Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐÁP ỨNG TẦN SỐ

ĐÁP ỨNG TẦN SỐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

H[dB]

+ H = 0dB

H[ lần] =

1

Vom = Vim0 dB(tín hiệu khơng bị suy giảm-20dB+ H giảm

-40dBVom < Vim(tín hiệu ra bị suy giảm)

1/RC 10/RC 100/RC lgωBộ lọc chỉ cho tần số ω < 1/RC đi qua

Bộ lọc thông thấp

* Tần số cắt: ωC = 1 → H [lan] = 1 ( H (dB) = −3dB )

RC2Tần số cắt là tần số mà tại đó biên độ của hàm truyền suy giảm đi

2lần hoặc giảm 3dB hay tín hiệu ngõ ra giảm ½ cơng suất

322. Mạch lọc thơng cao (bộ lọc thấp) – mạch vi phân (HPF)R.i(t) = Vo(t)i(t)Vi(t)Vo(t)i(t) = C.V’c(t)

Vo(t)=RC.dUc/dt = RC.d(Vi – Vo)/dt- Nếu Vi(t) >> Vo(t)dVi (t )

→ Vo (t ) ≈ RC

(

Mạch

vi

phân)

dt

* Nếu Vi(t) là xung vuông thì điều kiện để có

mạch vi phân là RC << T332. Mạch lọc thông cao (bộ lọc thấp) – mạch vi phân (HPF)Tín hiệu vào, ra trên mạch vi phân RC34ĐÁP ỨNG TẦN SỐVo ( jω )

H ( jω ) =

= H (ω ).e jϕ (ω )

Vi ( jω )

H ( jω ) =R1

R+

j ωC=11

1+

jωCR=1

 1 

1+  ωCR + Vẽ H(ω) 1 



H[dB] = 20lgH[ lần] = − 20 lg 1 + 

 jωRC 

H[dB] = 0dB

- Nếu ωRC >>1

- Nếu ωRC <<1H[dB] = -20lg1/ωRC2.e jϕ2ω=10

→ H = 20dB

RC100

ω=

→ H = 40dB

RC

35H[dB]+ H = 0dB

H[ lần] =

1

Vom = Vim0 dB(tín hiệu khơng bị suy giảm

+ H tăng

1/RCVom < Vim(tín hiệu ra bị suy giảm)

lgωBộ lọc chỉ cho tần số ω > 1/RC đi qua

Bộ lọc thông cao

36MẠCH BIẾN ĐỔI DẠNG XUNG

DÙNG OPAMP

1. Mạch tích phânTa có iR = iC

CiCiR

ViRVi − V−

d

(V− − Vo )

10k

= C100n

.

R

dtMà V- = V+ = 0_

+Vo1

→ V0 (t ) = −

Vi (t ).dt + ARCVi

dVo (t )= −C

R

dt

(Mạch tích phân)

372. Mạch vi phânTa có iR = iCV − − Vo

d (Vi − V− )

= C.

R

dtdVi

→ V0 (t ) = − RC

dt(Mạch vi phân)

38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐÁP ỨNG TẦN SỐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×