Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MẠCH XÉN 2 MỨC ĐỘC LẬP

MẠCH XÉN 2 MỨC ĐỘC LẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

MẠCH XÉN 2 MỨC ĐỘC LẬP

Với D2:Vậy:61MẠCH XÉN SONG SONG62MẠCH XÉN DÙNG DIODE

THƯỜNG

Mơ hình tương đương của Diode thường

AAD lt

D Thường1N4007 1N4007

10kKRK* Đặc tuyến V-A

63MẠCH XÉN DÙNG DIODE

THƯỜNG

Ví dụ:64Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MẠCH XÉN 2 MỨC ĐỘC LẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×