Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 7: BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT

CHƯƠNG 7: BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bộ lọc dòng thứ tự khơng gồm mạch từ hình xuyến ôm lấy cả

ba dây pha của mạch cần bảo vệ. Cuộn thứ được quấn trên mạch

từ.

Dây nối đất nếu có của cáp ba pha cần được cho chui qua mạch

từ ứng với ba dây pha.

Ngồi ra nếu có nếu thiết bị có nối đất trung tính trực tiếp thì

lấy tín hiệu thứ tự khơng từ dây trung tính

Bộ lọc áp thứ tự không là dùng tam giác hở để lấy tín hiệu. Bộ

lọc thực hiện bằng biến áp ba pha năm trụ hay tổ hợp ba máy biến

áp một pha.

2Khi vận hành bình thường hoặc khi ngắn mạch giữa các pha thì

dòng khơng cân bằng sẽ nhỏ và khơng tồn tại thành phần thứ tự

không nên bảo vệ thứ tự không sẽ không tác động. Tuy nhiên, khi

ngắn mạch chạm đất 1 pha hay 2 pha thì thành phần thứ tự không sẽ

lớn nên bảo vệ phát hiện và tác động

7.1 Bảo vệ cho mạng có dòng chạm đất lớn

7.2 Bảo vệ cho mạng có dòng chạm đất nhỏ

7.3 Bảo vệ điện áp thứ tự khơng37.1.1 Bảo vệ dòng điện cực đại thứ tự không

7.1.2 Bảo vệ cắt nhanh thứ tự không

7.1.3 Bảo vệ thứ tự không 3 cấp47.1.1.1

7.1.1.2

7.1.1.3

7.1.1.4

7.1.1.5

7.1.1.6Nguyên tắc

Dòng khơng cân bằng

Dòng khởi động

Độ nhạy

Thời gian tác động

Vùng bảo vệ5Dựa vào thành phần thứ tự không I0 hay U06Khi vận hành bình thường các thành phần sinh ra dòng khơng

cân bằng là:

o Thành phần 3I của dòng tải

0

Dòng từ hóa khơng hình sin làm xuất hiện thành phần bậc ba

o

Do tỷ số biến của BI khơng hồn tồn giống nhau ở các pha

A,B,C

o7Sơ đồ nối rơ le vào bộ lọc dòng thứ tự khơng:Ta nhớ lại: dòng thứ cấp của biến dòng điện

I TC•,•,

1 •

= I SC − I µ = ( I SC − I µ )

nIVí dụ pha A:

•,•,1 • •

I a = I A− I µ =

( I A − I Aµ )

n AI

8Như vậy dòng vào rơ le:

•,•,•,•,1 • •

I a = I A− I à =

( I A I Aà )

n AI,

,

1 • •

Ib = IB− Iµ =

( I B − I Bà )

nBI1

Ic = IC Ià =

( I C I Cà )

nCI

1

1

I R = I a + I b + I c = ( I A + I B + I C ) − ( I Aµ + I Bà + I Cà )

nI

nI

I R = 3I 0 TC − I KCB TC

Dòng điện vào rơ le có thêm thành phần khơng cân bằng9I R = 3I 0 TC − I KCB TC

Ở chế độ tải, mạch BI khơng bảo hòa nên dòng khơng cân bằng

do tải gay ra lấy khoảng (2-4)% dòng điện định mức của BI

Khi có NM thì dòng khơng cần bằng có thể lấy bằng 10% dòng

NM cực đại

Thực tế có thể lấy 3I0 = (4-5)% Ilvmax

10Nếu thời gian tác động của bảo vệ chông chạm đất lớn hơn thời

gian của bảo vệ chống NM nhiều pha thì chọn dòng khởi động theo

điều kiện làm việc lớn nhấtI kd =kat (3I 0 + I kcbtaigayra )

ktvNếu thời gian tác động của bảo vệ chông chạm đất nhỏ hơn thời

gian của bảo vệ chống NM nhiều pha thì chọn dòng khởi động theo

dòng điện NM ngoàiI kd = kat I kcbNM

113I 0 min

kkd =

≥ 1.5

I kd

Dòng điện thứ tự khơng nhỏ nhất qua rơle khi NM ở cuối vùng

bảo vệ12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 7: BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×