Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Quá trình nạp xả tụ

I. Quá trình nạp xả tụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dòng qua tụ khi tụ nạp

U R (t ) E − U c (t ) E −t / τ

i (t ) =

=

= .e

R

R

R

Khi tụ nạp dòng qua tụ sẽ giảm ẢnhXéthưởng của τ đến quá trình nạp xả của tụ−t −t

τ1 < τ 2 →

<

→ E (1 − e −t / τ1 ) > E (1 − e −t / τ 2 )

τ1 τ 2→ U c (t ) τ 1 > U c (t ) τ 2

* NX: Nếu τ tăng quá trình

nạp của tụ điện xảy ra càng

chậm262. Quá trình xả

* Giả sử t = 0 khi K đóng về vị trí 2 và tụ nạp đầy: Uc(0 ) = E-R.i(t) = Uc(t)i(t)i(t) = c.u’c(t)

du c (t )

− RC.

= U c (t )

dt

uc ( t )

EUc(t)du c (t ) t − 1

=∫

dt

u c (t ) 0 RC→ u c (t ) = E.e− t / RC(PT xả của tụ)27Dòng qua tụ khi tụ xả

− U c (t ) − E −t / τ

i(t ) =

=

.e

R

R Ảnh hưởng thời hằng

−t −t

τ1 < τ 2 →

<

→ Ee −t / τ 1 < Ee −t / τ 2

τ1 τ 2→ U c (t ) τ 1 < U c (t ) τ 2

NX: Khi thời hằng tăng quá

trình xả của tụ diễn ra chậm28II. Mạch lọc thụ động

1. Mạch lọc thông thấp (bộ lọc cao) – mạch tích phân (LPF)RRVi(t)R.i(t) + Vo(t) = Vi(t)

i(t) = C.V’o(t)i(t)CVo(t)→ RC.Vo′ (t ) = Vi (t ) − Vo (t )

- Nếu Vi(t) >> Vo(t)

→ RC.Vo′ (t ) ≈ Vi (t )1

→ Vo (t ) =

Vi (t )dt + ARC( Mạch tích phân)* Nếu Vi(t) là xung vng thì điều kiện để có mạch tích

29

phân là RC >> TII. Mạch lọc thụ độngDạng tín hiệu vào và ra của mạch tích phânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Quá trình nạp xả tụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×