Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ảnh hưởng thay thế âm

ảnh hưởng thay thế âm

Tải bản đầy đủ - 0trang

ảnhưhưởngưthayưthếưâm

Nếu cá nhân bàng quan giữa C và D

Khi chän C, chi phÝ cho D Ýt nhÊt lµ b»ng

C

PXCXC + PYCYC ≤ PXDXD + PYDYD

– Khi chän D,chi phÝ cho C Ýt nhÊt lµ b»ng

D

PXDXD + PYDYD ≤ PXCXC + PYCYCảnhưhưởngưthayưthếưâm

Viết lại ta có

PXC(XC - XD) + PYC(YC -YD) ≤ 0

PXD(XD - XC) + PYD(YD -YC) ≤ 0Cộng vào ta có

(PXC PXD)(XC - XD) + (PYC PYD)(YC - YD) 0ảnhưhưởngưthayưthếưâm

Giả sử chỉ giá X thay đổi (PYC = PYD)

(PXC PXD)(XC - XD) 0Điều này thể hiện giá và lợng hàng

hoá vận động ngợc chiều nhau khi

lợi ích không thay đổi

ảnh hởng thay thế âmTổngưquátưhoáưbằngưtoánư

học

Nếu tại giá Pi0 tập hợp Xi0 đợc lựa chọn

thay cho tập hợp Xi1 (và tập hợp Xi1 có

thể mua đợc), khi đó

nPii 100

in0X Pi X1

ii 1Tập hợp 0 đã bộc lộ thích hơn tập

hợp 1Tổngưquátưhoáưbằngưtoánư

học

Kết quả là tại các mức giá cao hơn và

khi tập hợp 1 đợc chọn (Pi1), khi đó

nP X

1ii 10

inPi X

11

ii 1Tập hợp 0 phải đắt hơn tập hợp 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ảnh hưởng thay thế âm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×