Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hàm sản xuất Cobb-Douglas

Hàm sản xuất Cobb-Douglas

Tải bản đầy đủ - 0trang

HàmưsảnưxuấtưCobbDouglas

Giả sử hàm sản xuất vợt tennis có dạng Cobb-Douglas nh sau:

Q = 10K 0.5 L0.5

Do a+b=1 ⇒ hiƯu st không đổi theo quy mô

Biểu đồ đờng đồng lợng đợc xác định:

Q = 50 = 10K 0.5 L0.5 KL = 25

Q = 100 = 10K 0.5 L0.5 ⇒ KL = 100Các đờng đồng lợng có dạng lồi so với gốc toạ

độHàmưsảnưxuấtưCobbDouglas

MRTS có thể đợc tính đơn giản nh sau:f L 5L−0.5 K 0.5 K

MRTS ( L cho K ) =

= 0.5 0.5 =

f K 5L K

L

MRTS giảm nếu L tăng và K giảm

MRTS chỉ phụ thuộc vào tỷ lệ của K

và L

Do MRTS thay đổi bằng tỷ lệ thay

đổi của K/L, = 1HàmưsảnưxuấtưCobbDouglas

Hàm sản xuÊt Cobb-Douglas sÏ cã d¹ng tuyÕn tÝnh nÕu lÊy logarith

ln Q = ln A + a ln K + b ln La là hệ số co giãn của sản lợng theo K

b là hệ số co giãn của sản lợng theo LTiếnưbộưkỹưthuậtNhững phơng pháp sản xuất thay đổi theo thêi gian

Víi sù ph¸t triĨn cđa tiÕn bé kü thuật sản xuất, cùng một mức sản lợng

có thể đợc sản xuất ra với ít yếu tố đầu vào hơnĐờng đồng lợng dịch chuyển vào

trongTiếnưbộưkỹưthuật

Tiến bộ kỹ thuật dịch chuyển

đờng đồng lợng Q=30 về gốc

toạ độ, với vốn là K1 chỉ cần lao

động là L1.KK2

K1Q = 30

Q = 30L1L2LTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hàm sản xuất Cobb-Douglas

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×