Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Chuyển mạch dùng Diode

III. Chuyển mạch dùng Diode

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Diode thường

* Mơ hình tương đương của Dthường bởi DLT* Đặc tuyến V-AAAiDD lt

D Thường1N4007 1N4007VD10kKRK46Dthường

+ Dẫn khi VD > VγVD =tồn tại rd+ Ngắt khi VD <

tồn tại rngược

εε

tồn tại C

irò <<

i 0s

= thuận

txtồn tạid473. Diode Zenner

* Mơ hình tương DZ bởi DLTA

AD

lt1

DZ1N4007VZ10D

KR

lt2ZK+ DZ phân cực thuận: giống D thường

+ DZ phân cực nghịch: Vnghịch > VZ rơi vào chế độ ổn áp song song

48CHƯƠNG 3: MẠCH XÉN

Mạch xén là mạch cắt bỏ 1 phần của tín hiệu ngõ vào mà khơng làm méo dạng phần tín

hiệu còn lại. Mạch chỉnh lưu bán kỳ là 1 dạng mạch xén đơn giản nhất vì chỉ sử dụng 1 diode và

1 điện trở

Có 2 loại mạch xén: xén nối tiếp và song song

Mạch xén nối tiếp là Diode trong mạch mắc nối tiếp với tải, còn mạch xén song song thì

Diode mắc song song với tải

Điều kiện để Diode thường dẫn: VD ≥ Vɤ

Điều kiện để Diode lý tưởng dẫn: VD ≥ 049MẠCH XÉN NỐI TIẾP

Cho mạch như hình vẽ:ĐL K2:

Giả sử IR ~ 0VD + R.IR = Vi

VD = Vi+ Diode dẫn: VD ≥ 0 → Vi ≥ 0 → Vo = Vi

+ Diode không dẫn: VD ≤ 0 → Vi ≤ 0 → Vo = 050MẠCH XÉN NỐI TIẾP51MẠCH XÉN NỐI TIẾP

Cho mạch như hình vẽ:ĐL K2:

Giả sử IR ~ 0VD + R.IR = - Vi

VD = - Vi+ Diode dẫn: VD ≥ 0 → Vi ≤ 0 → Vo = Vi

+ Diode không dẫn: VD ≤ 0 → Vi ≥ 0 → Vo = 052MẠCH XÉN NỐI TIẾP53MẠCH XÉN NỐI TIẾP

Cho mạch như hình vẽ:ĐL K2:

Giả sử IR ~ 0VD + R.IR + VDC = Vi

VD = Vi – VDC+ Diode dẫn: VD ≥ 0 → Vi ≥ VDC → Vo = Vi

+ Diode không dẫn: VD ≤ 0 → Vi ≤ VDC → Vo = VDC54MẠCH XÉN NỐI TIẾP55MẠCH XÉN SONG SONG

Cho mạch như hình vẽ:ĐL K2:

Giả sử IR ~ 0VD + R.IR = Vi

VD = Vi+ Diode dẫn: VD ≥ 0 → Vi ≥ 0 → Vo = 0

+ Diode không dẫn: VD ≤ 0 → Vi ≤ 0 → Vo = Vi56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Chuyển mạch dùng Diode

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×