Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 PHẦN TỬ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG SUẤT

2 PHẦN TỬ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG SUẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

N2

CBA

2134Lúc này ta thấy góc lệch pha có giá

trị âmUR  180  

,0,I R N25Trong mạng điện có nhiều nguồn cung cấp, thì ta cần dùng thiết

bị định hướng cơng suất. Rơ le cơng suất có nhiệm vụ định hướng

truyền công suất.

U

I

UIRM  K wU R I R sin(U   R )R

IRIU

UR

M  K wU R I R cos(   R );   900  U6M  K 2U R I R cos(   R )

Mơmem cực đại khi, và đó là hướng nhạy nhất của rơle công suấtcos(   R )  1

� (   R )  0

�  R    U  900

U là góc lệch giữa iu và uR

 R là góc lệch giữa iR và uR7Vùng tác động ứng với điều kiện.cos(   R )  0

900     R  900

(900   )   R  900  Tác động khi thắng Momen cản

NM nhiều pha

Thông thường U  6500

0

0

6590

25

nên RnhayNM chạm đất

Thông thường U  2000

0

02090

110

nên Rnhay8NM nhiều pha

0

0

0

6590

25

nên RnhayThông thường U  650NM chạm đất

Thông thường U  2000

0

02090

110

nên RnhayIR

IR Rnhay  250 U R

U  650 Rnhay  1100

U  200

UR

9Rơ le định hướng sơng suất có thể làm việc theo dòng và áp

tồn phần. Hay nó có thể làm việc theo dòng và áp thứ tự

Ta khảo sát sự phân cố công suất của các thành phần thứ tựTTT

TTN

10TTKSơ đồ nối rơ le định hướng công suất

1. Sơ đồ 90

2.Sơ đồ 60 loại 1

3.Sơ đồ 60 loại 2

4.Sơ đồ 3011Sơ đồ 90ĐỒ

90Rơ le phaURIRAUBCIABUCAIBCUABICAI A  IRCU BC  U RB12Sơ đồ 60 loại 1

Rơ le phaURIRAUACIABBUBAIBCCUCBICAĐỒ

60

Loại 1I AB  I R

U AC  U R13Sơ đồ 60 loại 2ĐỒ

60

Loại 1Rơ le phaURIRA-UCIAB-UAIBC-UBICI A  IR

U C  U R

14Sơ đồ 30

Rơ le phaURIRAUACIABUBAIBCUCBICĐỒ

60

Loại 1I A  IR

U AC  U R

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 PHẦN TỬ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG SUẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×