Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Đời sống văn hóa –xã hội:

b. Đời sống văn hóa –xã hội:

Tải bản đầy đủ - 0trang

còn được nhà nước ban tặng nhà tình thương giúp bà con nơi đây mau

chóng thốt khỏi cảnh cơ cực.Nhà tình nghĩa ở thơn Biăh B, xã Iatul, huyện IaPa, Gia Lai

- Nhà cửa: Có nơi ở nhà dài, có nơi làm nhà nhỏ, nhưng đều chung tập

quán ở nhà sàn, ở trên là nơi sinh hoạt gia đình, ở dưới là nơi chăn nuôi

gia súc, gia cầm hoặc làm kho chứa đồ đạc. Hiện nay đã có nhiều kiểu

thiết kế nhà sàn cực kì đẹp mắt và sang trọng.14Nhà sàn của người dân Jarai tại xã Ia tul

- Hôn nhân và gia đình: Dân tộc Gia Rai theo truyền thống mẫu hệ. Con trai

khi kết hôn sẽ về ở với vợ. Người nhà của con gái sẽ chủ động qua nhà

trai hỏi cưới nếu bên nhà trai đồng ý thì sẽ tiến hành cưới hỏi.Lúc đó bên

nhà gái sẽ giao số tiền và bò tùy theo nhafbeen trai đã thỏa thuận… và

riêng chú rể sẽ được giao bao nhiêu số tiền đó để chi cho bạn của mình

đến thăm dự, số tiền này cũng không nhiều lắm, nhưng mà đó là tấm lòng

của bạn mình. Trước khi chú rể sang nhà cơ dâu thì bên người nhà chú rể

sẽ làm một bữa cơm coi như là tiễn con mình đi lấy vợ.Người phụ nữ

quản lí mọi việc trong gia đình. Con cái trong nhà đều theo họ mẹ.Ngồi

xã hội, đàn ơng đóng vai trò quan trọng hơn, nhưng trong nhà phụ nữ có

ưu thế hơn.

- Ma chay: theo phong tục người Jarai, khi con người chết đi sau một

tháng, người nhà sẽ làm một lễ bỏ mã, họ mang bò hoặc mang lợn ra mộ

và mời bà con dân làng đến đây mổ bò, mổ lợn ăn ngay tại đây. Theo tập

tục ở xã Ia tul thì mỗi khi xây mộ cho người chết phải dựng một cái chòi

15nhỏ ở phía trước mộ để làm lễ bỏ mã. Sau giỗ này, người nhà sẽ coi như

không tới thăm mộ nữa…Một góc nghĩa trang xã Ia tul

3. Tình hình sử dụng và quản lý đất đai trên địa bàn xã Ia tul

Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai của xã còn nhiều bất cập: Việc chưa

thực hiện 13 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai chưa được chặt chẽ, khoa

học và chưa có hệ thống đồng bộ: Do xã là đơn vị trực tiếp quản lý, do tồn tại

của ngành, do cán bộ chuyên trách ở xã chưa được tập huấn để tiếp cận nâng

cao chuyên môn nghiệp vụ mới một cách thường xuyên do nguồn kinh phí

còn hạn hẹp…

a. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất

đai:

Luật đất đai năm 2013, nghị định của Chính phủ đã tác động mạnh mẽ đến

quá trình sử dụng đất và gắn liền với việc thực hiện các chủ trương, chính

sách kinh tế của Đảng và Nhà nước ta trong suốt q trình phát triển nền kinh

tế hàng hóa nhiều thành phần. Vì vậy khi Luật đất đai được ban hành, UBND

huyện Ia Pa nói chung và xã Ia Tul nói riêng đã tuyên truyền, quán triệt

những nội dung chủ yếu, cơ bản của Luật đất đai đến tận cơ sở giúp người

dân hiều và thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi về đất đai theo quy định của

Luật. Hàng năm, dưới sự chỉ đạo của huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban

nhân dân huyện và sự chỉ đạo về chun mơn của phòng Tài ngun & Mơi

trường đã tham gia giúp UBND xã trong công tác quản lý đất đai trên địa

bàn. Bởi vậy, hầu hết các Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Nghị quyết,… đều16được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo và được UBND xã cụ thể hóa và

thực hiện tốt trên thực tế.

b. Việc xác định địa giới hành chính, phối hợp lập và quản lý hồ sơ địa

giới hành chính:

Ranh giới xã Ia Tul được xác định và bàn giao theo Chỉ thị 364/CT ngày 6

tháng 11 năm 1991 địa giới hành chính xã năm 2014 có số diện tích tự nhiên

26742,27ha, đến nay các tuyến ranh giới hành chính vẫn ổn định và khơng có

tranh chấp , song diện tích đất tự nhiên đến kỳ kiểm kê dất năm 2014 bị thay

đổi.

c. Công tác khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạn đất đai; Lâp bản đồ

hành chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử

dụng đất:

Xã Ia Tul được đo đạc và thành lập bản đồ hành chính tỉ lệ 1/2000 vào năm

1998-1999 theo hệ tọa độ HN 72 nhưng khơng đo khép kín ranh giới hành

chính, chỉ đo phần diện tích đấts ản xuất nơng nghiệp và đất chuyên dùng,

đất ở. Diện tích đo đạc được 1.337ha, Trong đó đất sản xuất nơng nghiệp la

1.012ha, đất phi nông nghiệp( đất ở) là 59,00ha.

Năm 2011 đo đạc tiếp phần diện tích nơng nghiệp chưa đo mới phát sinh và

chỉnh lý biến động, tổ chức cho nhân dân tự kê khai, đo dạc vùng đất có khả

năng nong nghiệp và đất lâm nghiệp. Hoàn thành lập bản đồ địa chính xã,

thực hiện việc điều tra lập danh sách tên chủ sử dụng đất, loại đất, diện tích

của tất cả các thửa , thể hiện trong sổ mục khê của xã. Công tác đánh giá

phân hạng đất đai từ trước đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng nào

thực hiện. Chưa đưa ra được bản đồ đánh giá đất, bản đồ phân hạng thích

nghi đất đai. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã được lập theo các kỳ kiểm kê

đất đai.

d. Công tác quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Công tác lập quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đai xã Ia Tul đã được cấp, có

thẩm quyền phê duyệt năm 2009. Nhưng thực tế phương án quy hoạch chưa

được UBND xã áp dụng nhiều. Hàng năm chưa thực hiện việc điều chỉnh và

xây dựng kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo việc giao đất, thu hồi đất theo

đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Công tác không được triển khai đến

từng ngành, địa phương và các đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

e. Công tác giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất:

 Giao đất sản xuất nông nghiệp:

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Đời sống văn hóa –xã hội:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×