Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các dạng tín hiệu xung đơn giản

Các dạng tín hiệu xung đơn giản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các dạng tín hiệu xung cơ bản

Ví dụ: Cho tín hiệu x(t) như hình vẽ sau, hãy xác định hàm của x(t) theo dạng xung hàm dốc10Các dạng tín hiệu xung cơ bảnVậy:x(t) = 3r(t -1) – 3r(t – 3)11Các dạng tín hiệu xung cơ bản

e. Xung hàm mũ12Các dạng tín hiệu xung cơ bản13Các dạng tín hiệu xung cơ bản

f. Tín hiệu sin/cos14Các dạng tín hiệu xung cơ bản15Các dạng tín hiệu xung cơ bản

g. Các dạng sóng16Các dạng tín hiệu xung cơ bảnMột số dạng tín hiệu xung17Các dạng tín hiệu xung cơ bản

Bài tập: Viết phương trình của tín hiệu sau theo hàm u(t) và r(t):18Các dạng tín hiệu xung cơ bản

Bài tập: Viết phương trình của tín hiệu sau theo hàm u(t) và r(t):19Các tham số của tín hiệu xungChuỗi xung vngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các dạng tín hiệu xung đơn giản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×