Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sở thích bộc lộ và ảnh hưởng thay thế

Sở thích bộc lộ và ảnh hưởng thay thế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sởưthíchưbộcưlộưvàưảnhưhư

ởngưthayưthế

Giả sử có 2 giỏ hàng hoá: A và B

Nếu cá nhân có thể mua đợc cả hai

giỏ nhng quyết định mua A, chúng ta

kết luận rằng A bộc lộ đợc a thích

hơn B

Tại bất cứ mức giá hoặc thu nhập nào,

B không bao giờ đợc a thích hơn ASởưthíchưbộcưlộưvàưảnhưhư

ởngưthayưthế

Y

Giả sử ngân sách là I1, A đợc lựa chọnYAACA vẫn phải đợc a thích hơn B khi thu nhập

là I3 (do cả A và B luôn có sẵn)

Nếu B đợc chọn, ngân

sách phải tơng ứng với mức

I2 nơi A không sẵn cóBYBI3

XAXBI1I2Xảnhưhưởngưthayưthếưâm

Giả sử ngời tiêu dùng bàng quan

giữa 2 giỏ hàng hoá: C và D

Nếu chọn giỏ C thì PXC,PYC là giá

các hàng hoá trong giỏ C

Nếu chọn giỏ D thì PXD,PYD là giá

các hàng hoá trong giỏ Dảnhưhưởngưthayưthếưâm

Nếu cá nhân bàng quan giữa C và D

Khi chọn C, chi phí cho D Ýt nhÊt lµ b»ng

C

PXCXC + PYCYC ≤ PXDXD + PYDYD

– Khi chän D,chi phÝ cho C Ýt nhÊt lµ b»ng

D

PXDXD + PYDYD ≤ PXCXC + PYCYCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sở thích bộc lộ và ảnh hưởng thay thế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×