Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 6: BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN CÓ HƯỚNG

CHƯƠNG 6: BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN CÓ HƯỚNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong mạng điện có nhiều nguồn cung cấp, thì ta cần dùng thiết

bị định hướng công suất. Rơ le công suất có nhiệm vụ định hướng

truyền cơng suất.

Ví dụ: Nếu khơng thiết bị định hướng cơng suất

Khi NM tại N1

N1

CBA

1234Thì BV2 cắt trước BV3

2Ví dụ: Nếu khơng thiết bị định hướng cơng suất

Khi NM tại N2

N2

CBA

1234Thì BV3 cắt trước BV2

Như vậy ta thấy nếu không đặt thiết bị định hướng cơng suất thì

tính đảm bảo khơng chọn lọc.

3Trong mạng điện có nhiều nguồn cung cấp, thì ta cần dùng thiết

bị định hướng cơng suất. Rơ le cơng suất có nhiệm vụ định hướng

truyền cơng suất.

N1

CBA

1234

UR

Lúc này ta thấy góc lệch pha có giá

trị dương

I R N14N2

CBA

2134Lúc này ta thấy góc lệch pha có giá

trị âmUR  180  

,0,I R N25Trong mạng điện có nhiều nguồn cung cấp, thì ta cần dùng thiết

bị định hướng công suất. Rơ le công suất có nhiệm vụ định hướng

truyền cơng suất.

U

I

UIRM  K wU R I R sin(U   R )R

IRIU

UR

M  K wU R I R cos(   R );   900  U6M  K 2U R I R cos(   R )

Mômem cực đại khi, và đó là hướng nhạy nhất của rơle cơng suấtcos(   R )  1

� (   R )  0

�  R    U  900

U là góc lệch giữa iu và uR

 R là góc lệch giữa iR và uR7Vùng tác động ứng với điều kiện.cos(   R )  0

900     R  900

(900   )   R  900  Tác động khi thắng Momen cản

NM nhiều pha

Thông thường U  6500

0

0

6590

25

nên RnhayNM chạm đất

Thông thường U  2000

0

02090

110

nên Rnhay8NM nhiều pha

0

0

0

6590

25

nên RnhayThông thường U  650NM chạm đất

Thông thường U  2000

0

02090

110

nên RnhayIR

IR Rnhay  250 U R

U  650 Rnhay  1100

U  200

UR

9Rơ le định hướng sơng suất có thể làm việc theo dòng và áp

tồn phần. Hay nó có thể làm việc theo dòng và áp thứ tự

Ta khảo sát sự phân cố công suất của các thành phần thứ tựTTT

TTN

10TTKSơ đồ nối rơ le định hướng công suất

1. Sơ đồ 90

2.Sơ đồ 60 loại 1

3.Sơ đồ 60 loại 2

4.Sơ đồ 3011Sơ đồ 90ĐỒ

90Rơ le phaURIRAUBCIABUCAIBCUABICAI A  IRCU BC  U RB12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 6: BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN CÓ HƯỚNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×