Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: CÁC MẠCH BIẾN ĐỔI DẠNG SÓNG BẰNG RC, RL, RLC

CHƯƠNG 2: CÁC MẠCH BIẾN ĐỔI DẠNG SÓNG BẰNG RC, RL, RLC

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Quá trình nạp xả tụ

1. Quá trình nạp của tụDo kích thích là hằng số nên Uc.xl(t) = B = const

(1) : B = E

Uc(t) = Uc.qđ(t) + Uc.xl(t) = E + A.e-t/RC

Tại t = 0: Uc(0+) = Uc(0-) = 0

A=–E

Uc(t) = E (1 – e-t/RC)(PT nạp tụ)

25Dòng qua tụ khi tụ nạp

U R (t ) E − U c (t ) E −t / τ

i (t ) =

=

= .e

R

R

R

Khi tụ nạp dòng qua tụ sẽ giảm ẢnhXéthưởng của τ đến quá trình nạp xả của tụ−t −t

τ1 < τ 2 →

<

→ E (1 − e −t / τ1 ) > E (1 − e −t / τ 2 )

τ1 τ 2→ U c (t ) τ 1 > U c (t ) τ 2

* NX: Nếu τ tăng quá trình

nạp của tụ điện xảy ra càng

chậm262. Quá trình xả

* Giả sử t = 0 khi K đóng về vị trí 2 và tụ nạp đầy: Uc(0 ) = E-R.i(t) = Uc(t)i(t)i(t) = c.u’c(t)

du c (t )

− RC.

= U c (t )

dt

uc ( t )

EUc(t)du c (t ) t − 1

=∫

dt

u c (t ) 0 RC→ u c (t ) = E.e− t / RC(PT xả của tụ)27Dòng qua tụ khi tụ xả

− U c (t ) − E −t / τ

i(t ) =

=

.e

R

R Ảnh hưởng thời hằng

−t −t

τ1 < τ 2 →

<

→ Ee −t / τ 1 < Ee −t / τ 2

τ1 τ 2→ U c (t ) τ 1 < U c (t ) τ 2

NX: Khi thời hằng tăng quá

trình xả của tụ diễn ra chậm28II. Mạch lọc thụ động

1. Mạch lọc thông thấp (bộ lọc cao) – mạch tích phân (LPF)RRVi(t)R.i(t) + Vo(t) = Vi(t)

i(t) = C.V’o(t)i(t)CVo(t)→ RC.Vo′ (t ) = Vi (t ) − Vo (t )

- Nếu Vi(t) >> Vo(t)

→ RC.Vo′ (t ) ≈ Vi (t )1

→ Vo (t ) =

Vi (t )dt + ARC( Mạch tích phân)* Nếu Vi(t) là xung vng thì điều kiện để có mạch tích

29

phân là RC >> TII. Mạch lọc thụ độngDạng tín hiệu vào và ra của mạch tích phânĐÁP ỨNG TẦN SỐ

Vo ( jω )

H ( jω ) =

= H (ω ).e jϕ (ω )

Vi ( jω )1

1

1

jω C

H ( jω ) =

=

=

.e − jarctg (ωCR )

2

1

1

+

j

ω

CR

(

)

1

+

ω

CR

R+

j ωC+ VẽH(ω)H[dB] = 20lgH[ lần] = − 20 lg 1 + (ωRC )210

→ H = −20dB

RC- Nếu ωRC <<1H[dB] = 0dBω=- Nếu ωRC >>1H[dB] = -20lgωRC100

ω=

→ H = −40dB

RC

31H[dB]

+ H = 0dB

H[ lần] =

1

Vom = Vim0 dB(tín hiệu khơng bị suy giảm-20dB+ H giảm

-40dBVom < Vim(tín hiệu ra bị suy giảm)

1/RC 10/RC 100/RC lgωBộ lọc chỉ cho tần số ω < 1/RC đi qua

Bộ lọc thông thấp

* Tần số cắt: ωC = 1 → H [lan] = 1 ( H (dB) = −3dB )

RC2Tần số cắt là tần số mà tại đó biên độ của hàm truyền suy giảm đi

2lần hoặc giảm 3dB hay tín hiệu ngõ ra giảm ½ cơng suất

32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: CÁC MẠCH BIẾN ĐỔI DẠNG SÓNG BẰNG RC, RL, RLC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×