

Đồng thời, tham khảo ý kiến đánh giá của các chuyên gia về việc hoạt động

cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh. Từ đó, em có thể đề xuất những giải pháp

thiết thực góp phần hồn thiện hoạt động cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh

Lâm Thao.

Để có cái nhìn tồn diện và đánh giá chất lượng một cách khách quan, đề tài

sử dụng phương pháp điều tra chọn điểm (điều tra bằng phiếu) sự hài lòng của

khách hàng vay vốn trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Lâm Thao trong thời

gian vừa qua. Nội dung điều tra như sau:

+ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nơng thơn Việt Nam: Điều tra sự hài

lòng của các khách hàng vay vốn trung và dài hạn tại chi nhánh về các vấn đề: Thái

độ, quy trình, chính sách,….., trong vay vốn trung và dài hạn của chi nhánh

+ Có 4 mức độ được đánh giá trong bảng điều tra mức độ hài lòng đó là:

Khơng đồng ý, cơ bản đồng ý, đồng ý, hoàn toàn đồng ý.

+ Tổng số phiếu thu được tại cơ quan xúc tiến đầu tư sẽ được định lượng để

tính điểm trung bình tương ứng với mức độ hài lòng từ 1-5 (cấp độ hài lòng = mức

điểm).

Theo Parasuraman, Zeithaml, Berry (1988), các thang đo của biến quan sát

sử dụng thang đo Likert trong đề tài này được đo lường với 1 là “không đồng ý”

đến 5 là “Rất đồng ý”.

Như vậy, với thang đo 4 mức độ thì ý nghĩa của từng giá trị trung bình của

thang đo được thể hiện như sau:

Giá trị khoảng cách = (Maximum – Minimum)/n = (5-1)/5 = 0,8

Để tìm hiểu chi tiết hơn về mức độ hài lòng của các khách hàng sử dụng dịch

vụ cho vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Lâm Thao, đề tài tiến hành phát

phiếu điều tra đối với 50 khách hàng. Các giá trị trung bình thu được được phân

loại với các mức ý nghĩa cụ thể như sau:

6 Giá trị trung bình từ 1,00 đến 1,89 tương đương với mức độ hài lòng khơng

đồng ý.

 Giá trị trung bình từ 1,81 đến 2,60 tương đương với mức độ hài lòng khơng

có ý kiến gì.

 Giá trị trung bình từ 2,61 đến 3,40 tương đương với mức độ hài lòng cơ bản

bản đồng ý.

 Giá trị trung bình từ 3,41 đến 4,20 tương đương với mức độ hài lòng cơ bản

đồng ý.

 Giá trị trung bình từ 4,21 đến 5,00 tương đương với mức độ hài lòng rất

đồng ý.

Nguồn: Parasuraman, Zeithaml, Berry (1988)

+ Từ những kết quả thu được, tập trung tìm hiểu và làm rõ những vấn đề

chưa hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm cho vay trung và dài hạn tại chi

nhánh.

4.2. Phương pháp xử lý và tổng hợp số liệu

Chuyên đề sử dụng các phần mềm chun dụng như: Exel để tính tốn, tổng

hợp đưa ra các bảng biểu, các chỉ tiêu nghiên cứu phù hợp với mục tiêu và nội dung

đã đặt ra của đề tài.

4.3. Phương pháp so sánh

Sử dụng phương pháp so sánh để so sánh các chỉ tiêu, đối tượng nghiên cứu

nhằm biết được:

 Kết quả của việc thực hiện các chỉ tiêu, sự biến động và xu hướng biến động

của vấn đề.

 Tốc độ, nhịp điệu phát triển doanh số, khối lượng khách hàng

 Mức độ tiến tiến hay lạc hậu của từng đơn vị trong quá trình phát triển.7Một số các chỉ tiêu, đối tượng được tiến hành so sánh thông qua phương

pháp thống kê kinh tế bằng số tuyệt đối và số tương đối đó là các chỉ tiêu sau:

 Số lượng nhân lực

 Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh

 Doanh số cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh

 Doanh số thu nợ trung và dài hạn tại chi nhánh

 Dự nợ của vốn vay trung và dài hạn tại chi nhánh

Tất cả các số liệu được tiến hành so sánh đều là các số liệu của chi nhánh

trong giai đoạn 2015 - 2017

4.4. Phương pháp thống kê mô tả

Phương pháp này được vận dụng để mô tả bức tranh tổng quát về hoạt động

cho vay trung và dài hạn.Bằng phương pháp này, chuyên đề mô tả được những

nhân tố tiêu cực và tích cực tác động tới hoạt động cho vay trung và dài hạn, đồng

thời thấy được những nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động cho vay trung

và dài hạn tại chi nhánh.

4.5. Phương pháp thống kê kinh tế

Sử dụng số tương đối, số tuyết đối, số bình quân trên cơ sở điều tra chọn

mẫu, thu thập số liệu, phân tổ điều tra để tổng hợp và hệ thống hóa số liệu. Từ đó

phân tích mức độ, sự biến động và mối quan hệ giữa các đối tượng.

5. Kết cấu khóa luận

Ngồi phần mở đầu, kết luận và danh mục tham khảo, khóa luận gồm 03

chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay trung và dài hạn.

Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng

Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Lâm Thao.8Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân

hàng Nông nghiêp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Lâm Thao.9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×