Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điều kiện rủi ro

Điều kiện rủi ro

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáưtrịưkỳưvọng

Kết quả 1Kết quả 2Xác

suấtLợi nhuậnXác

suấtLợi

nhuậnDự án A0,52000$0,51000$Dự án B0,991510$0,01510$11Giáưtrịưkỳưvọng

EMVA = 1500$

EMVB = 1500$

=> Lựa chọn dự án nào?12Đoưlườngưrủiưro

Mức độ rủi ro của 1 quyết định đợc

đo lờng bằng độ lệch chuẩn của

quyết định đó.

npi (Vi EV ) 2i 113Đoưlườngưrủiưro

Theo ví dụ trên:

EMVA = EMVB = 1500$

=> Lựa chọn dự án B vì có rđi ro thÊp h¬n22 A  0,5(2000  1500)  0,5(1000  1500) 500$

 B  0,99(1510  1500) 2  0,01(510  1500) 2 99,5$

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điều kiện rủi ro

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×