Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nghịch lý St. Petersburg

Nghịch lý St. Petersburg

Tải bản đầy đủ - 0trang

NghịchưlýưSt.ư

Petersburg

Giá trị kỳ vọng của trò chơi là vô

i

cùng

i 1 

EV ( X )  pi xi  2  

 2

i 1

i 1EV ( X ) 1  1 1 ... 1

Do không ngời chơi nào trả tiền là vô

cùng để chơi trò này nó không có giá

trị nếu giá trị kỳ vọng là vô cùng

9Điềuưkiệnưrủiưro

Một cá nhân B có ngôi nhà trị giá

100.000$ và có nguy cơ bị cháy với

xác suất 1/10.000. Vậy nên mua

bảo hiểm nh thế nào???

Thiệt hại kỳ vọng là 10$10Giáưtrịưkỳưvọng

Kết quả 1Kết quả 2Xác

suấtLợi nhuậnXác

suấtLợi

nhuậnDự án A0,52000$0,51000$Dự án B0,991510$0,01510$11Giáưtrịưkỳưvọng

EMVA = 1500$

EMVB = 1500$

=> Lựa chọn dự án nào?12Đoưlườngưrủiưro

Mức độ rủi ro của 1 quyết định đợc

đo lờng bằng độ lệch chuẩn của

quyết định đó.

npi (Vi EV ) 2i 113Đoưlườngưrủiưro

Theo ví dụ trên:

EMVA = EMVB = 1500$

=> Lựa chọn dự án B vì có rủi ro thấp hơn22A 0,5(2000  1500)  0,5(1000  1500) 500$

 B  0,99(1510  1500) 2  0,01(510  1500) 2 99,5$

14HƯ­sè­biÕn­thiªn

EVA  EVB A B

Sư dơng hƯ sè biÕn thiªn (CV)

CV 

EV

Lùa chọn CV nhỏ

nhất15Lợiưíchưkỳưvọng

Nhiều cá nhân không quan tâm trực

tiếp đến giá trị của giải thởng

Họ quan tâm đến lợi ích giải thởng đem lạiNếu giả định rằng lợi ích cận biên của

của cải giảm dần, trò chơi St. Petersburg

có thể quy về giới hạn giá trị lợi ích kỳ

vọng

Đo lờng giá trị trò chơi đem lại cho cá nhân

là bao nhiêu

16Lợiưíchưkỳưvọng

Lợi ích kỳ vọng có thể đợc xác định

tơng tự nh giá trị kỳ vọng

nEU ( X )  piU ( xi )

i 1• Do lợi ích có thể tăng chậm hơn giá

trị bằng tiền của giải thởng, nên có

khả năng lợi ích kỳ vọng sẽ nhỏ hơn

giá trị bằng tiền kỳ vọng

17ĐịnhưlýưVonưNeumannMorgenstern

Giả sử có n giải thởng mà cá nhân

có thể trúng (x1,xn) đợc sắp xếp

theo thứ tự lợi ích tăng dần

x1 = gi¶i thëng a thÝch Ýt nhÊt  U(x1)

=0

– xn = giải thởng a thích nhất U(xn) = 1

18ĐịnhưlýưVonưNeumannMorgenstern

§Þnh lý Von Neumann-Morgenstern

chØ ra r»ng cã thĨ chÊp nhËn đợc

cách thức gán một mức lợi ích riêng

cho mỗi giải thëng nãi trªn19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghịch lý St. Petersburg

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×