Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 BẢO VỆ CHO MẠNG CÓ DÒNG CĐ LỚN

1 BẢO VỆ CHO MẠNG CÓ DÒNG CĐ LỚN

Tải bản đầy đủ - 0trang

7.1.1.1

7.1.1.2

7.1.1.3

7.1.1.4

7.1.1.5

7.1.1.6Ngun tắc

Dòng khơng cân bằng

Dòng khởi động

Độ nhạy

Thời gian tác động

Vùng bảo vệ5Dựa vào thành phần thứ tự không I0 hay U06Khi vận hành bình thường các thành phần sinh ra dòng khơng

cân bằng là:

o Thành phần 3I của dòng tải

0

Dòng từ hóa khơng hình sin làm xuất hiện thành phần bậc ba

o

Do tỷ số biến của BI khơng hồn toàn giống nhau ở các pha

A,B,C

o7Sơ đồ nối rơ le vào bộ lọc dòng thứ tự khơng:Ta nhớ lại: dòng thứ cấp của biến dòng điện

I TC•,•,

1 •

= I SC − I µ = ( I SC − I µ )

nIVí dụ pha A:

•,•,1 • •

I a = I A− I à =

( I A I Aà )

n AI

8Nh vậy dòng vào rơ le:

•,•,•,•,1 • •

I a = I A− I µ =

( I A − I Aµ )

n AI,

,

1

Ib = IB Ià =

( I B I Bà )

nBI1

Ic = IC Ià =

( I C I Cà )

nCI

1

1

I R = I a + I b + I c = ( I A + I B + I C ) − ( I Aà + I Bà + I Cà )

nI

nI

I R = 3I 0 TC − I KCB TC

Dòng điện vào rơ le có thêm thành phần khơng cân bằng9I R = 3I 0 TC − I KCB TC

Ở chế độ tải, mạch BI khơng bảo hòa nên dòng khơng cân bằng

do tải gay ra lấy khoảng (2-4)% dòng điện định mức của BI

Khi có NM thì dòng khơng cần bằng có thể lấy bằng 10% dòng

NM cực đại

Thực tế có thể lấy 3I0 = (4-5)% Ilvmax

10Nếu thời gian tác động của bảo vệ chông chạm đất lớn hơn thời

gian của bảo vệ chống NM nhiều pha thì chọn dòng khởi động theo

điều kiện làm việc lớn nhấtI kd =kat (3I 0 + I kcbtaigayra )

ktvNếu thời gian tác động của bảo vệ chông chạm đất nhỏ hơn thời

gian của bảo vệ chống NM nhiều pha thì chọn dòng khởi động theo

dòng điện NM ngoàiI kd = kat I kcbNM

113I 0 min

kkd =

≥ 1.5

I kd

Dòng điện thứ tự khơng nhỏ nhất qua rơle khi NM ở cuối vùng

bảo vệ12t1 = t2 + ∆t

Thời gian tác động của bảo vệ trước sẽ bằng tời gian tác động

của bảo vệ sau cộng thêm Δt13Khi dòng thứ tự khơng lớn hơn dòng điện bảo vệ thứ tự khơng

đã định trước14Dòng khơng cân bằng cực đại được xác định theo chế độ bình

thường hay theo NM tùy thuộc vào thời gian tác động của bảo vệ:

 Nếu thời gian tác động của BV TTK lớn hơn thời gian tác động

BV chống NM nhiều pha đặt liền sau nó (tính từ nguồn đi) thì

dòng KCB cực đại tính trong chế độ làm việc bình thường

(khoảng 0.01 đến 0.02 A)

ABC

1D

2E

4F

315Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 BẢO VỆ CHO MẠNG CÓ DÒNG CĐ LỚN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×