Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ghét rủi ro và bảo hiểm

Ghét rủi ro và bảo hiểm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ghétưrủiưroưvàưbảoưhiểm

Một cá nhân luôn từ chối trò chơi

công bằng đợc gọi là ghét rủi ro

Luôn thể hiện lợi ích cận biên theo

thu nhập giảm dần

Luôn muốn trả tiền để tránh chơi trò

chơi công bằng33Muaưbảoưhiểm

Giả sử một ngời có tài sản hiện tại là

$100.000 và phải đối mặt với 25%

khả năng mất chiếc xe ô tô giá trị

$20.000

Giả sử rằng chỉ số lợi ích Von

Neumann-Morgenstern của anh ta là

U(W) = ln (W)

34Muaưbảoưhiểm

Lợi ích kỳ vọng:

E(U) = 0.75U(100.000) + 0.25U(80.000)

E(U) = 0.75 ln(100.000) + 0.25 ln(80.000)

E(U) = 11,45714Trong tình huống này, phí bảo hiểm

công bằng sẽ là $5.000 (25% của

$20.000)

35Muaưbảoưhiểm

Cá nhân này sẽ muốn trả nhiều hơn

$5.000 để tránh tình huống này. Vậy

anh ta sẽ trả bao nhiêu?

E(U) = U(100.000 - x) = ln(100.000 - x) =

11,45714

100.000 - x = e11,45714

x = 5.426• Møc phí tối đa là $5.42636Rủiưroưkhôngưthểưbảoư

hiểm

Một số rủi ro rất khác thờng hoặc rất

khó đánh giá nên các công ty bảo

hiểm không thể xác định đợc tỉ lệ

phí nên các rủi ro đó không thể bảo

hiểm đợc.

Nếu các kết cục thực sự hiếm khi xảy ra

hoặc không thể dự đoán đợc nh chiến

tranh các công ty bảo hiểm không có

cơ sở để xác định phí bảo hiểm.

37Rủiưroưkhôngưthểưbảoư

hiểmKhi ngời mua và ngời bán có thông tin

khác nhau thì tác ®éng cđa thÞ trêng

cã thĨ biĨu thÞ sù lùa chän ngợc chất l

ợng hàng hoá hoặc dịch vụ trao đổi sẽ

bị chệch hớng về phía ngời nào có đợc

thông tin tốt hơn.

Những ngời cho rằng sẽ bị mất mát lớn thì

sẽ mua bảo hiểm vì vậy các công ty bảo

hiểm sẽ phải thanh toán nhiều hơn họ mong

đợi.

38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ghét rủi ro và bảo hiểm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×