Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Chuyển mạch dùng TRANSISTOR

II. Chuyển mạch dùng TRANSISTOR

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngun lýEc/RcMiền cắt dòng: dưới điểm B.

Miền khuyếch đại.(đoạn AB).

IbXIcIcbhAIc UcRcic = β .ib ; U c = E c − ic .RCBMiền bão hoà:(Sau điểm A-đường Ox).ib>=ib bãohoà->ic=icbh=const.Điều kiện T bão hồ : ib>=ibbh.OUcbhUcMiền cắt

dòngỞ chế độ khóa :u cầu T thơng ở chế độ bão hồ với dòng điện lớn vì: Để có dòng lớn.

Khả năng chống nhiễu cao.

Ic =Icbh = Ec/Rc41Q trình q độ của khố T

Udkib

ict1E1IboIb1E2IboIbbhTiêu tántắtTrễIcbhico

Uc

Et3t4

ts2ts1t3t4Ec

t2Ucbh42t5Nguyên lýTrong khoảng:

Trong khoảng:0 ≤ t < t1;Udk= E2<0-> T tắt, ib=-ibo;ic=Ico, Uc=Ec.t1 ≤ t ≤ t 3+ Tại t=t1: Udk đột biến dương,E1>0; Ib=Ib1=E1/Rb >Ibbh.-> T bão hoà.

Ic tăng theo quy luật hàm mũ tạo ra sườn trước ts1.

+ Sau t2: tuy ic=Icbh=const nhưng vì ib=Ib1>Ibh nên có hiện tượng tràn điện tích từ E->B tạo nên các điện tích thừa

trong cực B ở phái tiếp giáp cực C.

Quá trình tích luỹ vẫn theo đúng quy luật tăng sườn trước của ic và tiến tới xác lập tại t3.Khi:t-t3, Udk có đột biến âm,Udk =E2<0.

Lẽ ra Ib=-Ibo song do R ngược ở tiếp giáp đầu vào EB của T chưa kịp thiết lập-> Ib vẫn có giá trị rất lớn> Ib2=E2/Rb.

Dòng Ib2 sẽ duy trì trong 1 khoảng thời gian nào đó rồi dần dần giảm về Ibo sau khi R ngược được thiết lập.43Nguyên lý (tiếp)

Ic vẫn duy trì Icbh trong khoảng thời gian t3-t4 tạo ra thời gian trễ ngắt.T trễ = t4-t3: là thời gian để tiêu tán các điện tích thừa đã được tích luỹ trong giai đoạn

trước.

Sau đó Ic giảm . Đến thời điểm t 5 có ic=ico và hình thành độ rộng sườn sau ts2=t5-t4.

Chính các khoảng thời gian ts1, ts2, t trễ tạo nên các quá trình quá độ trong mạch làm chậm

tốc độ của khố. Do đó phải hạn chế chúng.44III. Chuyển mạch dùng Diode

1. Diode lý tưởng

1N4007DA iDiDK_+

VDVDDLT

+ Dẫn khi VD >0VD = 0K đóng (ngắn mạch)rD > 0

+ Ngắt khi VD < 0rD =K hở (hở mạch)iD = 0Diode lý tưởng hoạt động như 1 khóa K452. Diode thường

* Mơ hình tương đương của Dthường bởi DLT* Đặc tuyến V-AAAiDD lt

D Thường1N4007 1N4007VD10kKRK46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Chuyển mạch dùng TRANSISTOR

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×