Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các dạng tín hiệu xung cơ bản

Các dạng tín hiệu xung cơ bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các dạng tín hiệu xung cơ bản4Các dạng tín hiệu xung cơ bản

Ví dụ: Hãy tìm dạng sóng của tín hiệu sau theo

dạng sóng của hàm bướcGiải5Các dạng tín hiệu xung cơ bản

b. Xung chữ nhật6Các dạng tín hiệu xung cơ bản

c. Xung đơn vị

Còn gọi là xung δ(t) hay phân bố Dirac, được định nghĩa như sau:7Các dạng tín hiệu xung cơ bản

d. Xung hàm dốc8Các dạng tín hiệu xung đơn giản

 K (t − to)

U (t ) = K (t − to)1(to) = 

 0

K = tgα9Các dạng tín hiệu xung cơ bản

Ví dụ: Cho tín hiệu x(t) như hình vẽ sau, hãy xác định hàm của x(t) theo dạng xung hàm dốc10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các dạng tín hiệu xung cơ bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×