Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Co giãn của cầu theo giá và doanh thu

Co giãn của cầu theo giá và doanh thu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Coưgiãnưcủaưcầuưtheoưgiáưvàư

doanhưthu

Đạo hàm tổng doanh thu theo P ta

có:

PQ

Q

=Q+P

P

PChia c¶ hai vÕ cho Q ta cã:

∂PQ / ∂P

∂Q P

D

= 1+

= 1 + EP

Q

P QCoưgiãnưcủaưcầuưtheoưgiáưvàư

doanhưthu

Lu ý rằng giá trị PQ/P phụ thuộc

vào EDP lớn hơn hay nhỏ hơn 1

Nếu EDP <1 (cầu không co giãn) giá và

tổng doanh thu quan hƯ cïng chiỊu

nhau

– NÕu EDP >1 (cÇu co giãn) giá và tổng

doanh thu quan hệ ngợc chiều nhauCoưgiãnưcủaưcầuưtheoưgiáư

vàưdoanhưthu

SựưphảnưứngưcủaưTR

CầuGiáưtăngGiáưgiảmCo giãnGiảmTăngCo giãn đơn vịKhông

đổiKhông

đổiTăngGiảmKhông co giãnCoưgiãnưcủaưcầuưtheoưthuư

nhập

Co giãn của cầu theo thu nhập (E DI)

đo lờng mối quan hệ giữa thay

đổi thu nhập và lợng cầu

% Q Q I

E =

=%I

I Q

D

IHàng hoá thông thờng EDI > 0

Hàng hoá cao cấp (xa xỉ) EDI > 1

Hàng hoá thiết yếu 0


Hàng hoá cấp thấp EDI < 0Coưgiãnưchéoưcủaưcầu

Co giãn chéo của cầu (EDX,Y) đo lờng

mối quan hệ giữa thay đổi giá hàng

hoá này và lợng cầu hàng hoá khác

ED

X ,Y% QX QX PY

=

=% PY

PY QXHai hàng hoá thay thế EDX,Y > 0

Hai hàng hoá bổ sung ⇒ EDX,Y < 0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Co giãn của cầu theo giá và doanh thu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×