Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đường giới hạn khả năng sản xuất

Đường giới hạn khả năng sản xuất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đờng giới hạn khả năng sản xuất

Đờng giới hạn khả năng sản xuất nhắc

chúng ta rằng nguồn lực là khan hiếm

Sự khan hiếm có nghĩa là chúng ta

phải lựa chọn

Mỗi sự lựa chọn đều có chi phí cơ

hội

Chi phí cơ hội phụ thuộc vào số lợng

mỗi hàng hoá đợc sản xuất ra

23Lý thuyết về giá trị

Kinh tế học phúc lợi

Các công cụ sử dụng trong phân tích

cân bằng tổng thể đã đợc sử dụng cho

phân tích chuẩn tắc bao hàm sự mong

muốn của các hành vi kinh tế

Hai nhà kinh tế học Francis Edgeworth và

Vilfredo Pareto đã cung cấp khái niệm chính

xác về hiệu quả kinh tế và đã chứng minh

các điều kiện trong đó thị trờng có thể đạt

đợc mục đích

24Các công cụ hiện đại

Xác định các giả định về hành vi cơ

bản của các cá nhân và các doanh nghiệp

Đa ra các công cụ mới để nghiên cứu thị tr

ờng

Đề cập đến sự không chắc chắn và

thông tin không hoàn hảo trong mô hình

kinh tế

Tăng cờng việc sử dụng máy tính để

phân tích số liệu

25Microsoft và luật chống độc

quyền

Vấn đề trọng tâm của trờng hợp này là

có hay không hãng Microsoft độc quyền

hoá trong công nghiệp phần mềm và vi

phạm luật chống độc quyền Sherman

(Sherman Antitrust Act).

Giáo s Franklin Fisher cho rằng vấn đề

nguy hiểm thực tế là Microsoft trở thành

hãng trội trong thị trờng internet và

điều đó hạn chế sự cạnh tranh.

26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đường giới hạn khả năng sản xuất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×