Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Mạch lọc thụ động

II. Mạch lọc thụ động

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Mạch lọc thụ độngDạng tín hiệu vào và ra của mạch tích phânĐÁP ỨNG TẦN SỐ

Vo ( jω )

H ( jω ) =

= H (ω ).e jϕ (ω )

Vi ( jω )1

1

1

jω C

H ( jω ) =

=

=

.e − jarctg (ωCR )

2

1

1

+

j

ω

CR

(

)

1

+

ω

CR

R+

j ωC+ VẽH(ω)H[dB] = 20lgH[ lần] = − 20 lg 1 + (ωRC )210

→ H = −20dB

RC- Nếu ωRC <<1H[dB] = 0dBω=- Nếu ωRC >>1H[dB] = -20lgωRC100

ω=

→ H = −40dB

RC

31H[dB]

+ H = 0dB

H[ lần] =

1

Vom = Vim0 dB(tín hiệu khơng bị suy giảm-20dB+ H giảm

-40dBVom < Vim(tín hiệu ra bị suy giảm)

1/RC 10/RC 100/RC lgωBộ lọc chỉ cho tần số ω < 1/RC đi qua

Bộ lọc thông thấp

* Tần số cắt: ωC = 1 → H [lan] = 1 ( H (dB) = −3dB )

RC2Tần số cắt là tần số mà tại đó biên độ của hàm truyền suy giảm đi

2lần hoặc giảm 3dB hay tín hiệu ngõ ra giảm ½ cơng suất

322. Mạch lọc thơng cao (bộ lọc thấp) – mạch vi phân (HPF)R.i(t) = Vo(t)i(t)Vi(t)Vo(t)i(t) = C.V’c(t)

Vo(t)=RC.dUc/dt = RC.d(Vi – Vo)/dt- Nếu Vi(t) >> Vo(t)dVi (t )

→ Vo (t ) ≈ RC

(

Mạch

vi

phân)

dt

* Nếu Vi(t) là xung vuông thì điều kiện để có

mạch vi phân là RC << T332. Mạch lọc thông cao (bộ lọc thấp) – mạch vi phân (HPF)Tín hiệu vào, ra trên mạch vi phân RC34ĐÁP ỨNG TẦN SỐVo ( jω )

H ( jω ) =

= H (ω ).e jϕ (ω )

Vi ( jω )

H ( jω ) =R1

R+

j ωC=11

1+

jωCR=1

 1 

1+  ωCR + Vẽ H(ω) 1 



H[dB] = 20lgH[ lần] = − 20 lg 1 + 

 jωRC 

H[dB] = 0dB

- Nếu ωRC >>1

- Nếu ωRC <<1H[dB] = -20lg1/ωRC2.e jϕ2ω=10

→ H = 20dB

RC100

ω=

→ H = 40dB

RC

35H[dB]+ H = 0dB

H[ lần] =

1

Vom = Vim0 dB(tín hiệu khơng bị suy giảm

+ H tăng

1/RCVom < Vim(tín hiệu ra bị suy giảm)

lgωBộ lọc chỉ cho tần số ω > 1/RC đi qua

Bộ lọc thông cao

36MẠCH BIẾN ĐỔI DẠNG XUNG

DÙNG OPAMP

1. Mạch tích phânTa có iR = iC

CiCiR

ViRVi − V−

d

(V− − Vo )

10k

= C100n

.

R

dtMà V- = V+ = 0_

+Vo1

→ V0 (t ) = −

Vi (t ).dt + ARCVi

dVo (t )= −C

R

dt

(Mạch tích phân)

372. Mạch vi phânTa có iR = iCV − − Vo

d (Vi − V− )

= C.

R

dtdVi

→ V0 (t ) = − RC

dt(Mạch vi phân)

38CHƯƠNG 3: CHUYỂN MẠCH ĐIỆN TỬ

I. KHĨA ĐIỆN TỬ

1. Khóa điện tử: là 1 van điện có thể đóng hoặc ngắt 1 dòng điện dưới tác động của t/h điều khiển.

2. Tính chất:

Nội trở khóa:

Khi đóng: Rk = 0

Khi ngắt: Rk = vơ cùng.

3. Tốc độ đóng ngắt: f điều khiển đóng ngắt mà khóa làm việc tin cậy.

Để đảm bảo tin cậy:[Fmax] cho phép < hoặc = 1/2 t/g thiết lập.

4. Ngưỡng điều khiển: Là mức t/h thấp nhất có thể đ/k được khóa 1 cách tin cậy.39II. Chuyển mạch dùng TRANSISTOR

T tắt – Khóa mở:Rkm=Ic = Ico nhỏ: 10-100mAUc=EcT thơng – Khóa đóng:Rkđ =0Ic = Icbh=Ec/Rc; Uc =Ucbh rất nhỏ.40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Mạch lọc thụ động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×