Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giá trị kỳ vọng

Giá trị kỳ vọng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáưtrịưkỳưvọng

Giả sử A và B quyết định chơi trò

tung đồng xu

Mặt ngửa (x1) A trả cho B 1000 đồng

Mặt sấp (x2) B trả cho A 1000 đồngTheo tính toán của A:

EV ( X )  p1 x1  p2 x2

1

1

EV ( X )  (1000) ( 1000) 0

2

2

5Giáưtrịưkỳưvọng

Một trò chơi có giá trị kỳ vọng

bằng không (hoặc thiệt hại kỳ

vọng) đợc gọi là trò chơi công bằng

Theo quan sát thì ngời ra quyết định

thờng từ chối tham dự trò chơi công

bằng

6Tròưchơiưcôngưbằng

Nhìn chung mọi ngời không muốn

chơi trò chơi công bằng

Một vài trờng hợp ngoại lệ

Tổng lợng tiền đặt cợc rất nhỏ

Có lợi ích xuất phát từ trò chơi

Chúng ta sẽ giả định những trờng hợp

trên không đề cập trong nghiên cứu

7NghịchưlýưSt.ư

Petersburg

Đồng xu đợc tung đến khi mặt sấp xuất

hiện

Nếu mặt sấp xuất hiện tại lần tung thứ

n, ngời chơi đợc $2n

x1 = $2, x2 = $4, x3 = $8,,xn = $2nXác suất để nhận đợc mặt sấp của lần

tung thứ n là (ẵ)n

p1=ẵ, p2= ¼,…, pn= 1/2n

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giá trị kỳ vọng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×